เนื้อหาวันที่ : 2006-08-30 17:04:00 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 6708 views

ดัชนีการใช้พลังงาน

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายพลังงานคือ สังเกตลักษณะการเพิ่มหรือลดของการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับเวลา โดยดูจากข้อมูลการใช้พลังงานรายเดือนในอดีตอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากใบแจ้งค่าใช้จ่ายพลังงาน แต่การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายพลังงานดังกล่าวจะบอกให้ทราบเพียงว่าเดือนใดหรือปีใดมีการใช้พลังงานสูงสุดหรือต่ำผิดปกติ

ค่าดัชนีการใช้พลังงาน

.
ดัชนีการใช้พลังงานช่วยในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายพลังงานได้อย่างไร ?

วิธีที่ง่ายที่สุดในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายพลังงานคือ สังเกตลักษณะการเพิ่มหรือลดของการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับเวลา โดยดูจากข้อมูลการใช้พลังงานรายเดือนในอดีตอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากใบแจ้งค่าใช้จ่ายพลังงาน แต่การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายพลังงานดังกล่าวจะบอกให้ทราบเพียงว่าเดือนใดหรือปีใดมีการใช้พลังงานสูงสุดหรือต่ำผิดปกติ ปริมาณการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอาจมีสาเหตุมาจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือเครื่องจักรทำงานผิดพลาด ซึ่งเราไม่สามารถวิเคราะห์ได้จากข้อมูลการใช้พลังงานในอดีตเพียงอย่างเดียวได้ ดังนั้น เราจึงมักใช้ค่าดัชนีการใช้พลังงาน (Energy Use Index : EUI) ช่วยในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายพลังงาน

 .

ดัชนีการใช้พลังงานคือ อัตราส่วนของพลังงานที่ใช้กับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานนี้ยากที่จะควบคุมและมักจะแตกต่างกันตามกิจกรรมในการใช้พลังงาน

 .
ประโยชน์ของค่าดัชนีการใช้พลังงาน

          - ใช้เปรียบเทียบการใช้พลังงานในอดีตกับปัจจุบันของโรงงานนั้น ๆ 

          - ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเบื้องต้นของโรงงานประเภทเดียวกันและมีกิจกรรมการใช้พลังงานเหมือนกัน 

          - ใช้ประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงานเบื้องต้นของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ติดตั้งเพื่อใช้ในการประหยัดพลังงาน 

          - ใช้เปรียบเทียบศักยภาพการประหยัดพลังงานเบื้องต้นของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรจากผู้ผลิตหลาย ๆ รายเพื่อให้ผู้ซื้อนำไปประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อ 

 .

ดัชนีการใช้พลังงานสำหรับโรงงานแสดงถึงพลังงานที่ใช้กับผลผลิต เช่น

 .

 .

ในการหาค่าดัชนีการใช้พลังงาน ข้อมูลของพลังงานที่ใช้ควรเป็นข้อมูลในช่วงระยะเวลาเดียวกับปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานที่นำมาใช้คำนวณ เช่น จะหาดัชนีการใช้พลังงานที่นำมาใช้คำนวณ เช่น จะหาดัชนีการใช้พลังงานในเดือนมกราคม 2546 ข้อมูลทั้งการใช้พลังงานและปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานควรเป็นเดือนมกราคม พ.. 2546 ด้วยการวิเคราะห์การใช้พลังงานกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานโดยการเขียนกราฟ

 .
ตัวอย่าง

การวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงาน (EUI) จงเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) กับสภาพอากาศ (ดีกรีเดย์) ต่อไปนี้

 .

 .

หมายเหตุ  :  คูลลิ่งดีกรีเดย์ ในแต่ละเดือน คือผลรวมของส่วนต่างระหว่างอุณหภูมิแวดล้อมเฉลี่ยในแต่ละวันกับอุณหภูมิสมดุล เป็นเวลา 1 เดือน เช่น อุณหภูมิแวดล้อมเฉลี่ยในวันที่ 1 เท่ากับ 68F (20C) ส่วนอุณหภูมิสมดุล คือ อุณหภูมิอ้างอิงที่แสดงว่าต้องการปรับอากาศ โดยทั่วไปเท่ากับ 65 F (18.3 C) ดังนั้น คูลลิ่งดีกรีเดย์ ของวันที่ 1 เท่ากับ 68-65

 .

      = 3F-ดีกรีเดย์

y   =  mx + b

m  =    310,000-300,000  = 100 

                  600-500

b =  300,000-(100* 500) = 250,000

y = 100 x + 250,000 สมการที่ 1

.
 จากสมการสามารถสร้างกราฟความสัมพันธ์ได้ ดังนี้

. 

.

ถ้าสภาพอากาศเดือนเมษายนมีค่าดีกรีเดย์  650 จงประมาณค่าพลังงานที่จะใช้ และจงหาพลังงานสำหรับโหลดไม่ปรับอากาศเดือนเมษายน

.
จากสมการที่ 1จะได้ 650 x 100 + 250,000 = 315,000 kWh พลังงานสำหรับโหลดไม่ปรับอากาศก็คือพลังงานที่ดีกรีเดย์เป็นศูนย์ หรือจากกราฟก็คือพลังงานที่จุดตัดแกน y ซึ่งเท่ากับ 250,000 kWh

 

.

ลักษณะของกราฟดัชนีการใช้พลังงานมีหลากหลายรูปแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

.

.

กราฟที่ 1 แสดงถึงการใช้พลังงานเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับผลผลิต เช่นเดียวกับกราฟที่ 2 แต่กราฟที่ 2 มีจุดตัดแกน y สูงกว่า แสดงว่ามีการใช้พลังงานมากกว่าขณะที่ไม่มีการผลิต ส่วนกราฟที่ 3 การใช้พลังงานไม่แน่นอนและไม่สอดคล้องกับผลผลิตจึงมีศักยภาพสูงในการประหยัดพลังงานต้องเจาะไปดูรายละเอียดว่าเป็นเพราะสาเหตุใด เป็นต้น

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด