เนื้อหาวันที่ : 2010-01-26 09:14:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 932 views

ธอส.ปลื้มทั้งปี 52 ปล่อยสินเชื่อทะลุเป้ากว่าแสนล้าน

ธอส.โชว์ผลงานปี 52 ตัวเลขปล่อยสินเชื่อทะลุเป้ากว่า 1 แสนล้านบาท เปิดแผนปี 53 เตรียมจับมือพันธมิตรผุดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

ธอส.โชว์ผลงานปี 52 ตัวเลขปล่อยสินเชื่อทะลุเป้ากว่า 1 แสนล้านบาท เปิดแผนปี 53 เตรียมจับมือพันธมิตรผุดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

.

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 102,761 ล้านบาท สามารถทะลุเป้าฯที่ตั้งไว้ 73,500 ล้านบาท และเป้าสินเชื่อที่กระทรวงการคลังมอบหมายจำนวน 100,000 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่ออัดฉีดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจสู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ผ่านโครงการสินเชื่อ Fast Track ทำให้ธนาคารมีกำไรสุทธิ 5,033 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.23% เมื่อเทียบกับปี 2551 ที่มีกำไร 3,306 ล้านบาท

.

สำหรับแผนปี 2553 ธนาคารได้ตั้งเป้าสินเชื่อไว้ที่ 88,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าผูกพันธมิตรจัดทำโครงการสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำตอบรับนโยบายรัฐบาลในการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างทั่วถึง

.

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แถลงถึงผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2552 (ก่อนการรับรองงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ว่า ธนาคารมีตัวเลขสินทรัพย์รวมประมาณ 692,208 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.28 %เมื่อเทียบกับปีก่อน

.

ซึ่งเป็นการขยายตัวของสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในปี 2552 ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อใหม่ให้แก่ประชาชนลูกค้ารายย่อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ทั้งสิ้น 162,040 บัญชี เป็นเงินทั้งสิ้น 102,761 ล้านบาท หรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่อเฉลี่ยรายละประมาณ 634,000 บาท

.

ผลจากการปล่อยสินเชื่อ ทำให้ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้างสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 รวมทั้งสิ้น 647,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.86% และธนาคารมียอดเงินฝากรวมทั้งสิ้น 548,032 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.38% ทั้งนี้เพื่อรองรับเป้าสินเชื่อใหม่รวมถึงการเพิ่มสภาพคล่องให้สูงขึ้น ซึ่งธนาคารมีอัตราส่วนสภาพคล่องสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) กำหนดถึงกว่า 2 เท่า หรือประมาณ เกือบ 14%

.

“ณ สิ้นปีในปี 2552 ธนาคารมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ที่ไม่รวมลูกหนี้ดำเนินคดีรอรับคืน จำนวน 58,637 ล้านบาท คิดเป็น 9.38% ของสินเชื่อรวม ซึ่งลดลงจากปลายปี 2551 ที่มี NPL จำนวน 62,919 ล้านบาท หรือ 10.56% ขณะที่ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) หลังหักขายผ่อนดาวน์คงเหลือสุทธิ จำนวน 7,246 ล้านบาท ลดลง 2.20%

.

โดยตลอด 1 ปีที่ผ่านมาธนาคารสามารถจำหน่ายทรัพย์ NPA ได้ทั้งสิ้น 2,190 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงดำเนินตามแผนงานในการจำหน่ายทรัพย์ NPA ให้ได้มากที่สุด ซึ่งธนาคารมีแผนจำหน่ายทรัพย์ NPA โดยจัดให้มีการประมูลขายทรัพย์ของธนาคารปีละ 3 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และเสริมสภาพคล่องให้กับธนาคาร” นายขรรค์กล่าว

.

นายขรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับนโยบายการดำเนินงานในปี 2553 ธนาคารยังคงสานต่อวิสัยทัศน์การเป็น “ธนาคารมั่นคงทันสมัย เพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจร” มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้อย่างทั่วถึง

.

พร้อมชูบทบาทความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในการให้คำปรึกษากับพี่น้องประชาชนให้ได้มีบ้านเป็นของตนเอง นอกจากนี้ธนาคารยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงภาพลักษณ์และการให้บริการควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ

.

โดยเน้นกลยุทธ์การจับมือพันธมิตรในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินในการจัดทำโครงการสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางมีโอกาสมีบ้านเป็นของตนเอง นอกจากนี้ยังคงรักษาบทบาทการเป็นธนาคารของรัฐในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้กับคนไทย

.

โดยในปีนี้ธนาคารได้สนับสนุนสินเชื่อรายย่อยให้กับโครงการบ้านเอื้ออาทร ของการเคหะแห่งชาติ และพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังคงเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่มุ่งเน้นตอบแทนสังคม ภายใต้แนวคิด “ธอส. สานฝันเพื่อบ้านเพื่อคุณ”