เนื้อหาวันที่ : 2011-10-05 09:47:14 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1711 views

ครม.มีมติแต่งตั้งเลขาธิการ ก.ล.ต. คนใหม่

คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.ล.ต.

           เมื่อวานนี้ (4 ตุลาคม 2554) คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.ล.ต. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554

          นายวรพล โสคติยานุรักษ์ อายุ 56 ปี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และ Syracuse University และปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาการเงิน The Wharton School, University of Pennsylvania

          ก่อนหน้าที่จะได้รับตำแหน่ง นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และเป็นอาจารย์สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเดียวกัน

          สำหรับตำแหน่งหน้าที่ในด้านเศรษฐกิจ ตลาดเงินและตลาดทุน นายวรพล โสคติยานุรักษ์ มีผลงานสำคัญด้านการบริหารและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานคณะทำงานจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เรื่องการเจรจาทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพิจารณาออกพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานด้านบัญชีและบรรษัทภิบาล และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงาน ก.ล.ต.