เนื้อหาวันที่ : 2010-01-21 14:09:11 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1716 views

ผุ้นำชุมชนบางสะพานจับมือสหวิริยา เปิดธนาคารหมู่บ้าน

ผู้นำชุมชนในอำเภอบางสะพานผนึกเครือสหวิริยา ระดมสมองหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบางสะพาน ประเดิมเปิดธนาคารหมู่บ้าน 2 แห่ง หวังเป็นรากฐานการพัฒนาชุมชน

ผู้นำชุมชนในอำเภอบางสะพานผนึกเครือสหวิริยา ระดมสมองหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบางสะพาน ประเดิมเปิดธนาคารหมู่บ้าน 2 แห่ง หวังเป็นรากฐานการพัฒนาชุมชน

.

.

ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนแต่ละชุมชน ในอำเภอบางสะพาน ร่วมกับเครือสหวิริยา จัดประชุม   “คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและโครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา” โดยเป็นคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบางสะพานด้านต่างๆ ทั้งพัฒนาอาชีพ, สังคม, การศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสูงสุด

.

เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนแต่ละพื้นที่ในอำเภอบางสะพาน กว่า 200 คน เปิดเวทีประชุม “คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและโครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา” ณ ห้องประชุมโรงแรมเวสเทิร์น อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

.

โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมคือ ภาครัฐ, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, ภาคประชาชน และภาคเอกชน ช่วยกันระดมสมองและความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ

.

โดยแผนงานพัฒนาที่เห็นเป็นรูปธรรม จากการประชุม 3 ครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ การเปิดธนาคารหมู่บ้าน 2 แห่งอย่างเป็นทางการ ที่มาจากการขับเคลื่อนของชาวบ้าน โดยเครือสหวิยาร่วมสนับสนุน ซึ่งธนาคารหมู่บ้านดังกล่าวจะสามารถเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาด้านต่างๆ ในชุมชนได้

.

.

สำหรับการประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 ผลงานระดมสมองที่เห็นชัดคือ การเพิ่มศักยภาพ, วิสัยทัศน์ให้กับผู้นำชุมชนและตัวแทนแต่ละพื้นที่ ด้วยการฝึกอบรมและดูงานนอกสถานที่ เพื่อมุ่งสู่การเป็นหมู่บ้านตัวอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

.

รวมทั้งแผนงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหรรม, ข้อตกลงเรื่องการขยายพื้นที่รับสมัครคนในท้องถิ่นเข้าร่วมงานกับเครือสหวิริยา รวมทั้งการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ด้วยการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก และมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากรถขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็กในชุมชน

.

นายโกศล  ทองกรอย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลแม่รำพึง กล่าวว่า “เวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีกลางที่ทุกคนได้มาร่วมกันคิด ทำ สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน ซึ่งทุกฝ่ายต้องยึดหลัก ขยัน ซื่อสัตย์ เสียสละ เร่งสร้างบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ให้เกิดต่อชาวบ้านอย่างสูงสุด ถ้าทุกคนร่วมมือกันอำเภอบางสะพานก็จะมีสิ่งดีๆ ที่สามารถสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยฝีมือของพวกเราเอง”