เนื้อหาวันที่ : 2012-03-30 09:28:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1532 views

คลังเผยฐานะการคลังรัฐบาล 5 เดือนปีงบ 55 ยังมั่นคง

          ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555

          กระทรวงการคลังเผย ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 ยังอยู่ในระดับที่มั่นคง แม้ว่าการเบิกจ่ายในงบประมาณจะเพิ่มขึ้นมากในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้

          นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 670,406 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 18,726 ล้านบาท

ในขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจำนวนทั้งสิ้น 899,340 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 88,911 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.0 เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้ล่าช้า (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555) ทำให้รัฐบาลขาดดุลเงินงบประมาณ 228,934 ล้านบาท

เมื่อรวมกับการขาดดุลเงินนอกงบประมาณ 170,749 ล้านบาท (จากการไถ่ถอนตั๋วเงินคลัง รายจ่ายเหลื่อมจ่ายจากปีงบประมาณก่อน และการถอนเงินฝากคลังของเงินกู้ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 399,683 ล้านบาท และรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 23,500 ล้านบาท ทำให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุลทั้งสิ้น 376,183 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีจำนวน 145,107 ล้านบาท

          นายสมชัยฯ สรุปว่า “การบังคับใช้ของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทำให้รัฐบาลสามารถเบิกจ่ายได้ตามแนวนโยบายที่วางไว้ และยังช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารเงินคงคลังของประเทศ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฐานะการคลังมีความยั่งยืนตลอดปีงบประมาณ”