เนื้อหาวันที่ : 2010-04-26 09:47:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2064 views

ตลท. จับมือ ASCO ทำ Roadmap เสริมแกร่งตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ทำ Roadmap ยกระดับคุณภาพเจ้าหน้าที่การตลาด เสริมความแข็งแกร่งตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ทำ Roadmap ยกระดับคุณภาพเจ้าหน้าที่การตลาด เสริมความแข็งแกร่งตลาดทุนไทย

.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (ASCO) จัดทำ Modern Marketing Project ยกระดับคุณภาพเจ้าหน้าที่การตลาดในธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้พร้อมรับการแข่งขันในตลาดทุนโลก

.

นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ จัดทำ Roadmap แผนพัฒนาบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพเจ้าหน้าที่การตลาดในธุรกิจหลักทรัพย์ในการให้บริการด้านการลงทุน และด้านการขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้า  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และการพัฒนาตลาดทุนไทยที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ให้ทัดเทียมระดับสากล 

.

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ จะร่วมกัน ผลักดันให้ธุรกิจหลักทรัพย์ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของตนเอง รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร Modern Marketing ซึ่งรวบรวมความรู้และทักษะการขายสำหรับเจ้าหน้าที่การตลาดให้มีความเชี่ยวชาญด้าน Capital Market Professionals และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานส่งมอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งสำหรับสร้างเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่การตลาดรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสำหรับตลาดทุนไทย  

.

โครงการดังกล่าวมีแผนสร้าง Trainer จำนวน 70 คนให้ธุรกิจหลักทรัพย์นำไปต่อยอดขยายผลให้ความรู้เจ้าหน้าที่การตลาดในบริษัทของตนเอง และเผยแพร่องค์ความรู้ให้กว้างขวางและทั่วถึง โดยคาดว่าจะมีเจ้าหน้าที่การตลาดผ่านการอบรมกว่า 650 คนจากจำนวนเจ้าหน้าที่การตลาดในอุตสาหกรรมกว่า 5,000 คน” นางภัทรียา กล่าวเพิ่มเติม

.

นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กล่าวว่า "บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นด่านหน้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับตลาดทุน การผนึกกำลังของทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าว ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์

.

โดยการรวบรวมองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจากผู้มีประสบการณ์ในแวดวงตลาดทุน  จะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มคุณภาพการบริการให้แก่ผู้ลงทุนไทย และเป็นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ให้เติบโต พร้อมสู่การแข่งขันเสรีที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้ก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง โดยสมาคมฯ จะเป็นแกนกลางเชื่อมโยงและเชิญชวนสมาชิกให้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ในอนาคต”