เนื้อหาวันที่ : 2010-11-24 09:27:35 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2298 views

ปตท.มอบทุนการศึกษา พัฒนาเยาวชน

ปตท.มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2553 แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม


ปตท.มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2553 แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม


นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2553 แก่นักเรียนนักศึกษาจำนวน 143 คน จาก 25 สถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของ ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล ณ อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์


นายประเสริฐ เปิดเผยว่า ภายใต้บทบาทหน้าที่ในการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยมีนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมนั้น ปตท.ได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2539 มาจนถึงปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนของชุมชนในเขตพื้นที่ดำเนินงานของ ปตท.ทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีผลการเรียนดี


ซึ่งกิจกรรมมอบทุนการศึกษานับเป็นภารกิจสำคัญของ ปตท.ในฐานะหนึ่งในสมาชิกที่ดีของชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และคณะอาจารย์เป็นอย่างดีในการร่วมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน และ ปตท.


นายประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปตท.ดำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน ประจำปี 2553 ในพื้นที่ดำเนินงานของ ปตท 33 แห่ง รวมเป็นเงินในการมอบทุนในปีนี้ทั้งสิ้น 6,000,000 บาท ซึ่งพิธีฯในวันนี้เป็นส่วนของการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 143 คน จาก 25 โรงเรียน คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 396,000 บาท


ซึ่งผู้รับทุนดังกล่าวจะได้รับทุนนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี หรือต่ำกว่า เพื่อช่วยให้สำเร็จการศึกษาเป็นช่วงๆ ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) ช่วงที่ 2 (ป.4 – ป.6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6) และอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)หรือตามความเหมาะสม เป็นต้น


ทั้งนี้ การมอบทุนฯนับเป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมที่ ปตท. ได้ดำเนินการเพิ่มเติมจากการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนไทยในอีกหลากหลายด้าน อาทิ โครงการสนับสนุนจัดสร้างอาคารเรียน โครงการโรงเรียน ในฝัน โครงการสร้างห้องสมุด โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อเด็กและเยาวชน โครงการประกวดและแสดงผลงานศิลปกรรม เป็นต้น