เนื้อหาวันที่ : 2011-08-29 10:48:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3543 views

มนุษยสัมพันธ์สร้างความสุข

10 วิธีสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ที่จะช่วยให้คุณเกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

ศิริจันทร์  สุขใจ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

          คนเราเกิดมาจะอยู่คนเดียวไม่ได้ จำเป็นต้องอยู่ร่วมกับครอบครัว กับสังคมและในการมีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นนั้นก็จะต้องมีการปรับตัว เพราะแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันทั้งในด้านร่างกาย ด้านความคิด ความสนใจ ทัศนคติ และความสามารถต่าง ๆ ตลอดจนความแตกต่างของสถานะด้วย ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น หรือทำให้เกิดความขัดแย้ง ความไม่พอใจทำให้ไม่มีความสุขได้          

แต่การอยู่ร่วมกันนั้น โดยทั่วไปมนุษย์ทุกคนต้องการแสวงหาความสุข ความพอใจในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข หมายถึง รู้จักตัวเอง ทำให้ผู้อื่นมีความสุข มีความพอใจในการอยู่ร่วมกับเราด้วย ดังนั้น ใคร่ขอเสนอแนะวิธีหรือหลักในการสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นข้อ ๆ ดังนี้

          1. พูดจากทักทายผู้คนด้วยอารมณ์ชื่นบานแจ่มใสด้วยน้ำเสียงไพเราะน่าฟัง
          2. ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งใบหน้าและแววตา (คนที่หน้าตาบึ้งตึง ต้องใช้กล้ามเนื้อถึง 72 ส่วน แต่การยิ้มใช้เพียง 14 ส่วนเท่านั้น อย่างนี้แล้วยิ้มไว้ไม่ดีกว่าหรือคะ
          3. เรียกขานคนด้วยชื่อของเขา จะทำให้เกิดความพอใจและแสดงถึงความสนิทสนม
          4. เป็นคนมีน้ำใจไมตรี และพยายามทำตัวเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
          5. เป็นคนมีความจริงใจ คำพูดและการกระทำสอดคล้องกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความไว้วางใจและศรัทธาในตัวเรา
          6. เป็นผู้ฟังที่ดีในการสนทนา ให้ความสนใจต่อคู่สนทนา
          7. มีความใจกว้างและมีสติทั้งต่อคำวิจารณ์และคำชม
          8. รู้จักนึกถึงความรู้สึกของคนอื่น เอาใจเขาใส่ใจเรา
          9. พร้อมเสนอที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเท่าที่จะช่วยได้ ซึ่งการช่วยเหลือกันนั้นถือเป้นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด
          10. เติมอารมณ์ขันเข้าไว้ มีขันติ อดทน และรู้จักถ่อมตน

          เป็นยังไงคะ บทบัญญัติ 10 ประการข้างต้นนี้ หากสามารถทำได้ก็จะช่วยให้เราปรับตัวได้ แม้ว่าคนเราจะมีความแตกต่างกัน แต่ทุกคนก็ยังมีความต้องการคล้าย ๆ กัน คือต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนี้จะเป็นวิธีการสร้างความสุขในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เราได้เป็นอย่างดี โดยเริ่มต้นตั้งแต่ที่บ้านก่อน ถ้าทุกคนที่บ้านเรารักใคร่ปรองดองกันมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันแล้ว สมาชิกในครอบครัวก็จะมีความสุข เรามาเริ่มต้นสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อความสุขกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ