เนื้อหาวันที่ : 2010-07-08 09:31:13 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1846 views

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส 2 ปี 53

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส 2 ของปี 2553 มีค่าเท่ากับ 127.9 ปรับตัวขึ้น 0.2 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยค่าแรงค่อนข้างคงที่

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส 2 ของปี 2553 มีค่าเท่ากับ 127.9 ปรับตัวขึ้น 0.2 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยค่าแรงค่อนข้างคงที่

.

.

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้จัดทำรายงาน “ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน” ในเขตกรุงเทพฯ เป็นรายไตรมาส โดยจัดทำดัชนีจากข้อมูลย้อนหลังถึงปี 2543

.

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานสำหรับไตรมาส 2 ของปี 2553 มีค่าเท่ากับ 127.9 ปรับตัวขึ้น 0.2 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (ไตรมาส 1 ปี 2553) และปรับตัวขึ้น 2.2 จุด เมื่อเทียบกับค่าดัชนี 125.7 ในช่วงเดียวกันของปี 2552 (ไตรมาส 2 ปี 2552)

.

โดยภาพรวม ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง โดยค่าแรงค่อนข้างคงที่ ทำให้ราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานมีการปรับตัวขึ้นน้อยกว่าราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

.

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานมีความผันผวนน้อยกว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากวัสดุหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 26 ในการคำนวณดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง แต่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 7 ในการคำนวณดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน

.

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานมีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้นตามราคาเหล็กในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม สภาพเศรษฐกิจที่ยังคงไม่แน่นอน และค่าแรงขั้นต่ำที่ไม่เปลี่ยนแปลง จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานปรับตัวขึ้นไม่มากนัก

.
กรอบและวิธีการจัดทำดัชนี 

ดัชนีนี้สำรวจเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้วัดความเคลื่อนไหวของค่าก่อสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯ โดยใช้ข้อมูลราคาขายส่งวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์และค่าแรงขั้นต่ำของกระทรวงแรงงาน ปี 2543 เป็นปีฐาน สมมติฐานระยะเวลาก่อสร้างบ้านประมาณ 180 วัน ราคาค่าก่อสร้างบ้าน รวม ค่าดำเนินการ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ไม่รวมราคาที่ดินและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ดิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการถมดิน และปรับหน้าดิน 

.

ใช้แบบบ้าน “ครอบครัวไทยเป็นสุข 5” ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ทั้งนี้ได้รับอนุญาตจากกรมโยธาฯ แล้ว) ซึ่งเป็นบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 169 ตารางเมตร ขนาดที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างประมาณ 64 ตารางวา เป็นบ้านมาตรฐานในการคำนวณดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไม่ควรใช้วัดความเคลื่อนไหวของค่าก่อสร้างบ้านในโครงการจัดสรร

.

หมวดงานก่อสร้างที่นำมาใช้คำนวณมี 5 หมวด ได้แก่ หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานระบบสุขาภิบาล หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร และ หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ