เนื้อหาวันที่ : 2011-09-05 10:21:10 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 882 views

รมว.คลังให้นโยบายรัฐแก่ธนาคารโลกและธนาคาพัฒนาเอเชีย

          นายนริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เช้าวันนี้มีผู้แทนจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศ 2 องค์กร ได้แก่ ธนาคารโลก และธนาคารพัฒนาเอเชียได้มาเยี่ยมคารวะในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้

          Ms. Annette Dixon Country Di rector, Thailand, East Asia and Pacific Region ธนาคารโลก และคณะ โดยผู้แทนธนาคารโลกได้รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการของความร่วมมือระหว่างกลุ่มธนาคารโลกกับประเทศไทย เช่น การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในด้านปฏิรูประบบภาษี โครงการประเมินการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ การจัดทำรายงานการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การเจริญเติบโตสีเขียว โครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน และการพัฒนาระบบการเงินฐานราก เป็นต้น

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แสดงความสนใจในผลการศึกษาของธนาคารโลกเรื่องปฏิรูประบบภาษี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดระบบภาษีที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และขอให้ธนาคารโลกทำการศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่ง (Sovereign Wealth Funds) ของประเทศไทย รวมทั้งเชิญชวนให้บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (The International Finance Corporation) เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการเงินฐานรากของไทย โดยเฉพาะธนาคารไปรษณีย์

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แจ้งผู้แทนธนาคารโลกว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญเกี่ย วการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นในองค์กร โดยจะจัดตั้งคณะกรรมการมาดูแล กำหนดกฎระเบียบเพื่อสร้างความโปร่งใสและสร้างอุปสรรคให้แก่ผู้จ่ายสินบน ซึ่งธนาคารโลกยินดีให้ความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากธนาคารโลกได้มีความร่วมมือกับภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง

          Mr. Kunio Senga, Director General, Southeast Asia Department และนาย Craig Steffensen, Country Director ธนาคารพัฒนาเอเชีย โดยผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย ได้รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในความร่วมมือระหว่างธนาคารพัฒนาเอเชียกับประเทศไทย ได้แก่ ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ เช่น การจัดทำ แผนแม่บทการพัฒนาตลาดทุนไทย การทำโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน Financial Inclusion และการพัฒนาระบบรางรถไฟ รวมทั้งความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค ได้แก่ การพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย กองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน [ASEAN Infrastructure Fund (AIF)]

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เชิญชวนให้ธนาคารพัฒนาเอเชียเข้ามาพัฒนากองทุนร่วมพัฒนาโครงส ร้างพื้นฐานไทย (Infrastructure Fund) ที่จะดำเนินการได้ในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีความเห็นว่า ธนาคารพัฒนาเอเชียควรพิจารณาการมีบทบาทในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสำนักเลขาธิการอาเซียน ให้รองรับกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต