เนื้อหาวันที่ : 2011-06-22 09:30:45 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1460 views

ปตท.จับมือเนคเทควิจัยเซลล์แสงอาทิตย์

เดินหน้าศึกษาประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ หวังต่อยอดเชิงพาณิชย์ ลดความสุญเสียทางเศรษฐกิจ

          ปตท. ลงนามร่วมวิจัยกับเนคเทคผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ มุ่งขยายผลการพัฒนาเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ เดินหน้าศึกษาประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ หวังต่อยอดเชิงพาณิชย์ ลดความสุญเสียทางเศรษฐกิจ

          บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดพิธีลงนามในสัญญาร่วมวิจัย”โครงการพัฒนาและประเมินผลการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์” ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. ระหว่างนายไชยเจริญ อติแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. และ ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่างๆ รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์เหล่านั้น โดยได้ดำเนินการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 10 กิโลวัตต์ ณ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          นายไชยเจริญ อติแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.เปิดเผยว่า ผลที่ได้จากโครงการร่วมวิจัยนี้ สามารถนำไปใช้ในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์หรือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของประเทศไทย ส่งผลให้คืนต้นทุนเร็วขึ้น ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานในประเทศ

ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการนำเข้าพลังงานปิโตรเลียมจากต่างประเทศ เป็นการสนองนโยบายด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทน พ.ศ. 2551-2565 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ในการใช้พลังงานของประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ต้นทุนโดยรวมลดลง นอกจากนี้ยังจะนำไปใช้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งระบบของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ติดตั้งอยู่แล้ว เช่น การทำความสะอาด การลดอุณหภูมิ และการปรับมุมรับแสงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนคเทคได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิกอนแบบเซลล์ซ้อน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 การร่วมงานวิจัยกับ ปตท. ในโครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้งานในประเทศไทย

โดยผลจากการวิจัยจะชี้ให้เห็นว่า เซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิดเหมาะสมต่อการใช้งานในประเทศไทยอย่างไร ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปปรับปรุงวิธีการติดตั้งใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้อีกด้วย และหากมีความเป็นไปได้ในอนาคต โครงการจะทำการขยายผล โดยการนำผลงานวิจัยไปถ่ายทอดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมของเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย ซึ่งจะถือว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดของโครงการทีเดียว