เนื้อหาวันที่ : 2010-01-07 10:03:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1182 views

HBIRM รุกบริการจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรรทั่วประเทศ

HBIRM เผยโครงการบ้านจัดสรรตื่นตัวเรื่องการบริหารและจัดการในชุมชนมากขึ้น ชี้เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้อยู่อาศัย ทั้งยังทำให้ชุมชนมีความน่าอยู่ รุกบริการจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรรทั่วประเทศ

เอชบี อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ (HBIRM) เผยโครงการบ้านจัดสรรตื่นตัวเรื่องการบริหารและจัดการในชุมชนมากขึ้น ชี้เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้อยู่อาศัย ทั้งยังทำให้ชุมชนมีความน่าอยู่ สงบสุข และปลอดภัย สบช่องรุกบริการครบวงจรพร้อมจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรร-อาคารชุดทั่วประเทศ

.

.

นายธนันทร์เอก  หวานฉ่ำ อดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ  บริษัท  เอชบี อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (HBIRM)   เปิดเผยถึงการดำเนินงานในรอบปี 2552  ที่ผ่านมาว่า จากที่มีโอกาสได้เข้าไปทำงานร่วมกับผู้ประกอบการทั้งบ้านจัดสรรและอาคารชุด หากเปรียบเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เริ่มให้ความสำคัญและตื่นตัวกับเรื่องการบริหารและจัดการภายในชุมชนของตนเองมากยิ่งขึ้น      

.

ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสมาชิกผู้อยู่อาศัยที่ต้องใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด ความสงบเรียบร้อยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยร่วมกัน นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการหมู่บ้านยังให้ความสนใจใช้บริการมืออาชีพเข้าไปทำหน้าที่ในการบริหารชุมชนมากยิ่งขึ้น      

.

เห็นได้จากในรอบปีที่ผ่านมาเฉพาะโครงการบ้านจัดสรรให้ความสนใจใช้บริการ HBIRM มากขึ้น จากเดิมในปี 2551 มีทั้งหมด 10 โครงการ และในปี 2552 มีทั้งหมด 20โครงการ และเชื่อว่าในปีนี้จะมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ หันมาใช้มืออาชีพเข้าไปบริหารชุมชนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

.

“สาเหตุที่ทำให้มั่นใจว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ตื่นตัวเรื่องการบริหารชุมชนมากกว่าในอดีต เนื่องจากที่ผ่านมามีโครงการให้ความสนใจเงื่อนไขและรายละเอียดการให้บริการของ HBIRM ทั้งโครงการที่ติดต่อเข้ามาและโครงการที่ฝ่ายการตลาดนำเสนอข้อมูลการให้บริการ แม้ว่าการบริหารชุมชนไม่ใช่เรื่องยากในสายตาของบางคน

.

จึงทำให้มีโครงการที่แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำหน้าที่บริหารชุมชนเอง แต่ไม่สามารถจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านประสบการณ์ จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ทำให้หลายโครงการเริ่มสนใจและศึกษาการให้บริการขององค์กรที่ให้บริการด้านนี้มากขึ้น” นายธนันทร์เอกกล่าว และให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า

.

โครงการที่บริหารและจัดการชุมชนเองมีจุดอ่อนหลายอย่าง เช่น มีความเกรงใจกับคณะกรรมการคนอื่น ๆ อาจไม่กล้าตรวจสอบผลการดำเนินงานเป็นต้น

.

นอกจากนี้แล้วยังมีปัญหาเรื่องขาดความเป็นกลางกับคณะกรรมการและสมาชิกชุมชน อาจเอนเอียงกับผู้ให้ประโยชน์และไม่กล้ากำหนดบทลงโทษ กับผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือกฎระเบียบของชุมชน ที่สำคัญคือไม่มีเวลาให้กับชุมชนไม่เต็มที่ และขาดความรอบรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ด้านการบริหารชุมชน รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและขาดทีมงานที่เชี่ยวชาญในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

.

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  เอชบี อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยเพิ่มเติมถึงข้อดีของการใช้บริการมืออาชีพเข้าไปทำงานให้กับชุมชนว่า จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการหมู่บ้านได้ในระดับหนึ่ง  มีความเป็นกลางต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ที่สำคัญมีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ด้านการบริหารชุมชนโดยตรง และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยไม่เสียเวลา ทั้งยังมีทีมงานสนับสนุนในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง

.

นอกจากนี้แล้วยังมีความรู้ ความเข้าใจข้อบังคับ กฎระเบียบ พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างฯลฯ ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของมืออาชีพ จึงทำให้โครงการบ้านจัดสรรต่าง ๆ ยินยอมจ่ายค่าบริหารที่แพงกว่าการจ้างบุคคลทั่วไป เนื่องจากมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

.

เพื่อสอดคล้องกับการตื่นตัวดังกล่าว HBIRM จึงได้เตรียมพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อรับมือกับความต้องการของหมู่บ้านจัดสรร ที่มีการเปิดตัวโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยเน้นการให้บริการแบบครบวงจร รวมทั้งเปิดโอกาสให้โครงการเลือกใช้บริการเฉพาะด้านที่ HBIRM มีความเชี่ยวชาญกว่า

.

เช่น การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรรและนิติบุคคลอาคารชุด หรือแม้แต่บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย โดยกำหนดนโยบายการทำงานแบบครบวงจรเพื่อให้บริการโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ทั่วประเทศ