เนื้อหาวันที่ : 2010-08-09 15:59:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1280 views

ก.อุตฯ เปิดมุมมองใหม่ รวมใจ ร่วมคิด สร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเวทีสัมนา "การส่งเสริมพลังปัญญาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน" คัดผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชนทั่วประเทศกว่า 400 คน เร่งเสริมสร้างทักษะความรู้ด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์

.

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเวทีสัมนา “การส่งเสริมพลังปัญญาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน รีสอร์ท พัทยา คัดผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชนทั่วประเทศกว่า 400 คน เร่งเสริมสร้างทักษะความรู้ด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์

.

พร้อมเปิดมุมมองใหม่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจตน ตามมาตรการเยียวยาและแผนปรองดองของภาครัฐ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา

.

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “การพัฒนาคุณภาพและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ นับเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่จะพัฒนาคนให้มีทักษะความรู้ สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม  

.

โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเป็นรากฐานในการพัฒนา ฟื้นฟู และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม”

.

จากภาวะเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2553 ที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น นับเป็นสัญญาณที่ดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ด้วยปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองและปัญหาภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนและ SMEs

.

ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน จึงได้กำหนดแนวทางการทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง