เนื้อหาวันที่ : 2007-04-26 08:56:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1715 views

สคส.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM เพื่อการพัฒนาองค์กรอัจริยะ

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.) จัดงานสัมมนา เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรระดับประเทศ

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.) จัดงานสัมมนาเรื่อง KM เพื่อการพัฒนาองค์กรอัจฉริยะ (KM for Building the Intelligent Organization) เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรระดับประเทศ

.

โดยศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ผอ.สคส. กล่าวว่า ปัจจุบัน ความสามารถในการรับข้อมูลข่าวสารและการใช้สารสนเทศขององค์กร อาจไม่สำคัญเท่าความสามารถในการปรับตัว การเรียนรู้ การสร้างและใช้ความรู้ ที่จะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าขององค์กร ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นองค์กรอัจฉริยะ ซึ่งการมุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะได้ อาจมีหลากหลายเส้นทาง หากแต่ต้องมีกระบวนการบางอย่างที่ขับเคลื่อนความรู้ขององค์กรนั้นๆ ไปสู่เป้าหมายองค์กรอัจฉริยะดังกล่าว ซึ่งผู้สนใจสามารถค้นหาคำตามร่วมกันได้ในงานสัมมนาครั้งนี้

.

ทั้งนี้ในการจัดงานดังกล่าว สคส.ได้เชิญ วิทยากรระดับชาติ อาทิ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ผอ.สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ผอ.ฝ่ายส่งเสริมการสื่อสารพัฒนาการเรียนรู้ (สคส.) ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ที่ปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ดร.เกศรา รักชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Learning Organization, Leadership, Coaching, Communication & Interpersonal Skills และ ดร.ปรอง กองทรัพย์โต ผู้จัดการอาวุโส บริษัท สแปนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาองค์กรด้วยหลักการบริหารสมัยใหม่ที่ไม่ทั้งรากเหง้าของความเป็นไทย

.

ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2550 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ห้องมิราเคิลแกรนด์ A,B (ชั้น 4) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kmi.or.th หรือโทรศัพท์ 0-2298-0664-8 ต่อ 331 คุณสุปราณี จริยะพร

.

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)