เนื้อหาวันที่ : 2011-11-18 09:49:54 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1798 views

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ เห็นชอบทางรถไฟรางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบเส้นทางรถไฟทางเลือที่ 1/3 ของโครงการระบบรถไฟรางคู่ฯ เส้นทางมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบเส้นทางรถไฟทางเลือที่ 1/3 ของโครงการระบบรถไฟรางคู่ฯ เส้นทางมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ เห็นชอบเส้นทางรถไฟทางเลือกที่ 1/3 ของโครงการระบบรถไฟรางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ 1) แนวเส้นทางมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ โดยให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ไปเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาในขั้นการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อไปด้วย

พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2554 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2554 ที่ประชุมเห็นชอบแนวเส้นทางรถไฟทางเลือกที่ 1/3 ของโครงการระบบรถไฟรางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ 1) แนวเส้นทางมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 รวมทั้งให้โครงการรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ไปเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาในขั้นการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อไปด้วย

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแนวเส้นทางรถไฟของโครงการระบบรถไฟรางคู่เพื่อการขนส่ง และการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ 1) แนวเส้นทางนครปฐม - ชุมทางหนองปลาดุก - หัวหิน ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554

ซึ่งมีความเห็นว่า การดำเนินโครงการตามแนวเส้นทางรถไฟเดิมและภายในเขตทางรถไฟ มีความเหมาะสมที่สุด รวมทั้งให้โครงการรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ไปเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาในขั้นการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อไปด้วย