เนื้อหาวันที่ : 2009-12-21 09:58:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 4122 views

ธนาคารทหารไทยแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่

ธนาคารทหารไทยประกาศแต่งตั้งนางเสาวนีย์ กมลบุตร เป็นประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป

ประชุมคณะกรรมการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB มีมติแต่งตั้ง นางเสาวนีย์ กมลบุตร ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการธนาคาร ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป

.

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย

.

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย กล่าวว่า “ผมมีความยินดีที่คุณเสาวนีย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของธนาคาร โดยคุณเสาวนีย์ เป็นผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญในการกำหนดนโยบายและติดตามกำกับดูแลกิจการธนาคารอย่างใกล้ชิด

.

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ TMB Transformation ตลอดระยะที่ผ่านมาในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการบริหาร  ซึ่งผมเชื่อมั่นว่า ภายใต้การนำของคุณเสาวนีย์และคณะกรรมการธนาคารที่ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ ทีมงานที่เข้มแข็ง          

กอรปกับแผนงานและเป้าหมายที่ชัดเจน     TMB จะสามารถประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารไทยชั้นนำ มาตรฐานระดับโลก และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้ตามที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน” 

.

นางเสาวนีย์ อายุ 57 ปี จบการศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต และ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับนักบริหารระดับสูงจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายสถาบัน และได้รับราชการในกระทรวงการคลังมาโดยตลอด

.

โดยได้ดำรงตำแหน่งทางบริหารที่สำคัญ ได้แก่ หัวหน้าทีมงานเฉพาะกิจ “บริการที่ดีแก่ผู้เสียภาษี”, หัวหน้าทีมทำ Reengineering กรมสรรพากร, รองอธิบดีกรมสรรพากร, ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมสรรพากร (ระดับ 10), ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง