เนื้อหาวันที่ : 2010-07-15 09:39:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 974 views

บีโอไอรุกเอสเอ็มอีต่างจังหวัด เร่งเสริมความรู้ขยายการลงทุน

บีโอไอเผยผลโรดโชว์ในประเทศ ประสบความสำเร็จส่งผลให้เอสเอ็มอีไทยแห่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน เล็งจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ให้ความสำคัญเทียบเท่าแผนโรดโชว์ต่างประเทศ หวังหนุนผู้ประกอบการไทยให้ได้รับยกเว้นภาษี

บีโอไอเผยผลโรดโชว์ในประเทศ ประสบความสำเร็จส่งผลให้เอสเอ็มอีไทยแห่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน เล็งจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ให้ความสำคัญเทียบเท่าแผนโรดโชว์ต่างประเทศ หวังหนุนผู้ประกอบการไทยให้ได้รับยกเว้นภาษี

 .

นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงการจัด กิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ ภายใต้ปีงบประมาณ 2553 ว่า ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา บีโอไอส่วนกลางและศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้

 .

และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการลงทุนในจังหวัดต่างๆ รวม ทั้งสิ้น 42 ครั้ง ครอบคลุม จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ซึ่งมีผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการในต่างจังหวัด โดยมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เข้าร่วมกิจกรรมของบีโอไอมากมาย 

 .

ทั้งนี้ในส่วนของการจัดสัมมนาเชื่อมโยงการลงทุนในพื้นที่ภาคกลางนั้น มีผู้ประกอบการสนใจจะยื่นขอรับการส่งเสริมลงทุนจากบีโอไอรวม 13 โครงการคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 140 ล้านบาท อาทิ สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด จำกัด ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ มูลค่าการลงทุน 40 ล้านบาท       

 .

การเชื่อมโยงการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือ มีผู้สนใจยื่นขอรับการส่งเสริมลงทุน รวมทั้งสิ้น 64 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,992 ล้านบาท ขณะที่การเชื่อมโยงการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้สนใจยื่นขอรับการส่งเสริมลงทุน 44 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 3,345 ล้านบาท เป็นต้น 

 .

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนเป็นรายภาค อาทิ ระหว่างผู้ประกอบการส่วนกลางกับผู้ประกอบการภาคใต้ตอนบน ก่อให้เกิดการเจรจาความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด กับบริษัทพีเอส แปซิฟิค จำกัด ( ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อ การบริโภค ) 

.

มีการเจรจาสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบจากชุมนุมสหกรณ์ ฯ วันละประมาณ 50 ตัน หรือประมาณ 270 ล้านบาทต่อปี ขณะที่สมาคมโรงสีข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี จะมีการลงทุนด้วยการระดมทุนจากโรงสีข้าวที่เป็นสมาชิก สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ที่จังหวัดพัทลุง เนื่องจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบยังมีไม่มากนัก ขนาดการลงทุนประมาณ 250 -300 ล้านบาท เป็นต้น 

.

“กิจกรรมชักจูงการลงทุนและสร้างเครือข่ายการลงทุนในต่างจังหวัด ต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่น้อยไปกว่าการโรดโชว์ต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีของไทยได้รับทราบนโยบายส่งเสริมการลงทุน นโยบายส่งเสริมเอสเอ็มอี

.

หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรต่าง ๆ ที่จะได้รับจากการขอรับส่งเสริมการลงทุนผ่านทางบีโอไอ เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อการลงทุนสูงสุด รวมถึงยังเป็นเวทีเจรจาธุรกิจในการตัดสินใจลงทุนหรือขยายกิจการเพิ่มเติมในอนาคตทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย ” เลขาบีโอไอ กล่าว

.

นางอรรชกา กล่าวว่า บีโอไอโดยสำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน มีกำหนดที่จะจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศในปีงบประมาณ 2553 อีก 1 ครั้ง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2553 นี้ ที่จังหวัดสระบุรี ณ โรงแรมเกียวอัน โดยกิจกรรมภายในงาน จะประกอบด้วย การจัดสัมมนา เจรจาธุรกิจร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ และจะเปิดโอกาสให้กลุ่มเอสเอ็มอีที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน นำสินค้ามาแสดงให้กับผู้สนใจได้โดยตรง

.

นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี แบงก์ ) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รวมทั้งธนาคารพาณิชย์ของภาครัฐและเอกชน ออกบูธประชาสัมพันธ์ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อและเงินลงทุนต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการโดยตรง