เนื้อหาวันที่ : 2006-04-03 14:47:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1130 views

รัฐเดินหน้านโยบายยกเลิกเบนซิน 95 กระตุ้นหันมาใช้แก๊สโซฮอล์ 95

รัฐบายเร่งให้ผู้ค้าน้ำมันเปิดสถานีบริการน้ำมันแก๊สโซฮฮล์ เพิ่มขึ้นจาก 600 แห่ง เป็น 3,000 แห่งในปัจจุบัน ส่วนผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ทุกรายต่างขานรับนโยบายรัฐ เปิดจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับนโยบายยกเลิกการใช้เบนซิน 95 ให้หมดภายในสิ้นปีนี้

จากนโยบายของรัฐที่จะยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 95 ปกติที่มีส่วนผสมของสาร MTBE ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ให้มีการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ทดแทนทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้ โดยในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐ บริษัทผู้ค้าน้ำมัน และบริษัทรถยนต์ ได้ร่วมมือกันรณรงค์ให้ผู้ใช้รถหันมาทดลองใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ จนได้รับความนิยม มียอดการใช้เพิ่มขึ้นมาก ขณะที่เอทานอล ที่นำมาผสมในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงจากพืชที่สามารถผลิตได้ในประเทศ เกิดการขาดแคลน ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา และมีราคาแพงขึ้นมาก จนทำให้มีการเสนอให้เลื่อนการประกาศยกเลิกการใช้น้ำมันเบนซิน 95 ออกไป

 
การที่ผู้ใช้รถนิยมใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากในช่วงต้นปี 2548 ภาครัฐได้ใช้มาตรการด้านภาษีและกองทุนน้ำมันเข้ามาส่งเสริมเพื่อให้มีราคาต่ำกว่าน้ำมันเบนซิน 95 ปกติถึงลิตรละ 1.50 บาท รวมถึงบริษัทรถยนต์และผู้ค้าน้ำมันออกมารับประกันคุณภาพ สร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้รถ จนทำให้มียอดการใช้เพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าโดยมีสถานีบริการน้ำมันแก๊สโซฮฮล์เพิ่มขึ้นจาก 600 แห่ง เป็น 3,000 แห่งในปัจจุบัน และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ทุกรายต่างก็เปิดจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์
 
จากความต้องการเอทานอลที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการใช้แก๊สโซฮอล์ ในขณะที่โรงงานที่ผลิตเอทานอลที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด 24 ราย ซึ่งปัจจุบันทะยอยเปิดดำเนินการผลิตแล้วเพียง 5 ราย มีกำลังการผลิตรวม 550, 000 ลิตรต่อวัน ต้องเผชิญกับการขาดแคลนวัตถุดิบทั้งกากน้ำตาลและมันสำปะหลัง เนื่องจากภาวะภัยแล้ง เป็นเหตุให้โรงงานต่างต้องหยุดการผลิตเป็นระยะๆ ทำให้ปริมาณเอทานอลที่ผลิตได้ในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ผู้ค้าน้ำมันต้องขออนุมัติจากรัฐนำเข้าจากต่างประเทศ และราคากากน้ำตาล มันสำปะหลังก็มีราคาแพงขึ้นมากจนทำให้ผู้ผลิตเอทานอลขอปรับราคาเพิ่มขึ้นตามลำดับ จากเมื่อต้นปี 2548 ที่มีราคาเพียงลิตรละ 12.75 บาท เพิ่มเป็น 22 - 23 บาท ในขณะนี้ จึงมีผู้เสนอให้ลดส่วนต่างของราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์กับน้ำมันเบนซิน 95 ลงจาก 1.50 บาทต่อลิตร เพื่อมาชดเชยต้นทุนเอทานอลที่แพงขึ้น หรือแม้กระทั่งให้เลื่อนการประกาศยกเลิกการใช้น้ำมันเบนซิน 95 ออกไป
 

นอกจากนี้ หากมีการยกเลิกการใช้น้ำมันเบนซิน 95 ตามแผนเดิม ปริมาณความต้องการเอทานอลจะเพิ่มขึ้นประมาณ 900,000ลิตรต่อวัน รัฐจึงมีแนวความคิดจะยกเลิกใบอนุญาตของผู้ประกอบการที่ไม่มีความชัดเจนในการจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง และจะเปิดอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเข้ามาดำเนินการแทน เพื่อให้มีปริมาณเอทานอลเพียงพอ

 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่ถึงขั้นรุนแรง จนเป็นเหตุให้รัฐต้องเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ แม้ว่าในระยะสั้นอาจจำเป็นต้องนำเข้าเอทานอล หรือต้องซื้อเอทานอลที่ผลิตได้ในประเทศ ในราคาที่แพงกว่าการนำเข้าสาร MTBE เพราะจะเกิดการหมุนเวียนของกระแสเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งดีกว่าการนำเข้าสาร MTBE ที่เป็นการนำเงินออกนอกประเทศ อีกทั้งยังไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และผู้ประกอบการเอทานอลที่ตัดสินใจเข้ามาลงทุน ตลอดจนบริษัทผู้ค้าน้ำมันที่ได้ลงทุนเพิ่มจำนวนสถานีบริการน้ำมันเพื่อรองรับต่อความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น

 
การเดินหน้าประกาศยกเลิกการใช้น้ำมันเบนซิน95 ตามกำหนดเดิม เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ ในระยะยาว มากกว่าการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเปล่าของงบประมาณที่รัฐได้ใช้ไปกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นใจต่อคุณภาพ และหันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในช่วงที่ผ่านมา และอาจสร้างความสับสน ลดความเชื่อมั่นต่อนโยบายด้านพลังงานทดแทนของรัฐโดยรวม