เนื้อหาวันที่ : 2011-09-09 09:41:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 997 views

มูลค่าส่งออกก.ค.พุ่งทะลุ 2 หมื่นล้าน สินค้าเกษตรโตต่อเนื่อง

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เผยสถานการณ์ส่งออกเดือนก.ค. มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์แตะ 2.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ชี้สินค้าเกษตรเติบโตต่อเนื่อง

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เผยสถานการณ์ส่งออกเดือนก.ค. มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์แตะ 2.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ชี้สินค้าเกษตรเติบโตต่อเนื่อง

ในเดือนกรกฎาคม 2554 การส่งออกรวมของไทยมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และขยายตัวดีเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สินค้าอุตสาหกรรมสำคัญมีการส่งออกขยายตัวเช่น สินค้าหมวดเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น ทางด้านตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญขยายตัวดีในหลายตลาด โดยมีตลาดอาเซียน และตลาดจีนเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ อย่างไรก็ตามการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดหลักหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง

ในเดือนกรกฎาคม 2554 ไทยมีมูลค่าการส่งออกรวม 21,521.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 38.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณาการส่งออกในหมวดสินค้าสำคัญพบว่าสินค้าเกษตรขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องร้อยละ 58.1 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรขยายตัวร้อยละ 40.4 ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก 16,369.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวถึงร้อยละ 38.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามสินค้าอุตสาหกรรมไม่รวมทองคำแท่งมีมูลค่าการส่งออก 15,374.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 30.0 เร่งตัวขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2554 ที่ขยายตัวร้อยละ 12.6

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไปยังตลาดสำคัญต่างๆ ยังเป็นไปในทิศทางที่ดี ในเดือนกรกฎาคม 2554 การส่งออกไปตลาดอาเซียน(9) ตลาดญี่ปุ่น และตลาดสหภาพยุโรป(27) ขยายตัวร้อยละ 36.5, 21.5 และ 28.9 ตามลำดับ ขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไปตลาดจีนมีมูลค่าเกินระดับ 2,000 ล้านเหรีญสหรัฐฯ เป็นเดือนแรก และขยายตัวสูงถึงร้อยละ 92.6 อย่างไรก็ตามการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาหดตัวร้อยละ 1.6 หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ในเดือน ก.ค. 2554 มีมูลค่าการส่งออก 3,090.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกสินค้าสำคัญในกลุ่มอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบขยายตัวร้อยละ 8.9 จากการส่งออกไปยังตลาดสำคัญอย่างจีน สหรัฐฯ สหภาพยุโรป(27) และฮ่องกง ขยายตัวร้อยละ 3.8, 8.3, 14.5 และ 49.2 ตามลำดับ ขณะที่แผงวงจรไฟฟ้ามีการส่งออกขยายตัวร้อยละ 16.0 จากการส่งออกไปยังตลาดอาเซียน(9) และสหภาพยุโรป(27) ที่ขยายตัวร้อยละ 26.1 และ 156.0 ตามลำดับ

ยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ในเดือน ก.ค. 2554 มีมูลค่าการส่งออก 2,072.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากสินค้าหลักกลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มีการส่งออกขยายตัวร้อยละ 15.4 การส่งออกกลับมาขยายตัวเป็นเดือนที่สองหลังจากหดตัวต่อเนื่องสองเดือนจากการได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้การส่งออกรถยนต์ฯ ไปยังตลาดสำคัญอย่างออสเตรเลียขยายตัวร้อยละ 27.0

เครื่องใช้ไฟฟ้า ในเดือน ก.ค. 2554 มีมูลค่าการส่งออก 2,109.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ
12.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการส่งออกไปตลาดสำคัญอย่างอาเซียน(9) ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป(27) ขยายตัวร้อยละ 19.9, 35.3 และ 14.8 ตามลำดับ

สิ่งทอฯ ในเดือน ก.ค. 2554 มีมูลค่าการส่งออก 737.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 9.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าสำคัญในกลุ่มอย่างผ้าผืนและด้ายมีการส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในเดือน ก.ค. 54 ขยายตัวร้อยละ 14.1 จากการส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นที่ขยายตัวถึงร้อยละ 105.7 และสหภาพยุโรป(27) ขยายตัวร้อยละ 1.6

อย่างไรก็ตามการส่งออกผ้าผืนและด้ายไปตลาดอาเซียนซึ่งเป็นตลาดสำคัญอันดับหนึ่งในเดือน ก.ค. 54 หดตัวร้อยละ 0.1 ขณะที่สินค้าในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มมีการส่งออกขยายตัวร้อยละ 5.0 จากการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป(27) และญี่ปุ่นที่ขยายตัวร้อยละ 1.1 และ 41.6 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดส่งออกเครื่องนุ่งห่มอันดับหนึ่งของไทยหดตัวร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

เม็ดพลาสติก ในเดือน ก.ค. 2554 มีมูลค่าการส่งออก 758.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 36.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การส่งออกเม็ดพลาสติกขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง จากการส่งออกไปยังจีน และอาเซียน(9) ที่ปรับขยายตัวดีร้อยละ 50.1 และ 33.8 ตามลำดับ

วรรณพร บุณยรัตพันธุ์
สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม