เนื้อหาวันที่ : 2010-10-13 14:46:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1466 views

ก.อุตสาหกรรม เดินเครื่องยกระดับ 4 อุตฯ

กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าผลักดัน 4 อุตสาหกรรม และ 1 มาตรการ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

กระทรวงอุตสาหกรรมเดินเครื่องผลักดัน 4 อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยาง อาหาร ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และ EU White Paper
.
นางสาวนพมาศ ช่วยนุกูล
สำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
.

.

กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าผลักดัน 4 อุตสาหกรรม และ 1 มาตรการ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

.

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการผลักดันนโยบายเชิงบูรณาการ ใน 4 อุตสาหกรรม และอีก 1 มาตรการสำคัญ ผ่านช่องทางของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) ได้แก่ การจัดตั้งสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา การจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ. 2553-2557

.

การพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงศูนย์ทดสอบอุตสาหกรรมยานยนต์ การจัดตั้งสถาบันพลาสติก และแผนการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป ( EU White Paper) ในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2555-2557)

.

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางไปเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 นั้น สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ผลักดันรูปแบบ/โครงสร้างสถาบันฯ ให้อยู่ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  

.

และปรับเปลี่ยนชื่อจากสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเป็นสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา พร้อมเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยางใน 5 ปี (2554-2558) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบุคลากร และการสร้าง/พัฒนาฐานข้อมูล 

.

โดยใช้วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 455 ล้านบาท แยกเป็นงบจัดตั้งสถาบันฯ 50 ล้านบาท และงบในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 405 ล้านบาท นอกจากนั้นแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะได้ประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการหาแนวทางเพื่อให้มีการนำเงิน CESS มาช่วยในการพัฒนาอีกทางหนึ่ง

.

สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ มีการผลักดันใน 2 เรื่องใหญ่ ๆ คือ หนึ่งการพัฒนาบุคลากร และสอง การปรับปรุงและขยายศูนย์ทดสอบอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมการด้านบุคลากรโดยเฉพาะการเพิ่มทักษะความสามารถ และผลิตภาพ รวมทั้งสร้างการยอมรับในเรื่องการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตามหลักมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับตลาดโลก

.

โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการทดสอบและรับรองตามมาตรฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนของไทยได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อนำไปสู่การรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต และการก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศผู้ผลิตยานยนต์ 1 ใน 10 ของโลก

.

การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ได้จัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ. 2553-2557 ที่ประกอบด้วย 6 ชุดโครงการ ได้แก่ ชุดโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมอาหารไทย ชุดโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดและเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทย ชุดโครงการพัฒนา

.

คุณภาพและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารไทย ชุดโครงการเสริมสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทย ชุดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างศักยภาพระบบการผลิตอาหารตลอด Supply Chain และชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ของอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเชื่อมโยงกับ Food Intelligence Center

.

รวมทั้งผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการฯ และเมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นได้ดำเนินการกลั่นกรองรายละเอียดโครงการและงบประมาณของแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะนำเสนอคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ต่อไป

.

อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้มีการผลักดันการจัดตั้งสถาบันพลาสติกขึ้น โดยอยู่ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ พร้อมเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก ระยะ 5 ปี โดยมีวงเงินดำเนินการรวม 720 ล้านบาท นอกจากนั้น สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ผลักดันแผนการดำเนินงาน EU White Paper

.

ซึ่ง กอช. เห็นชอบให้มีการดำเนินการต่อเนื่องในระยะที่ 2 (2555-2557) โดยครอบคลุมเรื่องเร่งด่วน 3 เรื่องคือ การพัฒนาฐานข้อมูลให้ทันสมัย การพัฒนาผู้ประกอบการและการพัฒนากฎระเบียบมาตรฐานระบบการจัดการกากเศษซากอุตสาหกรรม โดยใช้วงเงินงบประมาณ 385 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อม

.

ความสำเร็จในการผลักดันทุกเรื่องข้างต้น เป็นผลจากการทำงานร่วมกันในลักษณะบูรณาการระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและแนวนโยบายเชิงบูรณาการทั้ง 5 เรื่องนี้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ต่อไป

.
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม