เนื้อหาวันที่ : 2010-05-06 17:24:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2716 views

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดินหน้าหนุนโรงงานเล็กประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รุก นำโครงการประหยัดพลังงานช่วยโรงงานขนาดเล็กหวังช่วยลดต้นทุนในภาวะเศรษฐกิจซบเซา ชี้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานรวม 80 ล้านบาทต่อปี แถมช่วยลดภาวะโลกร้อน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รุก นำโครงการประหยัดพลังงานช่วยโรงงานขนาดเล็กหวังช่วยลดต้นทุนในภาวะเศรษฐกิจซบเซา ชี้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานรวม 80 ล้านบาทต่อปี แถมช่วยลดภาวะโลกร้อน 
.

.

นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความรวมมือระหว่างผู้ประกอบกิจการโรงงานจากทั่วประเทศ 100 โรงงาน และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้ “โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก”

.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็ก ในการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ  ด้วยการสร้างเป็นต้นแบบโรงงานขนาดเล็กที่มีการประหยัดพลังงานที่ดีในครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีการให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนสำหรับมาตรการประหยัดพลังงานด้วย 

.

นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการ ฯ ดังกล่าว ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่จะช่วยลดต้นทุนในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการใช้พลังงาน เน้นมาตรการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่มีต่อการใช้พลังงานเป็นหลักให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

.

รวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานทดแทนและมีการนำวัตถุดิบจากท้องถิ่นมาใช้ภายในโรงงาน โดยโรงงานที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีผลประหยัดไม่น้อยกว่า 10 % ของค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าผลการประหยัดรวมไม่น้อยกว่า 80 ล้านบาทต่อปี และยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

.

ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการจัดทำโครงการประหยัดพลังงานขนาดเล็ก (Energy Saving for Small Enterprise :ES for SE ) เป็นปีที่ 4 ซึ่งถือว่าที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้โครงการดังกล่าวได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือโดยการนำมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยในการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

.

โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์