เนื้อหาวันที่ : 2011-11-30 12:03:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1779 views

ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์

ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ ลุยเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงแรกบนพื้นที่กว่า 150 ไร่ กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ เผยเตรียมลงทุนเพิ่มอีก 3 โครงการ

ภาพข่าวจากเว็บไซต์รัฐบาลไทย

ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ ลุยเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงแรกบนพื้นที่กว่า 150 ไร่ กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ เผยเตรียมลงทุนเพิ่มอีก 3 โครงการ

วานนี้ (29 พ.ย. 2554) นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Thermal) โดยมี นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กล่าวรายงานว่า บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะนำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อทดแทนการใช้พลังงานสิ้นเปลืองจากฟอสซิล และเพื่อรองรับการแข่งขันกับพลังงานทางเลือกอื่นในเชิงเศรษฐกิจ

โดยโรงผลิตไฟฟ้าโรงแรกในชื่อโครงการ TSE01 ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 150 ไร่ ที่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มีกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ซึ่งวางแผนจะเปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตภูมิภาคภายในเดือนธันวาคมนี้

และได้วางแผนการลงทุนการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีก 3 โครงการ ภายใต้ภารกิจของการมุ่งสร้างพลังงานสะอาด 100 เปอร์เซ็นต์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับความต้องการในการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นภายในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศไทยในอนาคต

รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า สถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานของโลกในปัจจุบันนี้ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างตั้งแต่ภาคครัวเรือน ภาคการผลิต และภาคคมนาคม ขนส่งของทุกประเทศ และนับวันปัญหานี้จะยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

เนื่องจากพลังงานจาก ฟอสซิลเป็นพลังงานที่สิ้นเปลือง ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และเกิดก๊าซเรือนกระจกเราจึงมีความจำเป็นจะต้องเร่งหาพลังงานทางเลือกอื่นๆ หรือพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานที่สามารถหาได้จากภายในประเทศและเป็นพลังงานหมุนเวียน

ในส่วนของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้มีการสร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบไฟฟ้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้มีการกระจายแหล่งและประเภทพลังงานให้มีความหลากหลาย เหมาะสม และยั่งยืน

รวมทั้งการส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และอาคารสถานที่ที่มีประสิทธิภาพสูง

รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ของบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานในด้านการพัฒนาพลังงานอย่างมีดุลยภาพต่อสิ่งแวดล้อม

โดยสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นในประเทศ เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด และสร้างรากฐานความยั่งยืนทางพลังงานในประเทศไทย หากทุกภาคส่วนในสังคมของเราหันมาส่งเสริมการใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์มากขึ้น มั่นใจว่าในอนาคตปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศจากพลังงานแสงอาทิตย์จะเพิ่มสูงมากขึ้น และจะทำให้ลดการใช้พลังงานฟอสซิลที่เป็นแหล่งพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน

ซึ่งสัดส่วนปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบันของประเทศไทย ยังมีการใช้พลังงานฟอสซิล อย่างก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ดังนั้นการมุ่งมั่นและพัฒนาเทคโนโลยีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลดีต่อความยั่งยืนทางพลังงานของประเทศไทยต่อไปในอนาคต