เนื้อหาวันที่ : 2011-09-15 18:16:03 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2786 views

EARTH ซื้อหุ้น TTP ฉลุยดันแผนซื้อเหมืองถ่านหินอินโดฯ สำเร็จ

EARTH ลั่นพร้อมลุยขุดถ่านหินส่งขายทันที หลังซื้อหุ้น TTP เดินแผนซื้อเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซียสำเร็จ

          EARTH ลั่นพร้อมลุยขุดถ่านหินส่งขายทันที หลังซื้อหุ้น TTP เดินแผนซื้อเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซียสำเร็จ

          ผู้ถือหุ้น EARTH เล็งเห็นศักยภาพธุรกิจในอนาคต พร้อมใจลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้เข้าซื้อหุ้นของ TTP ด้วยวิธีแลกหุ้น ส่งผลให้ไม่ต้องจ่ายเงินสดซื้อเหมืองถ่านหินในอินโดฯ และอนุมัติให้แจกวอร์แรนต์ฟรีกับผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์

เผยแผนดำเนินงานจากนี้ลุยขุดถ่านหินเพื่อนำออกมาจำหน่ายทันที ชี้จากนี้ EARTH มีความพร้อมด้านแหล่งทรัพยากรถ่านหินเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่สูงขึ้น หนุนรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เบื้องต้นคาดปี 2555 จะมีปริมาณจำหน่ายถ่านหินประมาณ 3.2 ล้านตัน จากปีนี้ที่คาดว่าจะทำได้ประมาณ 1.2 ล้านตัน และมีโอกาสผลักดันรายได้ไต่ขึ้นไปแตะที่ระดับ 10,000 ล้านบาทได้

          นายขจรพงศ์ คำดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,222,712,675 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3,027,615,570 บาท กล่าวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 804,902,895 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 804,902,895 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

          พร้อมกันนี้ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1.จำนวนไม่เกิน 444,542,535 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม EARTH-W3 ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.50 บาท อายุ ไม่เกิน 5 ปี ส่วนหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่ 2 จำนวนไม่เกิน 331,457,770 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ PT TRI TUNGGAL PITRIATI (TTP) ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย และได้รับสัมปทานจากรัฐบาลให้สามารถขุดถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียได้ ในราคาหุ้นละ 3.33 บาท ด้วยวิธีการแลกหุ้น (Share swap) รวมเป็นมูลค่า 1,103,754,400.- บาท และส่วนที่ 3 จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทครั้งที่ 3 (EARTH-W3) ในอนาคต

          สำหรับปริมาณสำรองถ่านหิน ซึ่งผู้ประเมินอิสระได้จัดส่งรายงานการประเมินเหมืองถ่านหินทั้ง 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ South Kalimantan มีปริมาณสำรองถ่านหิน (Measured) จำนวน 7.4 ล้านตัน ซึ่งปริมาณสำรองถ่านหินที่มีทั้งหมดนั้น บริษัทได้เซ็นต์ MOU และเซ็นต์สัญญาจำหน่ายล่วงหน้าใว้หมดแล้ว โดยจะต้องส่งมอบให้เสร็จสิ้นภายใน 4 ปี ให้แก่ลูกค้าในประเทศจีน

          "การได้มาซึ่งธุรกิจเหมืองถ่านหินจะส่งผลให้ EARTH มีความแน่นอนในการหาแหล่งทรัพยากรถ่านหิน ที่สามารถจัดส่งจำหน่ายให้แก่ลูกค้าของบริษัทตามความต้องการที่สูงขึ้น และสามารถขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งมีความต้องการถ่านหินในปริมาณที่สูง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มรายได้และทำให้อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น ในเบื้องต้นคาดว่าปีหน้า EARTH จะมีปริมาณจำหน่ายถ่านหินประมาณ 3.2 ล้านตัน จากปี 2554 ที่คาดว่าจะทำได้ประมาณ 1.2 ล้านตัน”

          ทั้งนี้ EARTH แจ้งว่าได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (EARTH-W3) (Record Date) ในวันที่ 22 กันยายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 กันยายน 2554