เนื้อหาวันที่ : 2010-10-27 18:05:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1338 views

ศูนย์ความเป็นเลิศอุตฯสิ่งทอ เครื่องมือรุกฆาตตลาด EU

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผุดศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมสิ่งทอ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ พัฒนาอุตสาหกรรมรุกตลาดอียู

.

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผุดศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมสิ่งทอ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ พัฒนาอุตสาหกรรมรุกตลาดอียู

.

“การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยครึ่งปีแรก 2553 มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น 1,820.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น 1,553.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

.

สิ่งทอที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด คือ ผ้าผืน มีมูลค่าส่งออก 338.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน” ดังข้อมูลที่ปรากฏจะเห็นได้ว่าการส่งออกของสิ่งทอไทยมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างพุ่งพรวด ส่งผลให้ตลาดส่งออกสิ่งทอของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น

.

อย่างไรก็ตาม หนทางข้างหน้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ใช่ว่าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป ขณะนี้กำลังได้รับผลกระทบจากมาตรการต่างๆของประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป หรือ EU หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานจึงต้องเร่งหามาตรการรองรับ และหาทางออกที่เหมาะสมให้สิ่งทอฯไทยสามารถยืนหยัดปรับตัวให้สามารถอยู่ได้ท่ามกลางกระแสธารแห่งความเปลี่ยนแปลง

.

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นสถาบันอิสระภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลักดูแลเรื่องสิ่งทอฯ เพื่อให้ก้าวพ้นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ โดยสถาบันพัฒนาสิ่งทอฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของ EU สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

.

เพื่อเป็นแหล่งศูนย์รวมให้คำปรึกษา แนะนำผู้ประกอบการและพัฒนาการผลิตตามแนวทาง มาตรการ กฎระเบียบ ของสหภาพยุโรปในด้านสิ่งแวดล้อมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการผลิตสินค้าและทดสอบสินค้า และไม่ให้เสียโอกาสในการขยายตลาดในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 

.

โครงการฝึกอบรมฯ จะมีกิจกรรมหลักก็คือการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรมโดยวิทยากร (Train the Trainer) การพัฒนาสื่อการสอนและคู่มือการเตรียมตัวเพื่อรองรับกฎระเบียบและมาตรการของสหภาพยุโรป ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

.

การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลด้านมาตรการสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปในอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Center of Excellence in Textiles & Clothing for EU Market) และการพัฒนาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ภาคอุตสาหกรรม

.

การพัฒนา Center of Excellence (CoE) ด้านมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปในอุตสาหกรรมสิ่งทอของสถาบันฯ จะมีบุคลากรที่มีความสามารถในการให้คำปรึกษาแนะนำ ถ่ายทอดความรู้เรื่องกฎระเบียบและมาตรการทางด้านสินค้าสิ่งทอของสหภาพยุโรป ตลอดจนเรื่องการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรการดังกล่าว

.

ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการให้สามารถผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรการทางด้านสินค้าสิ่งทอของสหภาพยุโรป โดยมีบุคลากรที่สามารถให้บริการในทุกจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น กรุงเทพฯและปริมณฑล ราชบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี เป็นต้น ทั้งโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคมอุตสาหกรรม

.

การสนับสนุนทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกนั้นจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความตื่นตัวในการผลิตสินค้าของตนให้เป็นสินค้าชั้นเลิศพร้อมประกาศศักดาให้นานาประเทศได้รับรู้ พร้อมกับการผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นไปอยู่ในระดับแถวหน้า ศูนย์ความเป็นเลิศมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการมีคู่คิดที่ดีสามารถตัดสินใจในเชิงธุรกิจได้อย่างเฉียบคม รักษาฐานการตลาดได้อย่างยั่งยืนต่อไป