เนื้อหาวันที่ : 2011-01-17 08:59:13 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1170 views

ก.อุตฯ เปิดแผนปี 55 ทุ่มงบกว่า 1.4 หมื่นล้านพัฒนาทั้งระบบ

กระทรวงอุตสาหกรรม ชู 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคอุตฯ ไทย พร้อมทุ่มงบกว่า 14,000 ล้านบาท หวังพัฒนา ดูแล ครอบคลุมทุกมิติ

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

          กระทรวงอุตสาหกรรม ชู 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคอุตฯ ไทย พร้อมทุ่มงบกว่า 14,000 ล้านบาท หวังพัฒนา ดูแล ครอบคลุมทุกมิติ

          นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้มีการสัมมนาระดับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดถึง “แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกระทรวงอุตสาหกรรมปี 2553-2556” โดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบ 5 ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และการจัดสรรงบประมาณปี 2555

         เพื่อให้การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของรัฐบาล และจะมุ่งเน้นในเชิงปฏิบัติให้เกิดผลอย่างแท้จริง ทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและนำไปสู่การพัฒนาภาคประกอบการในเชิงสร้างสรรค์

         การจัดสรรงบประมาณภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ในครั้งนี้มีวงเงินประมาณกว่า 14,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าการใช้งบประมาณในปี2554 ทั้งนี้มุ่งที่จะให้ความสำคัญไปที่การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง  การพัฒนาบุคคลากรในภาคอุตสาหกรรม การแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ “การสัมมนาในครั้งนี้ได้เชิญทุกหน่วยงานในสังกัดมาระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการนำงบประมาณไปพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างตรงเป้าหมาย”นายชัยวุฒิ กล่าว

         สำหรับ 5 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ประกอบด้วย 1.การปรับโครงสร้างการผลิตและวางรากฐานอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2.การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรม 3.การเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในทุกระดับ 4.การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 5.การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพองค์กรเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน
 
          อย่างไรก็ตาม ในการจัดสรรงบประมาณในภาพรวม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  (สอน.) ได้เสนอกรอบวงเงินเกือบ 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ อาทิ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตอ้อย ที่รัฐบาลมีการสนับสนุนโดยจัดหาอ้อยพันธุ์ดีให้กับชาวไร่อ้อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาการผลิตและขยายพื้นที่การปลูกอ้อยตามเป้าหมายของรัฐบาลที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยให้เป็นอุตสาหกรรมรากฐาน สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่อไป

ที่มา     : สำนักข่าวไทย
ผู้เสนอ : กลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล สำนักโฆษก


 ที่มา : เว็บไซต์รัฐบาลไทย