เนื้อหาวันที่ : 2011-07-07 09:40:45 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 893 views

คต. ติวเข้มขยายการค้าการลงทุนในกัมพูชาและเวียดนาม

          นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯได้กำหนดจัดการสัมมนาในหัวข้อ “การขยายลู่ทางการค้าและการลงทุนในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเพอริดอท โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมฟรี

          ตามที่ประเทศไทยและสมาชิกอาเซียนจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๕๘ นอกจากจะมีการเปิดเสรีการค้า (ASEAN FREE TRADE AREA) แล้ว ยังมีการเปิดเสรีด้านการค้าบริการและการลงทุนอีกด้วย ซึ่งจะทำให้นักธุรกิจไทยสามารถขยายการค้าการลงทุนไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างสะดวกเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ หรือ CLMV ได้แก่ ประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม ซึ่งไทยมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม มากกว่าสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ที่จะไปสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม

กรมฯ จึงเร่งรัดในการเสริมสร้างความรู้ข้อมูลด้านการค้าการลงทุนของประเทศ CLMV ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจอื่น ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและปูพื้นฐานให้กับผู้ประกอบการไทยที่สนใจที่เข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศดังกล่าว อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถแก่บุคลากรภาครัฐและเอกชนของไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการค้าภูมิภาคและค้าชายแดน ของกระทรวงพาณิชย์

          วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบการค้าการลงทุนกับการเข้าไปดำเนินธุรกิจจริง และเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าไปทำธุรกิจในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม อันจะเป็นการขยายโอกาสและลู่ทางการค้า/การลงทุนของไทยในประเทศกัมพูชาและเวียดนามให้เพิ่มมากขึ้น โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการประกอบธุรกิจในประเทศดังกล่าวจากภาคเอกชนมาร่วมอภิปราย

          ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการสัมมนาฯ สามารถดูรายละเอียดกำหนดการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.dft.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน ๑๓๘๕ หรือ ๐๒ ๕๔๗๔๗๒๙-๓๐

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ