เนื้อหาวันที่ : 2010-02-17 08:37:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1111 views

กองทุนฯ ทุ่ม 3.2 พันล้านเดินหน้าพลังงานทดแทนและอนุกรักษ์พลังงาน

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ทุ่มงบประมาณกว่า 3.2 พันล้านบาท เดินหน้า 3 แผนงานโครงการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 จำนวน 3.2  พันล้านบาท  ดำเนินงาน 3 แผนงาน ได้แก่ แผนพลังงานทดแทน 1,039 ล้านบาท แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 2,034 ล้านบาท แผนบริหารกลยุทธ์ 129 ล้านบาท

.

นายแพทย์วรรณรัตน์  ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

.

นายแพทย์วรรณรัตน์  ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2553 ซึ่งมีนายไตรรงค์  สุวรรณคีรี  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน วงเงิน 3.2 พันล้านบาท 

.

โดยจัดสรรงบประมาณตามแผนอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ได้แก่ แผนพลังงานทดแทน 1,039 ล้านบาท แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 2,034 ล้านบาท และแผนบริหารกลยุทธ์ 129 ล้านบาท

.

สำหรับโครงการการดำเนินงานภายใต้แผนพลังงานทดแทน ที่ได้รับการสนับสนุนได้แก่ งานส่งเสริมวิจัยและพัฒนาด้านเทคนิค อาทิ การสนับสนุนการศึกษา โครงการศึกษากำหนดแนวทางส่งเสริมใช้ชีวมวลแบบผลิตพลังงานความร้อนตามแผนพัฒนาพลังงาน 15 ปี  โครงการวิจัยทดสอบระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ำใช้ในรถยนต์และกำหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

.

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลและต้นแบบเครื่องเก็บเกี่ยวและหีบน้ำหวานจากข้าวฟ่างหวาน   โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่ ระยะที่ 1 โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะเศษอาหารในกรมราชทัณฑ์ เป็นต้น จำนวน  233 ล้านบาท

.

งานส่งเสริมและสาธิต ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะชุมชนในเทศบาล จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานปี 2553 โครงการส่งเสริมระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารรัฐ (ปีที่ 2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน เป็นต้น  จำนวน 364 ล้านบาท

.

และงานพัฒนาบุคคลากรและประชาสัมพันธ์ อาทิ โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงาน เพื่อสิ่งแวดล้อมในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร โครงการเฉลิมพระเกียรติ 82 โครงการ พลังงานพอเพียง เพื่อพลังแผ่นดิน เป็นต้น จำนวน 421 ล้านบาท

.

ส่วนแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ที่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่ งานศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านเทคนิค อาทิ โครงการจัดทำร่างกฎกระทรวงเครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน และจัดทำร่างมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ 175 ล้านบาท  งานส่งเสริมและสาธิต ได้แก่

.

โครงการส่งเสริมการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อการประหยัดพลังงานในกิจการขนส่ง โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก

.

โครงการส่งเสริมและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อประหยัดพลังงาน โครงการส่งเสริมการและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาครัฐ เป็นต้น จำนวน 1,412 ล้านบาท งานพัฒนาบุคคลากรและประชาสัมพันธ์

.

อาทิ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 425 ล้านบาท  และแผนงานบริหารทางด้านกลยุทธ์ ได้จัดตั้งงบประมาณงานศึกษาเชิงนโยบายและวิชาการ และงานบริหารจัดการ ในวงเงิน 129 ล้านบาท

.
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน