เนื้อหาวันที่ : 2007-01-15 09:52:37 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 639 views

ก.พาณิชย์ เตรียมยกเครื่ององค์กรด้านประกันภัยใหม่

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอแนวทางปรับกรมการประกันภัย เป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 มกราคมนี้ กระทรวงพาณิชย์ มั่นใจจะสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจประกันของไทย สามารถแข่งขันได้ ขณะที่กลไกการกำกับจะเป็นมืออาชีพมากขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอแนวทางปรับกรมการประกันภัย เป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่  16  มกราคมนี้  กระทรวงพาณิชย์  มั่นใจจะสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจประกันของไทย  สามารถแข่งขันได้  ขณะที่กลไกการกำกับจะเป็นมืออาชีพมากขึ้น

...

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า  ในวันที่ 16 มกราคมนี้  นายเกริกไกร  จีระแพทย์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  จะเสนอแนวทางการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  หลังจากกรมการประกันภัยได้ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและมีการแก้ไขปรับปรุงร่าง  พ.ร.บ.ประกันชีวิต  และ พ.ร.บ.ประกันภัยเสร็จแล้ว  และเชื่อว่าในอนาคต  หากสถาบันประกันภัยมีความเข้มแข็ง จะทำให้ภาคธุรกิจประกันของไทยดีขึ้น ไม่ต้องพึ่งต่างชาติ และกลไกการกำกับจะเป็นมืออาชีพมากขึ้น ดังนั้น  การปรับปรุงกรมการประกันภัยเป็นองค์กรอิสระถือเป็นสิ่งจำเป็น

.

ทั้งนี้  เหตุผลหลักที่ต้องมีการปรับกรมการประกันภัยให้เป็นองค์กรอิสระพร้อมปรับปรุงกฎหมายประกันภัยและประกันชีวิต  เพื่อต้องการให้สถาบันประกันภัยและประกันชีวิตมีความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกัน  ต้องมีองค์กรอิสระเพื่อกำกับดูแลประกันภัยทั้งระบบ  จึงต้องพยายามผลักดันให้กรมการประกันภัยเป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเพื่อเป็นองค์กรอิสระ  โดยร่าง พ.ร.บ.ที่ปรับปรุงมีทั้งหมด 55 มาตรา

.

ซึ่งหลัง พ.ร.บ.ประกาศใช้จะจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  มีคณะกรรมการรวม  5 คน  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.)  และเลขาธิการ  คปภ. โดยเลขาธิการ  คปภ. จะอยู่ในวาระคราวละ 5 ปี   เมื่อพ้นจากวาระแล้วจะแต่งตั้งได้อีกไม่เกิน 1 วาระ ซึ่งวันที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  ไม่ว่าในวาระที่ 1 และ 2  ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี  ที่สำคัญในการตั้งสำนักงานดังกล่าว  ตามมาตรา  23  เงินสมทบให้บริษัทประกันภัยนำส่งสำนักงานทุกปีภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดงวดปีในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5  ของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันแต่ละปี  หากบริษัทประกันใดไม่นำส่งเงินสมทบให้แก่สำนักงานต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ  2  ต่อเดือน ของเงินสมทบที่ไม่ได้นำส่ง

.

รายงานข่าวระบุว่า  เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของสำนักงานให้โอนเงินจำนวน  1,000 ล้านบาท จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นทุนประเดิมให้แก่สำนักงานภายใน  30 วัน นับตั้งแต่ พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้  ซึ่งการปรับเปลี่ยนกรมการประกันภัยให้เป็นองค์กรอิสระ จะทำให้การตรวจสอบบริษัทประกันภัยมีความคล่องตัว และสร้างความเข้มแข็งให้บริษัทประกันภัยและประกันชีวิตในการดำรงเงินกองทุนเสริมสภาพคล่องได้มากขึ้น  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยและประกันชีวิต.