เนื้อหาวันที่ : 2010-07-22 09:26:39 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3474 views

โรงไฟฟ้าราชบุรี และ โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ขอบคุณ อสม.

โรงไฟฟ้าราชบุรี ร่วมกับราชบุรีเพาเวอร์ จัด โครงการ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทันตกรรมสู่ชุมชน” หวังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

.

นายสมนึก จินดาทรัพทย์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยโรงไฟฟ้าราชบุรี ประกอบด้วย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด มีเจตนารมณ์ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น          

.

โดยได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี ให้กับประชาชน จึงได้ดำเนินการ โครงการ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทันตกรรมสู่ชุมชน” ซึ่งได้ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 9 ปี เพราะการที่ ประชาชนมีสุขภาพกาย และใจที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้ว ก็ส่งผลให้มีกำลังกายและกำลังใจในการประกอบสัมมาอาชีพให้ดีขึ้น จึงเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึง ประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

.

สำหรับในการดำเนินงานโครงการฯในปีนี้ ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 24 ครั้งในระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2553 มีผู้เข้ารับบริการ ดังนี้ ตรวจรักษาโรคทั่วไป 2,261 คน ทันตกรรม802 คน นวดแผนไทย 1,952 คน ตัดผม1,451คน ตรวจรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก1,620 คนรวมทั้งสิ้น 8,086 คน โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 6           

.

ทั้งนี้ จากการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมานั้น มีผลการสำรวจความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมดังนี้ ระดับการมีส่วนร่วมของ เจ้าหน้าที่ สถานีอนามัย เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร้อยละ 81.05 ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการภาพรวมร้อยละ 92.56

.

ในการดำเนินการครั้งนี้ โรงไฟฟ้าราชบุรี ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สำนักงานสารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก สถานีอนามัย 13 แห่งในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี

.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศบาลตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.ในพื้นที่ 9 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี โรงพยาบาลเมืองราช โรงเรียนสอนตัดผมธันวารัตน์ กลุ่มโอทอปนวดแผนไทย ตำบลบ้านไร่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซึ่งได้ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ รวมทั้งสิ้นกว่า 600 คน

.

โรงไฟฟ้าทั้ง 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ขอยืนยันพันธกิจสำคัญนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อพัฒนาประเทศว่า จะขอเป็น “เพื่อนบ้านที่ดี” สนับสนุนและพัฒนาชุมชนราชบุรีให้เข้มแข็งทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ สมกับชื่องานในวันนี้ว่า “รวมใจ เพื่อสุขภาพที่ดี”นายสมนึกกล่าว