เนื้อหาวันที่ : 2012-02-21 11:04:14 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1633 views

สศค.เผยรายได้รัฐเดือน ม.ค. 55 หด -1.5%

รายได้รัฐบาลเดือน ม.ค. 55 อยู่ที่ 126.4 พันล้านบาท หดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ-1.5 รวม 4 เดือนแรกของปีงบฯ 55 รายได้รัฐอยู่ที่ 9.7 พันล้านบาท

          รายได้สุทธิของรัฐบาล ในเดือน ม.ค. 55 อยู่ที่ 126.4 พันล้านบาท หดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ -1.5 รวม 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 จัดเก็บรายได้ทะลุเป้ากว่า 9.7 พันล้านบาท

          สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รายงานภาวะเศรษฐกิจระหว่างวันที่ 13-17 ก.พ. ว่า รายได้สุทธิของรัฐบาล (หลังหักจัดสรรให้อปท.) ในเดือน ม.ค. 55 มีจำนวนทั้งสิ้น 126.4 พันล้านบาท หดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ -1.5 อย่างไรก็ดี รายได้ที่จัดเก็บได้ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 สามารถจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 9.7 พันล้านบาท

สำหรับการลดลงของภาษีที่จัดเก็บได้ในเดือนนี้เกิดจากกาษีสรรพสามิตรถยนต์และภาษีนิติบุคคลเป็นสำคัญ โดยจัดเก็บได้จำนวน 6.1 และ 16.5 พันล้านบาท หรือหดตัวร้อยละ -21.6 และ -11.5 ตามลำดับ ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาของภาวะน้ำท่วมในช่วงปลายปี 54 ที่ยังคงส่งผลต่อเนื่องต่อธุรกิจ

ทั้งนี้ ภาษีฐานการบริโภคสามารถขยายตัวได้ที่ร้อยละ 8.8 ในขณะที่ภาษีฐานรายได้ซึ่งรวมภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหดตัวร้อยละ -1.3 โดยมีสาเหตุจากผู้ประกอบการบางส่วนที่ยังไม่สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติจากผลกระทบของปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมา

          ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ในเดือน ม.ค. 55 มีมูลค่า 48.1 พันล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ชะลอลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 9.8 และเมื่อขจัดผลทางฤดูกาลออก พบว่าหดตัวร้อยละ -1.4 จากเดือนธ.ค.54 ตามการหดตัวของภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ ที่จัดเก็บบนฐานการบริโภคในประเทศที่หดตัวร้อยละ -4.0 สะท้อนถึงการฟื้นตัวไม่เต็มที่จากปัจจัยน้ำท่วมในช่วงปลายปี 54

ประกอบกับปัจจัยฐานสูงจากปีก่อนที่เศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกขยายตัวในระดับสูง ในขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ ที่จัดเก็บบนฐานการนำเข้า ยังขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 21.1 จากเดือนธ.ค.54 ขยายตัวร้อยละ 20.1 ส่วนหนึ่งมีการเร่งสินค้าทดแทนวัสดุและอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในช่วงปลายปี 54