เนื้อหาวันที่ : 2006-04-05 15:06:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2054 views

สมอ.กำหนดมาตรฐานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ใหม่เพื่อความปลอดภัย

กำหนดมาตรฐานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ใหม่ สมอ.เตือนผู้ประกอบการ มีผลบังคับใช้แล้ว จึงจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยและเป็นการ

นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการ ก่อสร้างขนาดใหญ่นั้น มีหลากหลายประเภท ทั้งประเภทที่เหมาะสำหรับงานก่อสร้างผิวถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ประเภทที่เหมาะสำหรับงานโครง สร้างขนาดใหญ่ เช่น ตอม่อ สะพานเทียบเรือ หรือเขื่อน หรือประเภทที่นิยมนำไปใช้กับงานเร่งด่วนที่ต้องแข่งกับเวลา

 

ด้วยความหลากหลายใน การใช้งานดังกล่าวนี้เอง ทำให้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นที่นิยมใช้ในการก่อสร้างมากที่สุด ส่งผลให้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูน ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยและเป็นการ ป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน กิจการอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศ สมอ. จึงได้ดำเนินการยกเลิกมาตรฐานปูน ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เดิม (มอก.15 เล่ม 1-2532) และกำหนดมาตรฐานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขึ้นใหม่ ตามมาตรฐาน มอก.15 เล่ม 1-2547

 

ทั้งนี้ได้ แก้ไขขอบข่ายให้เหมาะสมและสอดคล้อง รวมทั้งกำหนดค่าความต้านแรงอัดสูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2548 โดยให้ผู้ ทำ ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย จะต้องทำ นำเข้า และจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษตาม กฎหมาย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาตทำ นำเข้า หรือ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โปรดติดต่อสำนักบริหารมาตรฐาน 1 โทร. 0 2202 3382 และกองนิติการ โทร. 0 2202 3321 www.tisi.go.th