เนื้อหาวันที่ : 2011-06-20 11:43:41 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 743 views

คลังเผย 8 เดือนแรกเก็บรายได้ทะลุเป้าหนุนฐานะการคลังมั่นคง

ก.คลังคุย 8 เดือนแรกปีงบ 54 เก็บรายได้สูงกว่าเป้าหมายต่อเนื่องบวกเศรษฐกิจขยายตัว หนุนฐานะการคลังยังอยู่ที่ระดับมั่นคง

นายนริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

          ก.คลังคุย 8 เดือนแรกปีงบ 54 เก็บรายได้สูงกว่าเป้าหมายต่อเนื่องบวกเศรษฐกิจขยายตัว หนุนฐานะการคลังยังอยู่ที่ระดับมั่นคง

          กระทรวงการคลังเผยในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 การจัดเก็บรายได้ที่สูงกว่าเป้าหมายและการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยให้ฐานะการคลังยังอยู่ในระดับที่มั่นคง

          นายนริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 ว่ารัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 1,051,992 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 85,351 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.8 โดยเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจัดเก็บรายได้รัฐบาลจาก 3 กรมจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นมาก

ในขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจำนวนทั้งสิ้น 1,510,316 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 306,807 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.5 ทำให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล 458,324 ล้านบาท เมื่อรวมกับการเกินดุลเงินนอกงบประมาณ 49,218 ล้านบาท จากการชดใช้เงินคงคลังและการไถ่ถอนตั๋วเงินคลัง ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 409,106 ล้านบาท และรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 134,939 ล้านบาท ทำให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุลทั้งสิ้น 274,167 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2554 มีจำนวน 155,156 ล้านบาท

          นายนริศสรุปว่า “จากผลการจัดเก็บรายได้ที่สูงกว่าเป้าหมายตามการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ของเศรษฐกิจ ทำให้กระทรวงการคลังมั่นใจว่าแนวโน้มการจัดเก็บรายได้ตลอดปีงบประมาณจะสูงกว่าเป้าหมายซึ่งส่งผลดีต่อฐานะการคลัง แม้ว่าจะมีเหตุภัยธรรมชาติ และการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาก็ตาม”

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554

ที่มา : กรมบัญชีกลาง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง