เนื้อหาวันที่ : 2007-01-09 14:02:21 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1584 views

SAINEX 2007 งานแสดงนวัตกรรมความปลอดภัยระดับชาติ

APEX ร่วมกับอิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดงาน SAINEX 2007 กระตุ้นตลาดสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย หวังชี้ให้สังคมและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของ ความปลอดภัย พร้อมสร้างมาตรการป้องกันเพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ

 .

APEX  ร่วมกับอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จัดงาน SAINEX 2007 กระตุ้นตลาดสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย หวังชี้ให้สังคมและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของ  ความปลอดภัย พร้อมสร้างมาตรการป้องกันเพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไทยให้เกิดการร่วมลงทุน ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ ด้านการจัดการความปลอดภัย ในรูปแบบงานแสดงสินค้าและบริการด้านความปลอดภัยที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคอาเซียน      

.
นายวรพจน์   เดชอุ่ม  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัทเอเพ็กซ์ อีเว้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด ( APEX )  ในฐานะผู้จัดงานอย่างเป็นทางการกล่าวว่า SAINEX 2007  หรืองานแสดงนวัตกรรมความปลอดภัยระดับชาติครั้งที่ 1 ( Thailand Safety Innovation Expo 2007 ) นับเป็นงานแสดงสินค้าและบริการด้านความปลอดภัยระดับชาติ  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับผู้ประกอบการทั้งด้านธุรกิจการจัดการ ความปลอดภัยในเชิงอุตสาหกรรม( Industrial Safety Management)  การป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย  รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป
.

นายวรพจน์   เดชอุ่ม 

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

บริษัทเอเพ็กซ์ อีเว้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด

.

ในงานได้รวบรวมเอาสินค้าและบริการด้านความปลอดภัยไว้อย่างครบวงจรและมากที่สุด แบ่งเป็น  2 โซนคือฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์  ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ร่วมออกบูธไม่ต่ำกว่า 150 บูธประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย  ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching)สัมนาทางวิชาการ , โชว์นวัตกรรมความปลอดภัยใหม่ๆ พร้อมสาธิตผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย (Product Presentation) และการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านต่างๆ และด้วยปีนี้เป็นปีแห่งมหามงคล เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรรษาภายในงานจึงได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในฐานะ  พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย  เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านให้ประชาชนได้รับทราบอีกด้วย

.

สำหรับงาน SAINEX 2007  ได้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงแรกวันที่ 15- 16 กุมภาพันธ์ 2550 เป็น Trade Day วันเจรจาธุรกิจสำหรับนักธุรกิจ เพื่อให้ผู้ซื้อกับผู้ขาย และผู้ผลิตกับผู้จัดจำหน่ายได้มีโอกาสพบปะ เจรจาธุรกิจเพื่อไปสู่การซื้อขายและเพิ่มช่องทางการขายต่อไป  ซึ่งตั้งเป้าว่าจะมีนักธุรกิจ เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 3,000 คน/วัน สำหรับช่วงที่ 2 วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ จัดเป็น Public Day สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสินค้า          หรืออุปกรณ์นวัตกรรมความปลอดภัย ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยอย่างถูกต้องให้กับผู้เข้าร่วมชมงานอีกด้วยซึ่งผู้จัดตั้งเป้าว่าจะมีประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานราว 12,000 คน/วัน

.

นอกจากนี้นายวรพจน์ ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า การจัดงานแสดงนวัตกรรมความปลอดภัยระดับชาติครั้งที่ 1  ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , กรมควบคุมมลพิษ และ สำนักส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

.

คุณธีระ  หงส์รพิพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานความปลอดภัย สำนักเทคโนโลยี กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีบทบาทในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นโรงงานและธุรกิจวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นในเรื่องการผลิต สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และสนับสนุนการจดทะเบียนเครื่องเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันภายใต้กฎหมาย 3 ฉบับ และข้อตกลงระหว่างประเทศ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งชีวิตและทรัพย์สินและด้านสุขภาพของคนงานและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง

. 

โดยส่งเสริมให้โรงงานดำเนินกิจกรรมภายใต้กฎหมาย  และมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง มีแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยให้กับสถานประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งรณรงค์และเชิญชวนให้เข้าประกวดโรงงานดีเด่นทั้งด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกๆปี โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล หลักการและมาตรฐานด้านความปลอดภัย เป็นการเตรียมการป้องกันการเกิดอุบัติภัยตั้งแต่ต้น มีแผนการดำเนินการ แผนการซ่อมบำรุงรักษา มีแผนฉุกเฉินและฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างง่ายๆ คือ ใช้หลัก 3E

 .

Engineering คือ หลักการเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม การออกแบบถูกต้อง ได้มาตรฐาน ทั้งอาคารเครื่องจักร และบรรจุภัณฑ์ ใช้วัสดุที่ถูกต้อง มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามระยะเวลา Education คือหลักการที่ให้ความรู้ต่อผู้ปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การสอนงาน มีคู่มือในการปฏิบัติที่ถูกต้อง Enforcement คือหลักการบังคับใช้ในข้อปฏิบัติ ข้อกำหนดหรือกฎหมาย อาจเป็นเรื่องของการทบทวนหรือตรวจสอบ ซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันและก็จะเป็นการย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยด้วย

.

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงาน ทางบริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดงาน และลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ได้ฟรี   ที่www.sainex2007.com ซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วประมาณ 3,000 ราย  มีทั้งผู้ประกอบการ  เจ้าของธุรกิจ  เจ้าหน้าดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและประชาชนทั่วไป    

.

    ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว มหาวิทยาลัยรังสิต         ชุบชีวิตใหม่ให้แบตเตอรี่ บริษัท คลีน แบต จำกัด

 คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ    

.

งานแสดงนวัตกรรมความปลอดภัยระดับชาติครั้งที่ 1 หรือ SAINEX 2007  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  15  - 18  กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 10.00 -20.00 น.    อาคารแสดงสินค้า 3  อิมแพ็ค เมืองทองธานี

.