เนื้อหาวันที่ : 2010-04-29 09:55:08 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1360 views

กกพ.เร่งระดมความเห็นหนุนผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน

กกพ.ระดมความเห็นกำหนดแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส่งเสริมผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน คาดจัดเก็บเงินเข้ากองทุนฯจากผู้ผลิต

กกพ.ระดมความเห็นกำหนดแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส่งเสริมผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน คาดจัดเก็บเงินเข้ากองทุนฯจากผู้ผลิต

.

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

.

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรอบแนวทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 วรรค 4 ว่า ได้จัดรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานของกองทุนดังกล่าว

.

โดยจะนำเงินไปส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย ซึ่งเงินที่นำส่งเข้ากองทุนฯ จะจัดเก็บจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า

.

ทั้งนี้ ประมาณการรายได้ของกองทุนฯ จะขึ้นอยู่กับปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า โดยคาดว่ากองทุนจะมีรายได้ประมาณ 300-1,400 ล้านบาทต่อปี จากปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า 1.46 แสนหน่วยต่อปี โดยมีอัตราการนำเงินส่งเข้ากองทุน 0.002-0.01 บาทต่อหน่วย ตามปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งกกพ. จะเป็นผู้กำหนด และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าไฟเพิ่มขึ้นประมาณ 0.002-0.01 บาท

.

สำหรับรูปแบบการสนับสนุนจะเป็นเงินช่วยเหลือให้เปล่า โดยวงเงินค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกกพ. และเงินทุนหมุนเวียน เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การ่วมลงทุน และการเช่าซื้ออุปกรณ์ เป็นต้น โดยจะให้การสนับสนุนแก่ประเภทกิจกรรมผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า และการศึกษา วิจัย พัฒนา สาธิต ด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีการประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ได้โดยตรง

.

ด้านสัดส่วนการจัดสรรเงินตามแผนการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนของกองทุนฯ จะใช้ในการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้า 50% การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยี 30% และการวิจัยและพัฒนา 20%

.

นอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 วรรค 5 เพื่อสางเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  เพื่อพัฒนาให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการใช้ไฟฟ้า เข้าใจว่าการสร้างโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมได้ เพื่อที่ในอนาคตประชาชนจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตัดสินใจในการสร้างโรงไฟฟ้าได้