เนื้อหาวันที่ : 2010-01-28 11:33:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2451 views

สซ.ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน มีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  มีมติแต่งตั้ง  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างเป็นทางการ  มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา

.

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย

.

‘รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย’  มีประสบการณ์ด้านบริหารและวิชาการ  โดยสรุปดังนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2549,2551 ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปี พ.ศ.2551 เป็นคณบดีคนแรกของวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ    

.

 ปี พ.ศ. 2550  ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการเครือข่าย Nanotech Centre of Excellence ศูนย์นาโนเทคโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2538-2548  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิชาการ (2538-2541)    และคณบดีสำนักวิทยาศาสตร์(2542-2548) พ.ศ. 2512-2538  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี 

.

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  และอาจารย์พิเศษ วิทยาเขตปัตตานี หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2525 ลาออกจากราชการในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ระดับ 9  ผลงานทางวิชาการ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 22 เรื่อง และภายในประเทศจำนวน 14 เรื่อง และบทความวิชาการบริการสังคมจำนวนมาก

.

ประวัติการศึกษา จบการศึกษาปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์พลาสมา จากมหาวิทยาลัย Flinders ประเทศออสเตรเลีย โดยรับทุน Flinders Research Scholarship, Flinders University ปริญญาโท สาขาฟิสิกส์พลาสมา จาก University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada, ทุนรัฐบาลแคนาดา

.

และปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ จาก University of New South Wales, Sydney Australia.  ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย    ประวัติส่วนตัว  เป็นชาวจังหวัดตรังโดยกำเนิด เกิดเมื่อเดือนกันยายน 2489  งานอดิเรก   ฟาร์มเกษตร งานเขียน   ถ่ายภาพ และปั่นจักรยาน

.

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย กล่าวว่า “จากการที่เครื่องกำเนิดแสงสยาม ได้รับการเสริมศักยภาพอย่างเต็มกำลังแล้ว การดำเนินนโยบายบริหารจากนี้ไปจะมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนสถาบันในฐานะองค์การมหาชน ที่มุ่งสู่ผลลัพธ์ของงานในทุกภารกิจของสถาบันของการวิจัย พัฒนา การให้บริการ  และถ่ายทอดเทคโนโลยีซินโครตรอนที่ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ 

.

สถาบันจะแสวงหาพันธมิตรทั้งภาควิชาการและอุตสาหกรรมให้มากยิ่งขึ้น พร้อมกับจะต้องแสดงบทบาทความเป็นเลิศในเวทีสากล โดยเพิ่มผลงานตีพิมพ์นานาชาติ และการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีซินโครตรอนระดับนานาชาติในปี 2554 ที่จะถึงนี้ ”