เนื้อหาวันที่ : 2010-09-28 13:47:44 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2881 views

ฮอนด้า ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อเพิ่มพื้นที่ป่าอีก 755 ไร่

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย นำชาวฮอนด้า ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อเพิ่มพื้นที่ป่าอีก 755 ไร่ ในโครงการ “รวมใจภักดิ์รักษ์ผืนป่ากับฮอนด้า”

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย นำชาวฮอนด้า ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อเพิ่มพื้นที่ป่าอีก 755 ไร่ ในโครงการ “รวมใจภักดิ์รักษ์ผืนป่ากับฮอนด้า”

.

.

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมด้วยชาวบ้าน และอาสาสมัครในท้องที่พร้อมใจปลูกต้นไม้ในโครงการ “รวมใจภักดิ์รักษ์ผืนป่ากับฮอนด้า ปีที่ 3”         

.

เพื่อสร้างผืนป่าแนวกันชนในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี สนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า เพื่อรักษาผืนป่าให้คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

.

ทั้งนี้ โครงการ “รวมใจภักดิ์รักษ์ผืนป่ากับฮอนด้า” ริเริ่มโดยมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกต้นไม้ในบริเวณป่ารอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างแนวป้องกันผืนป่า และป้องกันการบุกรุกทำลายป่า โดยมูลนิธิฮอนด้าฯ ได้ร่วมในกิจกรรมปลูกป่าเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน รวมพื้นที่ในการปลูกป่าไปแล้วทั้งสิ้น 2,755 ไร่ รวมเป็นจำนวนต้นไม้กว่า 60,000 ต้น

.

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานจากกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทยทั้ง 12 บริษัท รวมกว่า 250 ชีวิต พร้อมด้วยนายทินกร วุฒิวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 ชาวบ้านและอาสาสมัครในท้องที่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี 

.

“ฮอนด้ารวมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ” ร่วมพลิกฟื้นผืนป่าสร้างแนวกันชน ครอบคลุมพื้นที่ 755 ไร่ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน และอาสาสมัครทุกคนสามารถปลูกต้นไม้ในท้องถิ่นกว่า 20,000 ต้น 

.

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย พร้อมด้วย นายทินกร วุฒิวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รวมใจภักดิ์รักษ์ผืนป่ากับฮอนด้า ปีที่ 3” จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ 

.

พนักงานจากกลุ่มบริษัทฮอนด้าทั้ง 12 บริษัท ร่วมแรงร่วมใจลงมือปลูกต้นไม้แบบพอเพียง เพื่อฟื้นฟูผืนป่า ลดภาวะโลกร้อน และสร้างแนวผืนป่ากันชนในกิจกรรม “ฮอนด้ารวมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ”

.

อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี เป็นส่วนหนึ่งในเขตผืนป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ประกอบไปด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ และอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น มีพื้นที่รวม 1,303,733 ไร่

.

ซึ่งผืนป่าแห่งนี้ เป็นผืนป่าราบต่ำที่คงอุดมความสมบูรณ์ และเป็นแหล่งรวมความหลากหลายของชนิดป่าและสัตว์ป่ามากมาย รวมทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำจันทบุรีและแม่น้ำประแสร์ ซึ่งผืนป่าแห่งนี้ ยังเป็นพื้นที่ป่าในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

.

แต่ปัจจุบันพื้นที่ป่าบริเวณนี้ถูกคุกคามอย่างหนัก เนื่องจากเป็นป่าพื้นราบที่มีอาณาเขตติดกับพื้นที่ทำกินของราษฎร ซึ่งมีระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ส่งผลให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าในการตั้งถิ่นฐานของราษฎร และกลุ่มนายทุนที่หวังผลประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยการลักลอบเข้าบุกรุกแผ้วถางและปลูกยางพาราในพื้นที่ป่า โดยอ้างว่าไม่ทราบแนวเขตชัดเจน          

.

บางกรณี มีการบุกรุกแผ้วถาง ลักลอบเผาในฤดูแล้ง เพื่อทำให้ป่าเสื่อมโทรม และทำการเรียกร้องขอสิทธิทำกินจากทางราชการ ซึ่งทางอุทยานฯ จึงได้ร่วมกับหลายหน่วยงานในการปราบปรามอย่างเข้มงวด แต่กลุ่มผู้กระทำผิดได้มีการบุกรุกอย่างต่อเนื่อง 

.

จากสำรวจสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน พบว่า พื้นที่ป่าแห่งนี้ อยู่ในสภาพกำลังฟื้นตัวด้วยกลไกทางธรรมชาติ ทว่าบางพื้นที่ผ่านการบุกรุกอย่างรุนแรง และถูกคุกคามด้วยไฟป่า อีกทั้งพันธุ์ไม้พื้นถิ่นดั้งเดิมได้ถูกทำลายลงไป จึงยากแก่การฟื้นตัวได้ด้วยตัวเอง ทำให้กลไกของระบบนิเวศในผืนป่าอยู่ในสภาพทรุดโทรม ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของผืนป่าและชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ ผืนป่าแห่งนี้จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู