เนื้อหาวันที่ : 2013-04-24 14:06:04 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1512 views

OPTIMIZE YOUR COST OF QUALITY

จากงานวิจัยพบว่า ต้นทุนของสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพอยู่ระหว่าง 15%-40% ของต้นทุนในธุรกิจ เช่น ต้นทุนที่เกิดจากการคืนสินค้า การบริการ และการซ่อม เป็นต้น ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าต้นทุนคุณภาพของพวกเขาเป็นอย่างไร เพราะไม่มีการเก็บข้อมูลให้เป็นรูปธรรม

OPTIMIZE YOUR COST OF QUALITY
บริษัท ต.ธีรกิจ ออโตเมชั่น จำกัด

 ต้นทุนคุณภาพ คือ อะไร ?.

  จากงานวิจัยพบว่า ต้นทุนของสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพอยู่ระหว่าง 15%-40% ของต้นทุนในธุรกิจ เช่น ต้นทุนที่เกิดจากการคืนสินค้า การบริการ และการซ่อม เป็นต้น
  ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าต้นทุนคุณภาพของพวกเขาเป็นอย่างไร เพราะไม่มีการเก็บข้อมูลให้เป็นรูปธรรม ซึ่งต้นทุนคุณภาพประกอบด้วย :

• External Failure Cost เช่น ต้นทุนการบริการเมื่อมีการคืนสินค้าค่าขนส่ง

• Internal Failure Cost เช่น ต้นทุนของสินค้าที่เสีย และค่าแรงพนักงาน

• Inspection Cost เช่น ค่าแรงพนักงานตรวจสอบ ค่าเครื่องมือตรวจสอบ

• Prevention Cost เช่น ค่าปรับกระบวนการผลิต การวางแผนคุณภาพ และการฝึกอบรม

ต้นทุนแฝง แพงกว่าต้นทุนคุณภาพ
     
สินค้าที่ด้อยคุณภาพ ไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดต้นทุนคุณภาพเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดต้นทุนแฝง เช่น ท่านต้องสูญเสียลูกค้าดี ๆ ไป เสียชื่อเสียง และการปฏิเสธสินค้านั้นจากลูกค้า ซึ่งต้นทุนตัวนี้มีมูลค่ามากกว่าต้นทุนคุณภาพ

ตรวจสอบคุณภาพช่วยลดต้นทุนได้
          
การลดต้นทุนของการตรวจสอบ (Inspection Cost) ไม่ใช่เป็นวิธีการช่วยในการลดต้นทุนคุณภาพ แต่อาจเป็นตัวเพิ่มต้นทุนคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบจะช่วยให้ต้นทุนคุณภาพลดลงได้
ออมรอน สามารถช่วยท่านในการปรับปรุงระบบการตรวจสอบคุณภาพให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น นอกจากนั้นระบบของเราจะเสริมระบบการตรวจสอบแบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Automatic Quality Inspection System
ระบบตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติช่วยอะไร ?  ระบบตรวจสอบที่ดีจะต้องตอบสนองต่อคุณภาพสินค้าที่มีปัญหาอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งผิดปกติขึ้นในกระบวนการผลิตถัดไป พร้อมทั้งมีขีดความสามารถในการวินิจฉัยสาเหตุของปัญหาได้อย่างถูกต้อง

  การใช้งานระบบตรวจสอบอัตโนมติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานดังกล่าว เราสามารถที่จะติดตั้งระบบตรวจสอบเข้าไปในกระบวนการผลิตได้ตั้งแต่ต้นทางเพื่อตรวจสอบวัตถุดิบที่ได้มาจาก Supply Chain ถ้าพบว่าคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน ระบบจะสามารถยกเลิกวัตถุดิบชิ้นนั้น เพื่อไม่ให้ดำเนินการต่อไปยังกระบวนการถัดไป ทำให้ไม่ต้องเสียต้นทุนการผลิต
 
  ระบบตรวจสอบที่ดีจะต้องตอบสนองต่อคุณภาพสินค้าที่มีปัญหาอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งผิดปกติขึ้นในกระบวนการผลิตถัดไป พร้อมทั้งมีขีดความสามารถในการวินิจฉัยสาเหตุของปัญหาได้อย่างถูกต้องการใช้งานระบบตรวจสอบอัตโนมติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานดังกล่าว เราสามารถที่จะติดตั้งระบบตรวจสอบเข้าไปในกระบวนการผลิตได้ตั้งแต่ต้นทางเพื่อตรวจสอบวัตถุดิบที่ได้มาจาก Supply Chain ถ้าพบว่าคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน ระบบจะสามารถยกเลิกวัตถุดิบชิ้นนั้น เพื่อไม่ให้ดำเนินการต่อไปยังกระบวนการถัดไป ทำให้ไม่ต้องเสียต้นทุนการผลิต  
   
  นอกจากนั้นเรายังสามารถติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตและตำแหน่งสุดท้ายที่สินค้าผลิตเสร็จได้อีกด้วย การติดตั้งที่ตำแหน่งสุดท้ายของกระบวนการผลิตอาจช่วยในการป้องกันไม่ให้สินค้าที่มีปัญหาหลุดไปถึงลูกค้า แต่ไม่ได้ช่วยลดต้นทุนระหว่างกระบวนการผลิต และทำให้การวินิจฉัยปัญหาทำได้ยาก เนื่องจากไม่สามารถระบุตำแหน่งของปัญหาได้อย่างชัดเจน ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นจากจุดใดของกระบวนการผลิต
    
  ดังนั้นการที่เรามีระบบตรวจสอบในจุดสำคัญต่าง ๆ ของกระบวนการผลิตจะช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพของสินค้าได้อย่างถูกต้อง และยังสามารถช่วยลดต้นทุนคุณภาพได้ แต่การใช้ระบบตรวจสอบคุณภาพแบบเดิมอาจทำไม่ได้ถ้าต้องการตรวจสอบคุณภาพในหลาย ๆ จุดและขาดเสถียรภาพอีกด้วย
    
  ในปัจจุบันมีการนำระบบคุณภาพอัตโนมัติมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้การตรวจสอบมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการลงทุนในระบบตรวจสอบอัตโนมัติไม่สูงมากเมื่อเทียบกับระบบเดิม

  ระบบตรวจสอบที่ดีจะต้องตอบสนองต่อคุณภาพสินค้าที่มีปัญหาอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งผิดปกติขึ้นในกระบวนการผลิตถัดไป พร้อมทั้งมีขีดความสามารถในการวินิจฉัยสาเหตุของปัญหาได้อย่างถูกต้องการใช้งานระบบตรวจสอบอัตโนมติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานดังกล่าว เราสามารถที่จะติดตั้งระบบตรวจสอบเข้าไปในกระบวนการผลิตได้ตั้งแต่ต้นทางเพื่อตรวจสอบวัตถุดิบที่ได้มาจาก Supply Chain ถ้าพบว่าคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน ระบบจะสามารถยกเลิกวัตถุดิบชิ้นนั้น เพื่อไม่ให้ดำเนินการต่อไปยังกระบวนการถัดไป ทำให้ไม่ต้องเสียต้นทุนการผลิต        

  นอกจากนั้นเรายังสามารถติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตและตำแหน่งสุดท้ายที่สินค้าผลิตเสร็จได้อีกด้วย การติดตั้งที่ตำแหน่งสุดท้ายของกระบวนการผลิตอาจช่วยในการป้องกันไม่ให้สินค้าที่มีปัญหาหลุดไปถึงลูกค้า แต่ไม่ได้ช่วยลดต้นทุนระหว่างกระบวนการผลิต และทำให้การวินิจฉัยปัญหาทำได้ยาก เนื่องจากไม่สามารถระบุตำแหน่งของปัญหาได้อย่างชัดเจน ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นจากจุดใดของกระบวนการผลิต       
      
  ดังนั้นการที่เรามีระบบตรวจสอบในจุดสำคัญต่าง ๆ ของกระบวนการผลิตจะช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพของสินค้าได้อย่างถูกต้อง และยังสามารถช่วยลดต้นทุนคุณภาพได้ แต่การใช้ระบบตรวจสอบคุณภาพแบบเดิมอาจทำไม่ได้ถ้าต้องการตรวจสอบคุณภาพในหลาย ๆ จุดและขาดเสถียรภาพอีกด้วย         

  ในปัจจุบันมีการนำระบบคุณภาพอัตโนมัติมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้การตรวจสอบมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการลงทุนในระบบตรวจสอบอัตโนมัติไม่สูงมากเมื่อเทียบกับระบบเดิม

ทำไมต้องตรวจสอบ IN-LINE
      
การตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างทำการผลิต อาจทำให้ลำบากในกระบวนการผลิตที่มีความเร็วสูง เช่นการผลิต IC 
ดังนั้นการนำระบบตรวจสอบหรือระบบวัดอัตโนมัติมาใช้งานในกระบวนการผลิต จะทำให้เราสามารถตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิตได้ เพราะว่าระบบดังกล่าวมีความเร็วในการทำงานสูงและติดตั้งได้สะดวกในพื้นที่ต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต

การตรวจสอบคุณภาพกับ ROI

การวัดความละเอียดสูงและการตรวจสอบเป็นสิ่งสำคัญในสายการผลิตของอุตสาหกรรมหลายประเภท ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับระบบการผลิตสมัยใหม่ เพราะจะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถแก้ปัญหาของคุณภาพก่อนที่จะเกิดต้นทุนในกระบวนการผลิตถัดไป เป็นการช่วยลดต้นทุนคุณภาพและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

การวัดความละเอียดสูงและการตรวจสอบเป็นสิ่งสำคัญในสายการผลิตของอุตสาหกรรมหลายประเภท ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับระบบการผลิตสมัยใหม่ เพราะจะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถแก้ปัญหาของคุณภาพก่อนที่จะเกิดต้นทุนในกระบวนการผลิตถัดไป เป็นการช่วยลดต้นทุนคุณภาพและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

การลงทุนในระบบตรวจสอบคุณภาพ ต้องคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนของการลงทุน (ROI) เราพอจะแยกประโยชน์ของระบบตรวจสอบคุณภาพได้ดังนี้

      - เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยปัญหา
      - จำกัดของเสียที่เกิดขึ้นในระบบ
      - ป้องกันวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพเข้าสู่กระบวนการผลิต

จากที่กล่าวมา เป็นประโยชน์ทางตรงที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลโดยรวมต่อการลดต้นทุนคุณภาพให้ต่ำลง
    
ถึงเวลาแล้ว ที่คุณต้องทบทวนระบบตรวจสอบคุณภาพที่คุณมีใช้อยู่นั้น ช่วยลดต้นทุนคุณภาพได้มากแค่ไหน และถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องใช้ระบบตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติในโรงงานของคุณ

คนทำงานย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ !!

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของออมรอน สามารถช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากคน เนื่องจากคนจะมีความเหนื่อยล้าจากการทำงานเป็นเวลานาน เช่น การเหม่อลอยหรือการลืม จึงทำให้คนงานทำงานผิดพลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า

ระบบให้แล้วแล้วหยิบ (Pick-to-Light) ของออมรอน จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานหยิบชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบสินค้าผิดพลาด เราอาจเรียกระบบนี้ว่า Poka-Yoke
ผู้ปฏิบัติงานจะหยิบชิ้นส่วนต่าง ๆ ตามสัญญาณไปที่แสดงขึ้นตามลำดับขั้นของการประกอบชิ้นส่วน แต่ถ้ามีการหยิบผิดพลาด ระบบจะส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานทราบทันที
ระบบ PICK-TO-LIGHT จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนสินค้าที่ต้องใช้คนทำงาน ระบบดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานผิดพลาด

1.ถาดบรรจุเปล่าถูกส่งมาจากสายการผลิต จะถูกบันทึกข้อมูลของสิ้นส่วนที่ต้องใช้ในการประกอบลงใน RFID ที่ติดอยู่กับตัวถาด

2.ถาดบรรจุลำเลียงตามสายการผลิต เข่าสู่ขั้นตอนแรกของการผลิต

3.เมื่อมาถึงหน่วยการจ่ายชิ้นส่วนแต่ละขั้นตอน ข้อมูลจะถูกอ่านจาก RFID PLC จะทำการตรวจสอบและแสดงข้อมูลบนชุดสั่งงาน NS ขณะเดียวกันข้อมูลจะถูกส่งไปควบคุม Picking Sensor บนช่องชิ้นส่วนเพื่อแสดงช่องชิ้นส่วนที่ต้องการใช้ หากหยิบจากช่องชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้อง ข้อความผิดพลาดจะแสดงบนชุดสั่งงาน NS หรือสัญญาณเตือนด้วยเสียง เมื่อการหยิบชิ้นส่วนเสร็จสิ้นทุกชิ้น ถาดบรรจุได้รับอนุญาตให้เคลื่อนไปหน่วยการผลิตต่อไป

4.ถาดบรรจุจะประกอบด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ถูกต้องจนครบ จากนั้นจึงถูกส่งต่อไปยังสายการผลิตต่อไป


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
บริษัท ต.ธีรกิจ ออโตเมชั่น จำกัด
3627/37 ตรอกนอกเขต ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ ฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2687-2222 โทรสาร 0-2211-8973, 0-2211-8975
E-mail:
sales@torterakit.com, engineer@torterakit.com

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด