เนื้อหาวันที่ : 2010-01-17 12:51:37 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2116 views

"อภิสิทธิ์" ย้ำโครงการลงทุนมาบตาพุดต้องทำ EIA-HIA

นายกฯ เยือนระยองโปรยาหอมต้องการเร่งแก้ปัญหาดูแลชาวบ้านให้ได้ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ย้ำโครงการที่จะลงทุนในมาบตาพุดต้องวิเคราะห์ EIA และ HIA

นายกฯ เยือนระยองโปรยาหอมต้องการเร่งแก้ปัญหาดูแลชาวบ้านให้ได้ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ย้ำโครงการที่จะลงทุนในมาบตาพุดต้องวิเคราะห์ EIA และ HIA

.

นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

.

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2552 เวลา 13.30 น. นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม และโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ (Mobile Care)  จังหวัดระยอง  ณ  โรงพยาบาลมาบตาพุด (แห่งใหม่)  ตำบลบ้านโป่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 

.

โดยมีนายกอร์ปศักดิ์  สภาวสุ  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นพ.ไพจิตร์  วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นายสยุมพร   ลิ่มไทย  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง  ข้าราชการ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ประชาชน  และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก                       

.

นพ.ไพจิตร์  วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวรายงานความป็นมาของการจัดตั้งศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม และโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ว่า ปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยองเป็นปัญหาต่อเนื่องยาวนานกว่าสองทศวรรษ 

.

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน จากผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในตัวอากาศที่เก็บจากพื้นที่มาบตาพุดโดยกรมควบคุมมลพิษ ในช่วงเดือนเมษายน 2552 พบว่ามีสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่มีค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายปี ได้แก่

.

สาร Benzenc สาร 1,3 Butadiene  และสาร 1,2  Dichloroethane  นอกจากคุณภาพอากาศแล้ว ผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำใต้ดินในพื้นที่ 31 ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียงในปี 2551 จำนวน 81 บ่อ พบว่ามีสารมลพิษที่เกินค่มาตรฐาน 10 ชนิด ทั้งกลุ่มสารอินทรีย์และโลหะหนัก

.

จากความเสี่ยงภัยทางด้านสุขภาพของประชาชนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  ตามรัฐธรรมนูญของไทย ฉบับปี พ.ศ.2550 มาตรา 67 วรรคแรกระบุไว้ว่า  “ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ 

.

บำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุ้มครอง ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของคน ย่อมได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ” 

.

จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพประชาชนเฉพาะทางอย่างเร่งด่วน โดยการจัดตั้งศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง  มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง ตรวจ  รักษาและฟื้นฟูโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรโดยมีบุคลากร  เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2553 มีเป้าหมายตรวจสุขภาพประชาชนจำนวน 10,000 คน โดยเริ่มตรวจวันนี้เป็นวันแรก 

.

นอกจากนี้ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะเป็นแหล่งข้อมูลและศึกษาวิจัยด้านสุขภาพ รวมทั้งผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองปัญหา เร่งด่วนและความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

.

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวปราศรัยเปิดงาน ว่า  ก่อนหน้านี้ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายค้าน ได้มีโอกาสมาเยี่ยมพี่น้องชาวจังหวัดระยองที่มาบตาพุด ในโอกาสสำคัญๆ  อาทิครั้งแรกช่วงที่เกิดปัญหาภัยแล้งทำให้เกิดปัญหาเรื่องน้ำ  ภาคอุตสาหกรรมจะต้องซื้อน้ำมาใช้ในราคาแพง พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน มีแนวโน้มเกิดความขัดแย้งระหว่างพี่น้องเกษตรกรกับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว

.

สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงการเติบโตของภาคเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีทำให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และครั้งที่สอง  ได้นั่งพูดคุยกับตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเรื่องของนโยบายที่เรียกว่าวาระประชาชน ซึ่งได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม 

.

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ได้เข้ามาทำงานทราบดีเกี่ยวกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับมาบตาพุด ในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจ และในเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน  ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้มุ่งแก้ไขปัญหาให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ต้องการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน ให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาอุตสาหกรรม และไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระหรือความเดือดร้อน ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นในด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตโดยรวม

.

และขณะนี้รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ในการทำหน้าที่จัดทำประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้โครงการที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่สามารถทำการวิเคราะห์ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ผลกระทบในเชิงสุขภาพ

.

รวมไปถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการได้ความเห็นจากองค์การอิสระ และที่สำคัญที่เดินทางมาในวันนี้คือการเข้ามาเร่งดูแลพี่น้องประชาชน ในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากในอดีต และเร่งหามาตรการเสนอโครงการเพื่อที่จะเยียวยาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

.

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  ที่ผ่านมานายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ  ซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้นำเรื่องที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชี้ให้รัฐบาลได้เห็นชัดเจนว่าปัญหาการไม่เคารพผังเมือง ซึ่งวางไว้ตั้งแต่ต้นทำให้เกิดปัญหา ทำให้แก้ไขได้ยาก นำไปสู่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

.

อาทิ เรื่องขยะ เรื่องการมีน้ำใช้ และปัญหา ผลกระทบในเรื่องของสุขภาพ ที่ผ่านมาทางรัฐบาลให้ความสนใจในปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้อนุมัติงบกลาง (งบเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน) จำนวน 877 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อดูแลสุขภาพให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

.

เพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าการดูแลปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากสารพิษ จากภาคอุตสาหกรรม ที่เกิดขึ้นในบางครั้งจากอุบัติเหตุบ้าง  เกิดจากการสูดดมของสารพิษจนเกิดผลกระทบบ้าง  ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะต้องมีสถานที่ในการดูแลรักษา  มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญด้านสารเคมี  

.

มีการตรวจสุขภาพประชาชนที่ทำงานด้านสารพิษโดยตรง และ อสม.ซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญมาก ที่จำเป็นต้องทำงานในเชิงรุกด้วยการแก้ไขปัญหา  คือการเข้าไปเฝ้าระวังตรวจสุขภาพพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะทำให้ง่ายต่อการแก้ไขและสามารถแก้ไขปัญหาและทำให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องเจ็บป่วยถึงขั้นรุนแรง ต้องทำงานใกล้ชิดกับประชาชน ทำหน้าที่สำคัญในการสื่อสาร เพื่อนำข้อมูลไปบอกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องดำเนินโครงการตรวจสุขภาพทำงานแบบเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง

.

นอกจากนั้นผู้ประกอบการต่างๆ ต้องให้ข้อมูล ในเรื่องของกระบวนการผลิตสิ่งของที่ใช้อยู่ในโรงงานมีอะไรบ้าง เวลาเกิดปัญหาจะได้แก้ไขปัญหา และทำการรักษาพยาบาลได้ถูกต้อง ถูกจุดอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหารุนแรงขึ้น  การทำงานในเชิงรุกไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลยถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหา

.

ท้ายสุดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ รัฐบาลถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับการตัดสินใจและการดำเนินนโยบายในเรื่องของการพัฒนาทั้งหมด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมชัดเจนว่าเราต้องการสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชน  ในอดีตอาจจะเคยคิดว่าการสร้างความผาสุก สร้างด้วยการเร่งกระบวนการพัฒนาที่นับออกมาเป็นตัวเงิน แต่ในปัจจุบันคนไทยทั้งประเทศคงจะมีความชัดเจนแล้วว่านั่นไม่ใช่คำตอบ การพัฒนายังจำเป็น เราต้องการเพิ่มรายได้ เราต้องการสร้างงานสร้างอาชีพ

.

แต่ต้องทำในลักษณะที่สมดุลกับผลที่เกิดขึ้น กับสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศและสุขภาพของประชาชนสำหรับในส่วนของรัฐบาลจะดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาบนความสมดุลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง  และไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากนิคมอุตสาหกรรม รัฐบาลได้ผลักดันโครงการทางด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษา และการทำงานร่วมกับท้องถิ่นอื่นๆ ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

.

จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานตัดริบบิ้นปล่อยขบวนรถตรวจสุขภาพ (MobileCare) และเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชน ที่อาศัยบริเวณเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง  ซึ่งใช้งบประมาณ 58 ล้านบาท

.

โดยในปี 2553 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองและโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ พร้อมรถตรวจสุขภาพเคลื่อน ออกตรวจสุขภาพประชาชนใน 31 ชุมชนที่อยู่รอบๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

.

แบ่งเป็นในเขตควบคุมมลพิษ จำนวน 10,000 คน และนอกเขตควบคุมมลพิษ 3,000 คน ใช้งบประมาณ 24 ล้านบาท โดยจะจัดซื้อรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 2 คัน วงเงิน 7 ล้านบาทวางแผนออกให้บริการ 30 ครั้ง ตั้งเป้าให้บริการครั้งละกว่า 300 คน เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกและคาดว่าจะครบทุกชุมชนในเดือนพฤษภาคม 2553

.

ต่อมาเวลา 15.30 น. นายกรัฐมนตรีได้กล่าวปราศรัยกับประชาชนที่มาต้อนรับและตรวจสุขภาพ ณ วัดหนองแฟบ  ตำบลบ้านโป่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  ว่า ปัญหาของพี่น้องชาวจังหวัดระยอง เป็นปัญหาที่อยู่ในใจของรัฐบาล ตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปทำหน้าที่ ผ่านมา 1 ปีเศษๆ ได้ดำเนินการในหลายๆ นโยบายและเป็นนโยบายที่เป็นนโยบายเฉพาะที่จำเป็นจะต้องเข้ามาดูแลแก้ไขในพื้นที่

.

สำหรับนโยบายทั่วไปที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น  อาทิเรื่องของความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ โดยการให้เบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาท เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และ อสม.ซึ่งมีถือว่ามีบทบาทสำคัญที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด 

.

โดยรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เช่นเดียวกับผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังมีเรื่องการนโยบายการเรียนฟรี 15 ปี และอีกหลายๆ นโยบายที่ทางรัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งประชาชนคงจะได้รับทราบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา                       

.

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางมาในวันนี้เพราะว่าปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องมลพิษ โดยเฉพาะที่มากระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นปัญหาที่รัฐบาลมีความห่วงใย ซึ่งที่ผ่านมาถึงแม้ว่าสื่อมวลชนจะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการลงทุน

.

ที่นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นหรือจะไม่มีการลงทุนและเดินหน้าทำโครงการต่างๆ แต่สำหรับรัฐบาลปัญหาที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนนั้นถือว่าสำคัญกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นสะสมมาโดยตลอดตั้งแต่อดีต พี่น้องประชาชนในจังหวัดระยองทราบดีว่าเป็นระยะเวลานานเท่าใด                        

.

นายกรัฐมนตรีย้ำกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองว่า การพัฒนาอย่างสมดุล ยั่งยืน ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วม  และการทำงานต่อจากนี้จะต้องอยู่ในแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน และความจริงคือต้องสอดคล้องกับแนวพระราชดำริในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้แด่พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศ

.

เป้าหมายสุดท้ายคือ ความผาสุกของพี่น้องประชาชนที่จะต้องเกิดขึ้นให้ได้  หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินพบปะเยี่ยมเยียนกับประชาชนอย่างเป็นกันเอง และได้ไปดูบริการตรวจสุขภาพซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นเป็นแห่งแรกในวันนี้ภายใต้โครงการของรัฐบาล                       

.

เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  เพื่อร่วมแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมคณะนายกรัฐมนตรี กับราชนาวีระยอง โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน รวมทั้งพี่น้องประชาชน ภาคประชาชนที่ได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  เป็นอย่างดี

.

และยืนยันว่า งานต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลกำลังมุ่งทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนนั้น เราจะเดินหน้าอย่างเต็มที่ และหากพี่น้องให้ความร่วมมือปัญหาหลายอย่าง ซึ่งเป็นปมความขัดแย้งที่มีอยู่ จะสามารถคลี่คลายไปได้ด้วยดี

.
ที่มา : เว็บไซต์รัฐบาลไทย