เนื้อหาวันที่ : 2011-06-21 17:21:37 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 700 views

เอกชน กระทุ้งภาคการเมืองสนใจยกระดับขีดแข่งขันศก.ไทย

กรุงเทพธุรกิจ ผนึก 3 องค์กรเอกชน ร่วมผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ชูวาระแห่งชาติ ขับเคลื่อนขีดแข่งขันเศรษฐกิจไทย หวังยกระดับประเทศไทยแข่งขันในเวทีโลก

          กรุงเทพธุรกิจ ผนึก 3 องค์กรเอกชน ร่วมผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ชูวาระแห่งชาติ ขับเคลื่อนขีดแข่งขันเศรษฐกิจไทย หวังยกระดับประเทศไทยแข่งขันในเวทีโลก

          นางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จำกัด เปิดเผยว่า “วาระแห่งชาติ ” ขับเคลื่อนขีดแข่งขันเศรษฐกิจไทย มีเป้าหมายเพื่อเจาะลึกนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจ ทั้งนี้ การจะก้าวสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาครัฐวิสาหกิจ ต้องผนึกกำลัง ปรับปรุง แก้ไขอุปสรรคต่างๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในทุกส่วนไปพร้อมกัน การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และภาควิชาการ ในการเสนอมุมมอง และความคิดเห็นต่อภาคการเมือง จึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการหยิบยกประเด็นการยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ขึ้นมาเป็นเรื่องเร่งด่วน

          นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงแนวทางการเสริมศักยภาพความสามารถของไทยว่า การจะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยได้นั้น จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะในอนาคตการใช้สิทธิประโยชน์จากนโยบายเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) และการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จะมีมากขึน รวมถึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร ปรับแก้กฎหมาย กฎระเบียบให้ทันสมัย ขณะภาคอุตสาหกรรมต้องกระจายการลงทุนไปภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้ทั้งห่วงโซ่การผลิตมีการพัฒนาร่วมกัน

          ด้าน ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์กรรัฐวิสาหกิจว่า มีอยู่ 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1 )ต้องปล่อยให้มีการแข่งขันระหว่างธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2 )การกำกับดูแลของภาครัฐ และนโยบายต้องมีความชัดเจน 3 )ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ คลายกฎระเบียบ เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และ 4 )การขยายกิจการ และการระดมทุน เพื่อให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจ

          นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ให้ความเห็นว่า ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนที่ทำให้เศรษฐกิจ การลงทุนไม่คล่องตัว ดังนั้น แนวทางที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ต้องหันมาปรับแก้ใน 5 เรื่องนี้ คือ 1 )การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะระบบการขนส่ง 2 )เรื่องการทำวิจัย และสร้างสรรค์เทคโนโลยี 3 )ด้านสิ่งแวดล้อม 4 )ระบบการศึกษา และ 5 )ปัญหาการคอร์รัปชัน

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจมีเดีย