เนื้อหาวันที่ : 2010-09-30 12:00:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1205 views

รัฐประชาธิปปัตย์โปรยยาหอมพร้อมแก้ปัญหามาบตาพุดอย่างจริงจัง

"กอร์ปศักดิ์" นำทีมคณะทำงานฯ ลงพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงติดตามความก้าวหน้าในการแก้ปัญหา ย้ำต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ช่วยกัน

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

.

"กอร์ปศักดิ์" นำทีมคณะทำงานฯ ลงพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงติดตามความก้าวหน้าในการแก้ปัญหา ย้ำต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ช่วยกัน

.

วานนี้ (29ก.ย.) นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วยนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะอนุกรรมการติดตามรายงานผลการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง  เดินทางไปร่วมประชุมกับผู้แทนชุมชนจำนวน 32 ชุมชนในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนชุมชนจำนวน 32 ชุมชน เข้าร่วมประชุมและรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหา                       

.

สำหรับการติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงในวันนี้  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง ใน 3 เรื่องหลักๆ ดังนี้ 1.โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง

.

ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลได้อนุมัติเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่มาบตาพุด รวมทั้งหมด 8 โครงการวงเงิน 908.0315 ล้านบาท สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าเฉพาะโครงการที่มีความพร้อมดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ วงเงิน 402.2714 ล้านบาท ประกอบด้วย

.

(1)โครงการก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่อำเภอเมืองระยอง วงเงิน 134.5412 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงเส้นท่อและขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง แก้ปัญหาชุมชนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์ ประมาณ 18,000 ครัวเรือน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 20 เมษายน 2554 (2)โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อและขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลเมืองบ้านฉาง วงเงิน 173.1879 ล้านบาท

.

เพื่อปรับปรุงเส้นท่อและขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่ของเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาล เมืองบ้านฉาง แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปาในบางพื้นที่ ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์ประมาณ 29,077 ครัวเรือน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 20 เมษายน 2554 (3) โครงการตรวจสุขภาพและเผ้าระวังโรคของประชาชนในเขตควมคุมมลพิษ จังหวัดระยอง วงเงินรวม 58.7864 ล้านบาท เป็นการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรค

.

รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง โดยตรวจสารโลหะหนัก ตรวจประเมินการสัมผัสสารเคมี/โลหะหนักและผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลครัวเรือน และจัดซื้อรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โดยได้ดำเนินการตรวจสุขภาพประชาชนแล้วจำนวน 10,319 คน จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 10,000 คน

.

สำหรับรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่จะมีการส่งมอบในเดือนตุลาคมนี้ (4)โครงการติดตั้งชุดตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบต่อเนื่อง (Vocs) และป้ายแสดงผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม วงเงิน 13.0 ล้านบาท ใช้ในการติดตั้งชุดตรวจวัดสาร Vocs แบบต่อเนื่องโดยสามารถวัดสาร Vocs ไม่น้อยกว่า 18 ชนิด และ Display Board ในพื้นที่ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน

.

เบื้องต้นได้มีการพิจารณาติดตั้งจำนวน 2 จุด คือ จุดศุนย์วิจัยพืชไร่ และจุดชุมสายโทรศัพท์ระยอง เพื่อเป็นการเสริมประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้สมบูรณ์มากขึ้น และรายงานข้อมูลที่ตรวจวัดได้สู่สาธารณะอย่างทันเหตุการณ์ผ่านป้ายแสดงผล ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

.

(5)โครงการก่อสร้างสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำและติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ แบบอัตโนมัติ วงเงิน 2.0 ล้านบาท เป็นการติดตั้งระบบเตือนภัย และเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำ เชื่อมโยงข้อมูล และแสดงผลของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะที่ติดตั้งชุดตรวจวัดเข้ากับระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม เพื่อประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จำนวน  4 สถานี ได้แก่ คลองบางเบิด คลองพะยูน คลองห้วยใหญ่ และคลองมาบข่า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานเพื่อกำหนดจุดติดตั้งสถานี

.

(6)โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน วงเงิน 16.0 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบทันที ทั้งในระดับเตือนภัยและระดับวิกฤต รวมทั้งการรับแจ้งเหตุต่างๆ ที่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำเรื่องตามขั้นตอนเพื่อเสนอของบประมาณดำเนินการต่อไป

.

2.ความก้าวหน้าการจัดทำแนวป้องกัน (Protection Strip) กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จากการสำรวจมี 4 นิคมอุตสาหกรรมได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก และนิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ได้ดำเนินการจัดทำแนวป้องกันแล้วโดยการปลูกต้นไม้ตามแนวรั้วบริเวณโรงงาน คิดเป็นความยาวทั้งหมดรวม 30,197 เมตร

.

โดยแบ่งเป็นการจัดทำแนวป้องกันระยะต่ำกว่า 10 เมตร ประมาณ 4,460 เมตร ระยะ 10 – 30 เมตร ประมาณ 12,647 เมตร ระยะ 30 – 50 เมตร ประมาณ 6,521 เมตร และระยะมากกว่า 50 เมตร ประมาณ 6,569 เมตร 

.

3.ติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อและขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลเมืองบ้านฉาง ณ ชุมชนคลองน้ำหู ตำบลพระเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งได้ ก่อสร้างปรับปรุงท่อและขยายเขตจำหน่ายน้ำ ได้ดำเนินการไปแล้วมากกว่า 50 %

.

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะมีการลงพื้นที่ติดตามรายงานผลการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง ประมาณ 12 ครั้ง สำหรับครั้งต่อไปจะลงพื้นที่ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553  พร้อมทั้งย้ำว่ารัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญ และมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบ ตาพุดและบริเวณใกล้เคียง อย่างจริงจัง ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการช่วยกันแก้ไขปัญหา

.
ที่มา : เว็บไซต์รัฐบาลไทย