เนื้อหาวันที่ : 2012-04-23 11:45:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1078 views

ปตท. เร่งเครื่อง CSR ดันโครงการ Save World School Tour นำร่อง 11 โรงเรียน

ปตท. เร่งเครื่อง CSR เจาะกลุ่มเยาวชน ดันโครงการ Save World School Tour นำร่อง 11 โรงเรียน หวังปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปตท. เร่งเครื่อง CSR เจาะกลุ่มเยาวชน ดันโครงการ Save World School Tour นำร่อง 11 โรงเรียน หวังปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดตัวกิจกรรม CSR โครงการ Save World School Tour ภายใต้แนวคิดเรื่อง “พลังงาน สังคม และ ความสุข” มุ่งเน้นการปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวิธีการช่วยประหยัดพลังงานต่างๆ โดยนำร่องโครงการใน 11 โรงเรียน ทั่วกรุงเทพฯ พร้อมเตรียมขยายผลสู่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ต่อไปในอนาคต

คุณโชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน พบว่าพลังงานกลายเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ในโลกและจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เมื่อโลกยิ่งพัฒนามากขึ้น แหล่งพลังงานค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปโดยจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมากยิ่งขึ้น

เช่น จากน้ำมันปิโตรเลียมเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ จากพลังงานถ่านหินเปลี่ยนเป็นพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น สำหรับประเทศไทยมีแหล่งพลังงานหลายประเภทด้วยกัน แต่มีปริมาณค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ส่งผลให้บางครั้งวิกฤตการณ์ของโลกอาจจะทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางพลังงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ปริมาณพลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้เพราะประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการสั่งซื้อพลังงานจากต่างประเทศ เช่น น้ำมัน เป็นจำนวนมาก

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทาง ปตท. จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ สร้างจิตสำนึก ตระหนัก เข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติแบบครบวงจร ผ่านการผลิตและการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งถือเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่ายแล้ว ยังจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานด้วย จึงเป็นที่มาของโครงการ ”SAVE WORLD SCHOOL TOUR”

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยตามโรงเรียนต่างๆทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานรวมถึงวิธีการช่วยประหยัดพลังงานต่างๆที่น้องๆนักเรียนทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างกระแสค่านิยมในการอนุรักษ์พลังงานและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับน้องๆและเยาวชนอีกด้วย

โครงการ ”SAVE WORLD SCHOOL TOUR” มุ่งรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนทุกคน รู้จักลดปริมาณการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม รู้จักการรับผิดชอบด้วยสองมือน้อยๆ ต่อสังคม ภายใต้แนวคิดโครงการ คือ “ พลังงาน สังคม ความสุข ” ที่สามารถเรียนรู้และรับผิดชอบต่อโลกในยุคปัจจุบันได้ง่ายๆเพียงลงมือทำและมีความสุขกับสิ่งที่ทำ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบความบันเทิงพร้อมสาระดีๆจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นตัวช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและสอนเยาวชน ได้รู้จักและตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานในยุคปัจจุบัน

นอกจากนี้ กิจกรรมในโครงการนี้ยังเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ แบบบูรณาการ ที่ก่อเกิดกระแสแห่งการพัฒนาในเชิงบวก ส่งเสริมทักษะทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา โดยเน้นกระบวนการ “ เรียนรู้ผ่านการเล่น “ ซึ่งมีแนวคิดกิจกรรมมาจากความเชื่อที่ว่าเด็กมีศักยภาพในตนเอง เด็กมีความกระหายใคร่รู้ เด็กมีความฝันและจินตนาการ ซึ่งสามารถขยายผลของโครงกรไปสู่ ครู อาจารย์ และครอบครัวได้ต่อไป โดยนำร่องโครงการผ่าน 11 โรงเรียนทั่วกรุงเทพในระดับประถมศึกษา ทั้งโรงเรียนของภาครัฐบาลและเอกชน ซึ่งจะเดินสายจัดกิจกรรมภายในเดือนเมษายน นี้

ทางกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังที่จะส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและภาคสังคม โดยเริ่มจากการสร้างรากฐานที่ดีแก่เยาวชนไทยในเรื่องของพลังงาน ส่งเสริมการปลูกฝังแนวคิดในเชิงบวกและการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนเป็นเวทีสาหรับการเรียนรู้นอกตาราเรียนในรูปแบบของกิจกรรมผ่านโครงการ”SAVE WORLD SCHOOL TOUR” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ โดยคาดว่าหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงานใน 11 โรงเรยนนำร่องแล้ว จะมีการขยายผลของโครงการไปสู่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป คุณโชติชัย สุวรรณาภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย