เนื้อหาวันที่ : 2013-04-24 11:15:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 24419 views

เอสจีเอส องค์กรมาตรฐานในระดับสากล

การรับรองระบบงานถือเป็นมาตรการหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับขององค์การการค้าโลก

ชื่อเรื่อง  เอสจีเอส องค์กรมาตรฐานในระดับสากล
ผู้เขียน  กองบรรณาธิการ

คุณจิโรจ  ณ นคร
ผู้จัดการธุรกิจแร่ มารีน สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

   การรับรองระบบงานถือเป็นมาตรการหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับขององค์การการค้าโลก   ในการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันในผลการตรวจสอบและรับรองในหมู่ประเทศสมาชิก  เพื่อความคล่องตัวในทางการค้าและลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ  ซึ่งในระบบการตรวจสอบและรับรองด้านมาตรฐาน  ต้องมีการดูแลมาตรฐานของหน่วยงานที่อยู่ภายในระบบเป็นลำดับชั้น   เช่น หน่วยรับรอง  จะดูแลมาตรฐานของโรงงานผู้ประกอบการ   ในขณะเดียวกันสถาบันรับรองระบบงาน ก็จะเป็นผู้ดูแลมาตรฐานของหน่วยรับรอง   เป็นต้น


   สำหรับประเทศไทยก็ได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้เช่นกัน   โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน  (National Accreditation Council  - NAC)  ขึ้น  เพื่อดำเนินการด้านการรับรองระบบงานของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   โดยมีการดำเนินการใน  5 สาขา   คือ  สาขาการรับรองระบบคุณภาพ  ISO 9000  สาขาการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14000  สาขาห้องปฏิบัติการ สาขาหน่วยรับรองและสาขาการจดทะเบียนบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรและองค์กรฝึกอบรมด้านการมาตรฐาน ซึ่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน    (National Accreditation Council  -  NAC)   ได้ให้การรับรองหน่วยรับรองระบบคุณภาพกับบริษัท  เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นรายแรกของประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้นำทางด้านการตรวจสอบและทดสอบรวมถึงการออกใบรับรองระบบคุณภาพ ISO 9000 อีกด้วย


จุดเริ่มต้นของเอสจีเอสในประเทศไทย
   ก่อนจะกล่าวถึงการดำเนินกิจการในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2494 นั้น ขอย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของการเริ่มก่อตั้ง ปี พ.ศ.2421  ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และปัจจุบันมีเครือข่ายกว่า 140 ประเทศทั่วโลก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด จากช่วงเวลาแห่งการบุกเบิก ได้เติบโตขึ้นเป็นกลุ่มบริษัทใหญ่ มีการขยายกิจการจนเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่และมีกิจกรรมหลายประเภท 

ในช่วงแรกกิจกรรมหลักจะเป็นทางด้านการตรวจสอบสินค้าเกษตร ต่อมาก็ได้ขยายเป็นทางด้านการตรวจสอบแร่  การตรวจสอบเรือเดินทะเล  น้ำมัน ก๊าซ  สินค้าปิโตรเคมี  สิ่งทอ สินค้าอุปโภคบริโภค การตรวจสอบทางด้านสิ่งแวดล้อม ก่อสร้าง  การตรวจสอบวินาศภัย  รวมถึงการออกใบรับรองระบบคุณภาพ  ISO 9000,  ISO 14000และ QS 9000

   สำหรับ ISO 9000  เราให้การรับรองมีจำนวนมากกว่า 30,000 บริษัททั่วโลก และยังได้ให้การรับรอง ISO 14000  เป็นแห่งแรกของโลก ปัจจุบันได้เป็นผู้นำในการให้การรับรอง ISO 14000  นอกจากนี้เรายังให้บริการกับภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต และภาคการค้าปลีก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเอสจีเอสได้เป็นผู้นำในการรับรองคุณภาพ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบทางสังคม สุขอนามัย และความปลอดภัยของอาหาร ด้วยชื่อเสียงในด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ และความซื่อสัตย์ในฐานะองค์กรชั้นนำของโลกทางด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ

   กลุ่มบริษัทเอสจีเอสเราได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมากกว่า 54 ปี แล้ว ในประเทศไทยมีเครือข่ายสำนักงานพนักงานจำนวนมากกว่า 700 คน โดยมีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศ และทุ่มเทเพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการให้กับลูกค้าของเรา โดยช่วยรักษาชื่อเสียงในด้านคุณภาพของลูกค้า และช่วยลดความเสี่ยงทางด้านการค้า และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งการให้บริการของเราสามารถให้การแก้ปัญหาที่รวดเร็ว และคุ้มค่าต่อความต้องการที่เกี่ยวกับการค้าอันสลับซับซ้อน

   ด้วยทรัพยากรทางข้อมูลที่ทันสมัย ความสะดวกครบครันของห้องปฏิบัติ การตรวจวิเคราะห์ และระบบที่ช่วยส่งเสริมอันสมบูรณ์แบบ รวมทั้งประสบการณ์ด้านพาณิชย์ที่สะสมมายาวนาน กลุ่มบริษัทเอสจีเอส เป็นบริษัทชั้นนำของโลกในด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ การให้บริการตรวจสอบ และตรวจสอบติดตามการค้าระหว่างประเทศในด้านสินค้าเกษตร แร่ น้ำมัน และก๊าซ สินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งการรับรองระบบการให้บริการแก่หน่วยงานรัฐบาล และสถาบันระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังนำเสนอการบริการเชิงกลยุทธ์ให้กับภาคอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและการขนส่งอีกด้วย

 


การให้บริการของเอสจีเอสในประเทศไทย
สำหรับในประเทศไทยเอสจีเอสเองได้ให้การบริการครอบคลุมเกือบทุกอุตสาหกรรม โดยจะแยกออกเป็นทั้งหมด 12 บริการ ดังนี้ คือ

- การบริการด้านสินค้นเกษตร แผนกสินค้าเกษตรเราให้บริการตรวจสอบผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกมากกว่าล้านตันต่อปี การบริการครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบสินค้ามาตรฐาน เช่น การชั่ง ตรวจนับจำนวน สุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ ควบคุมการขนถ่ายสินค้า และรมยา จนถึงการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า เช่น การรับประกันน้ำหนักและคุณภาพ การตรวจสอบจีเอ็มโอ เป็นต้น ปรัชญาของเราคือ การบริการที่ผสมผสานความสามารถกับประสบการณ์ เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้า ซึ่งนอกจากจะช่วยให้คำแนะนำที่มีคุณภาพแล้ว เอสจีเอสยังเป็นคู่ค้าร่วมที่สามารถแบ่งปันความเสี่ยงอีกด้วย

- การบริการตรวจสอบสินค้าอุปโภคบริโภค การบริการด้านสินค้าอุปโภคบริโภคครอบคลุมระบบห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนถึงการค้าปลีก การให้บริการควบคุมระบบคุณภาพที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และการรับรองผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการตรวจประเมินโรงงานของผู้ผลิต ตลอดจนการให้การแนะนำทางด้านเทคนิค ดังนั้นลูกค้าของเราจะได้รับการบริการที่คุ้มค่า และการบริหารความเสี่ยงซึ่งตรงกับความต้องการเฉพาะอย่าง

- การบริการด้านการตรวจสิ่งแวดล้อม เอสจีเอสเราให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมภายในประเทศ และหน่วยงานราชการต่าง ๆ  ด้วยห้องปฏิบัติการที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เจ้าหน้าที่ที่มากด้วยประสบการณ์ ครอบคลุมการบริการด้านการตรวจสอบคุณภาพอากาศ ดิน น้ำ การตรวจวัดปัจจัยของสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ คุณภาพเสียง และอากาศในสถานที่ทำงาน เพื่อจะรู้ถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมโดยรวม

การให้บริการด้านอุตสาหกรรม เราให้บริการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพงานด้านอุตสาหกรรม ครอบคลุมการบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพในงานอุตสาหกรรมโดยวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญ อาทิเช่น ในด้านโครงการงานวิศวกรรม เรามีการสอบทานงานออกแบบ การตรวจสอบ การจัดการงานโครงการ การรับมอบงาน การตรวจสอบประเมิน การตรวจสอบ และรับรองคุณภาพ รวมถึงปรับความดันสภาพหม้อไอน้ำ ปั่นจั่น ท่อทาง และอุปกรณ์ในระหว่างการผลิตและก่อสร้าง

- การวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการของเอสจีเอสในประเทศไทยเราเป็นผู้นำการตรวจสอบวิเคราะห์ที่ให้บริการแก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคราชการ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/17025, ISO 9001:2000 และได้รับการรับรองโดยสถาบันนานาชาติ

- การบริการตรวจสอบสินแร่ แหล่งแร่ และสินค้าที่ขนส่งทางทะเล เรามีผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน พร้อมที่จะให้บริการเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุน ในการสำรวจการทำเหมืองแร่ และการแปรรูปแร่การบริการส่วนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ การทำเหมืองแร่ และการตรวจสอบคุณภาพ และน้ำหนักของสินแร่ระหว่างการซื้อขาย การวิเคราะห์แร่ทุกชนิด และการวิเคราะห์ตัวอย่างแร่จากแหล่งสำรวจธรณีวิทยา อุตสาหกรรมเหล็ก ผลิตภัณฑ์เหล็ก และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

การบริการด้านน้ำมัน ก๊าซ และเคมี เราคือผู้นำตลาดที่ให้บริการตรวจสอบสภาพ และการควบคุมที่กว้างขวางที่สุดในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และเคมี เมื่อมีการซื้อขายหรือจัดจำหน่ายสินค้ามูลค่าสูง  เอสจีเอสจะปกป้องผลประโยชน์ผู้ที่เกี่ยวกับทุกฝ่ายด้วยเทคนิคการตรวจวัดและการตรวจสอบที่ได้รับการออกแบบขึ้น เพื่อลดการสูญเสีย และขจัดสิ่งปลอมปนด้วยการเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ

- การบริการจัดหาบุคลากร เอสจีเอสเราให้บริการครอบคลุมงานจัดหาบุคลากรทุกด้านให้เหมาะสมกับงาน ตามความต้องการของลูกค้าในธุรกิจทุกประเภท จากตำแหน่งวิศวกร และผู้จัดการในอุตสาหกรรมที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานไปจนถึงการค้า และพนักงานการเงินในอุตสาหกรรม สำหรับตำแหน่งพนักงานประจำหรือพนักงานชั่วคราว ลูกค้าจะได้รับการบริการจากผู้ที่เข้าใจความต้องการของท่านในการจัดหาพนักงาน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุก ๆ ด้าน รวมถึงบริการจัดทำโฆษณาเพื่อรับสมัครพนักงาน

การบริการรับรองระบบงานและระบบบริการ เรามุ่งเน้นในการช่วยผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก และผู้จัดจำหน่าย จัดการความเสี่ยง และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันความเสียหายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และเสริมสร้างภาพลักษณ์ในตราสินค้าของลูกค้ามากยิ่งขึ้น เราให้การบริการทั้งการรับรองระบบที่ได้รับการตรวจประเมิน และการบริการฝึกอบรมได้แก่ ISO9001 (คุณภาพ) ISO 14001 (สิ่งแวดล้อม) ISO/TS16949 และ QS9000 (อุสาหกรรมรถยนต์) OHSAS 180001 (อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย) เป็นต้น รวมถึงระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

- การบริการประกันทางการค้า เป้าหมายของแผนกทีเอเอส คือ การส่งมอบบริการที่คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุดตรงความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นการลดช่องว่างระหว่างผลประโยชน์ของทุกฝ่าย การบริการนี้รวมถึงการตรวจสอบการนำเข้า การช่วยกำหนดราคา การพิสูจน์แหล่งกำเนิด การตรวจสอบ หรือการให้การรับรองก่อนส่งออกผ่านเครือข่ายอิเล็กทอนิกส์ของกลุ่มการค้าขาย และการส่งเสริมการส่งออก นอกจากนี้ได้ขยายบริการการตรวจสอบในด้านต่าง ๆ อีก เช่น การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ การตรวจสอบทรัพยากรธรรมชาติ

 

องค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบรรทัดฐานระดับสากล
   ด้วยเอกลักษณ์ของเอสจีเอสที่ปฏิบัติการในเครือข่ายกว่า 840 แห่งสำนักงานและสาขาย่อย และมีห้องปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์ กว่า 320  แห่ง ทั่วโลก คุณจิโรจ กล่าวว่าความซื่อสัตย์เท่านั้นที่จะสามารถชนะใจลูกค้าที่มาใช้บริการ พร้อมทั้งการออกแบบบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งลูกค้าต้องการรูปแบบอย่างไร เอสจีเอสเราสามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้าได้เลย

จึงเป็นข้อแตกต่างที่เราพยายามสร้างขึ้นมาเพื่อนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเรา นอกจากนี้แล้วเครือข่ายการให้บริการก็เป็นส่วนสำคัญอยู่ไม่น้อย ซึ่งเราก็มีเครือข่ายอยู่ 140 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสามารถที่จะโยงใยกันเป็นเครือข่าย จึงมีความง่ายในการไปใช้บริการของลูกค้า จากจุดนี้เองจะเป็นอีกข้อหนึ่งที่ลูกค้าประทับใจในการให้บริการของเอสจีเอส


   ปัจจุบันองค์กรของเราเป็นที่ยอมรับว่าเป็นบรรทัดฐานระบบดับสากล สำหรับมาตรฐานสูงสุดในด้านผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ  ความสื่อสัตย์และความรวดเร็วที่ให้บริการล้วนแล้วแต่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้ได้รับประโยชน์สูงสุดพร้อมกับความพึงพอใจในการใช้บริการกับเรา เช่น เมื่อลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศพอถึงปลายทางสินค้าที่ถูกส่งออกไปกับมีปัญหาเจอประกาศห้ามซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมาก ลูกค้าเพียงตั้งโจทย์ให้เรามาแค่นี้

เอสจีเอสเราสามารถให้คำตอบได้ด้วยการนำปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าไปแก้ ด้วยการออกแบบว่าเราจะทำอย่างไร จะควบคุมอย่างไรในเรื่องของคุณภาพ ทำอย่างไรจะให้สินค้าของลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับการประกาศห้ามน้อยหรือน้อยที่สุดหรือแถบจะไม่เกิดขึ้นกับสินค้าของลูกค้าเราเลย 

    นี้เป็นเพียงตัวอย่างที่เราสามารถสร้างความพึงพอใจในการให้บริการกับลูกค้าของเรา โดยเราสามารถที่จะแก้ปัญหาที่สามารถจับต้องได้ เห็นภาพได้ ซึ่งทั้งหมดเราก็จะมีข้อสรุปให้กับลูกค้าด้วย หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบเป็นตัวเลขที่ชัดเจนแน่นอน  อย่างในส่วนของอาหารและยา หรือ อย. เป็นสินค้าประเภทอาหารที่นำเข้ามาทั้งหมดจากทั่วโลก ถ้าเข้ามาในประเทศไทยต้องมาผ่านห้องปฏิบัติการของเอสจีเอส

และก็จะต้องมีโจทย์อีกว่าจะวิเคราะห์อย่างไรให้ทันตามความต้องการ จากนั้นเราก็ไปจัดระบบของห้องปฎิบัติการของเราให้พร้อมที่จะรับมือในจำนวนตัวอย่างที่จะส่งเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบ ผลที่ได้ตามที่อาหารและยาต้องการ เพราะฉะนั้นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คือตัวอย่างคร่าว ๆ ที่เราสร้างบริการให้กับลูกค้าของเรา


การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร
 คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่ามลพิษทางอากาศจากสิ่งแวดล้อมภายนอกมีอันตรายมากกว่าภายใน ซึ่งในข้อเท็จจริงนั้น จากการสำรวจพบว่ามนุษย์ได้รับอันตรายจากมลพิษทางอากาศภายในอาคาร สูงกว่าภายนอกประมาณ 2-5 เท่า และบางครั้งอาจสูงถึง 100 เท่า เนื่องจากคนส่วนใหญ่ใช้เวลากว่า 90 เปอร์เซ็นต์อยู่ภายในอาคาร

   ดังนั้น การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผลการตรวจวัดจะช่วยในการวางแผนการควบคุม แก้ไข และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยภายในอาคาร สำหรับการให้บริการการตรวจวัดครอบคลุม  ถึงอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย  โรงแรม  โรงพยาบาล  โรงภาพยนตร์  ห้องสรรพสินค้า  สนามบินและเครื่องบินโดยสารและโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

 การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร จะเป็นการตรวจสอบระบบขั้นพื้นฐาน มีการตรวจสอบระบบปรับ และระบบอากาศภายในอาคารที่เกี่ยวกับลักษณะการติดตั้งและสภาพโดยทั่วไปของระบบ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมภายในอาคารโดยตรง ประกอบด้วย การตรวจสอบสภาพอากาศของ Air Handling Unit (AHU) ท่อสำหรับจ่ายและระบายอากาศ

การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมภายในอาคารโดยทั่วไปประกอบด้วย การตรวจวัดทางกายภาพ อุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์การตรวจวัดทางเคมี ปริมาณฝุ่นละออง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมนนอกไซด์ และการตรวจวัดทางชีวภาพ เชื้อจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เชื้อรา และแบคทีเรียในอากาศ

 ส่วนการตรวจวัดปัจจัยอื่น ๆ  นอกจากพารามิเตอร์พื้นฐานที่ต้องทำการตรวจวัดแล้ว ในบางอาคารอาจต้องมีการตรวจวัดพารามิเตอร์เฉพาะบางตัว ที่มีแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นอยู่แล้ว เช่น Ozone  Asbestos Formaldehyde  VOCs คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง เสียงและปัจจัยทางกายภาพอื่น ๆ  โดยเราจะศึกษาผลของการตรวจวัดเพื่อใช้ในการควบคุมสารพิษต่าง ๆ ตั้งแต่แหล่งกำเนิดและการแพร่กระจายของสารพิษนั้น ๆ 

โดยข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานของบริษัท เอสจีเอส จะจัดรวบรวมเพื่อทำการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอาคารขณะนั้น นำเสนอเป็นรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ สำหรับนำไปปรับปรุงแก้ไขและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป เมื่อผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้ว

   สุดท้ายนั้นก็คือ การรับรองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ซึ่งกลุ่มบริษัท เอสจีเอส จะมีการประทับตรารับรอง ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร และสามารถแสดงเป็นหลักฐานว่าอาคารนั้นได้รับการรับรองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารโดย บริษัท เอสจีเอส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ห้องปฏิบัติการของเอสจีเอสที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
 เราให้บริการในด้านการเก็บตัวอย่างทั้งในอากาศ น้ำ อาหาร ฯลฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญผ่านการอบรมเฉพาะด้าน และมากด้วยประสบการณ์ นอกจากนี้ยังรับตัวอย่างที่ดำเนินการเก็บโดยลูกค้า เพื่อทำการวิเคราะห์ค่าไดออกซิน / ฟิวแรน โดยห้องปฏิบัติการของบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 17025 โดยที่ให้บริการลูกค้าจากทั่วโลก ด้วยประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการเอสจีเอส พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้มีความชำนาญ เราสามารถตรวจหาปริมาณสารตกค้างไดออกซินในตัวอย่าง โดยใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง

  เช่น HRGC/HRMS ซึ่งทำให้ผลการตรวจสอบสารไดออกซินมีความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณจะปลอดภัยจากสารตกค้างไดออกซิน  สำหรับการปนเปื้อนของสารไดออกซินในอาหาร เช่น สารปรุงแต่งต่าง ๆ  น้ำมันและไขมัน นมและผลิตภัณฑ์จากนม ไข่ ปลา เนื้อ และอาหารสัตว์ ส่วนในสิ่งแวดล้อม เช่น ขี้เถ้าหนัก/เบา ดินและกากตะกอน  ขยะและของเสียต่าง ๆ  อากาศที่ระบายจากปล่อง ปล่องเตาเผาขยะประเภทต่าง ๆ น้ำและเคมีภัณฑ์ ในการตรวจสอบสารไดออกซินตามวิธีมาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น EN, EPA, JIS และเรายังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยการเพิ่มศักยภาพในการติดตามผลรายงาน ความรวดเร็วในการรายงานผลการวิเคราะห์และความเชี่ยวชาญที่เราได้รับการยอมรับจากทุกประเทศทั่วโลก

  สารไดออกซิน (dioxins) มีทั้งหมด 210 ชนิด แต่ชนิดที่มีพิษร้ายแรงที่สุดก็คือ 2,3,7,8 - tetrachlorodibenzo-p-dioxin หรือ TCDD-ซึ่งเกิดจากกระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ไดออกซินมีชื่อเรียกเต็ม คือ polychlorinated dibenzo-para-dioxins : PCDDs สารประกอบที่คล้ายคลึงกับกลุ่มไดออกซินอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ฟิวแรน (furans) หรือมีชื่อเรียกเต็มว่า polychlorinated dibenzo furans :PCDFs โดยทั่วไปนักวิชาการมักเรียกรวมและรู้จักกันทั่วไปว่า "ไดออกซิน/ฟิวแรน" หรือ "PCDDs/PCDFs" เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากทั้งด้านคุณสมบัติความเป็นพิษ แหล่งกำเนิด อาหารที่อาจ มีการปนเปื้อนสารไดออกซินมากตามลำดับก็คือ เนื้อ ผลิตภัณฑ์นม ปลา ไข่ ผักและผลไม้ นอกจากอาหาร มนุษย์ยังสามารถรับสารนี้ได้จากอากาศและน้ำอีกด้วย

 เราให้บริการในด้านการเก็บตัวอย่างทั้งในอากาศ น้ำ อาหาร ฯลฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญผ่านการอบรมเฉพาะด้าน และมากด้วยประสบการณ์ นอกจากนี้ยังรับตัวอย่างที่ดำเนินการเก็บโดยลูกค้า เพื่อทำการวิเคราะห์ค่าไดออกซิน / ฟิวแรน โดยห้องปฏิบัติการของบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 17025 โดยที่ให้บริการลูกค้าจากทั่วโลก ด้วยประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการเอสจีเอส พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้มีความชำนาญ เราสามารถตรวจหาปริมาณสารตกค้างไดออกซินในตัวอย่าง โดยใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง   เช่น HRGC/HRMS ซึ่งทำให้ผลการตรวจสอบสารไดออกซินมีความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณจะปลอดภัยจากสารตกค้างไดออกซิน 

 เราให้บริการในด้านการเก็บตัวอย่างทั้งในอากาศ น้ำ อาหาร ฯลฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญผ่านการอบรมเฉพาะด้าน และมากด้วยประสบการณ์ นอกจากนี้ยังรับตัวอย่างที่ดำเนินการเก็บโดยลูกค้า เพื่อทำการวิเคราะห์ค่าไดออกซิน / ฟิวแรน โดยห้องปฏิบัติการของบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 17025 โดยที่ให้บริการลูกค้าจากทั่วโลก ด้วยประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการเอสจีเอส พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้มีความชำนาญ เราสามารถตรวจหาปริมาณสารตกค้างไดออกซินในตัวอย่าง โดยใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง   เช่น HRGC/HRMS ซึ่งทำให้ผลการตรวจสอบสารไดออกซินมีความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณจะปลอดภัยจากสารตกค้างไดออกซิน 

 สำหรับการปนเปื้อนของสารไดออกซินในอาหาร เช่น สารปรุงแต่งต่าง ๆ  น้ำมันและไขมัน นมและผลิตภัณฑ์จากนม ไข่ ปลา เนื้อ และอาหารสัตว์ ส่วนในสิ่งแวดล้อม เช่น ขี้เถ้าหนัก/เบา ดินและกากตะกอน  ขยะและของเสียต่าง ๆ  อากาศที่ระบายจากปล่อง ปล่องเตาเผาขยะประเภทต่าง ๆ น้ำและเคมีภัณฑ์ ในการตรวจสอบสารไดออกซินตามวิธีมาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น EN, EPA, JIS และเรายังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยการเพิ่มศักยภาพในการติดตามผลรายงาน ความรวดเร็วในการรายงานผลการวิเคราะห์และความเชี่ยวชาญที่เราได้รับการยอมรับจากทุกประเทศทั่วโลก   สารไดออกซิน (dioxins) มีทั้งหมด 210 ชนิด

 แต่ชนิดที่มีพิษร้ายแรงที่สุดก็คือ 2,3,7,8 - tetrachlorodibenzo-p-dioxin หรือ TCDD-ซึ่งเกิดจากกระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ไดออกซินมีชื่อเรียกเต็ม คือ polychlorinated dibenzo-para-dioxins : PCDDs สารประกอบที่คล้ายคลึงกับกลุ่มไดออกซินอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ฟิวแรน (furans) หรือมีชื่อเรียกเต็มว่า polychlorinated dibenzo furans :PCDFs โดยทั่วไปนักวิชาการมักเรียกรวมและรู้จักกันทั่วไปว่า "ไดออกซิน/ฟิวแรน" หรือ "PCDDs/PCDFs" เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากทั้งด้านคุณสมบัติความเป็นพิษ แหล่งกำเนิด อาหารที่อาจ มีการปนเปื้อนสารไดออกซินมากตามลำดับก็คือ เนื้อ ผลิตภัณฑ์นม ปลา ไข่ ผักและผลไม้ นอกจากอาหาร มนุษย์ยังสามารถรับสารนี้ได้จากอากาศและน้ำอีกด้วย


บริการตรวจสอบสินแร่ แหล่งแร่และสินค้าที่ขนส่งทางทะเล
 ในส่วนของแผนกแร่นั้นเราให้บริการครอบคลุม 3 ประเภทด้วยกัน คือ การตรวจสอบสินแร่ บริการตรวจสอบสินค้าที่ขนส่งทางทะเล และบริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน พร้อมที่จะให้บริการเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในการสำรวจการทำเหมืองแร่ และการแปรรูปแร่ การบริการส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูล เทคโนโลยีการทำเหมืองแร่ และการตรวจสอบคุณภาพ และน้ำหนักของสินแร่ระหว่างการซื้อขาย

อุตสาหกรรมเหล็ก ผลิตภัณฑ์เหล็กการจัดการความเสี่ยง อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ ด้วยการบริการจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งครอบคลุมทุกส่วนของวงจร เริ่มตั้งแต่แหล่งกำเนิดสิ่งแร่จนถึง มือผู้ใช้สินแร่ ยิ่งไปกว่านั้นบทบาทของเราในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจย่อมเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปการบริการของเรา ได้แก่ การวิเคราะห์แร่ทุกชนิด และการวิเคราะห์ตัวอย่างแร่จากแหล่งสำรวจของแร่ทุกชนิด การตรวจสอบความเสียหายของแร่ทุกชนิด การตรวจสอบวัดน้ำหนัก และเก็บตัวอย่างเพื่อระบุปริมาณ และคุณภาพของแร่ทุกชนิด การเป็นที่ปรึกษาด้านธรณีวิทยาและการตรวจหาน้ำหนักของกองสินค้า


 สำหรับการบริการตรวจสอบสินค้าที่ขนส่งทางทะเลของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปกป้องทรัพย์สินของลูกค้าและการลดความเสี่ยงในทุก ๆ เที่ยวของการซื้อขายสินค้า ผู้เชี่ยวชาญทางทะเลของเอสจีเอส ประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานขนส่งบนเรือสินค้า การบริการ ได้แก่ การตรวจนับสินค้าขณะขนถ่าย  การตรวจสอบตู้ขนสินค้า  การตรวจสอบสภาพของเรือเดินทะเลทุกประเภททั้งก่อนและหลังการเช่น  การตรวจวัดน้ำหนัก  การสำรวจความเสียหาย และบริการด้านเทคนิค  การตรวจสอบสินค้าทั่วไปและการบริการ P&I


งานการสอบเทียบมาตรวัด เครื่องตวงและถังบรรจุภัณฑ์
 เอสจีเอสเป็นผู้บุกเบิกในการให้บริการด้านการสอบเทียบมาตรวัด เครื่องตวงและถังบรรจุภัณฑ์ ด้วยการทำงานของผู้เชี่ยวชาญบนมาตรฐานเดียวกันของเอสจีเอสทั่วโลก ทำให้เชื่อมั่นได้ในคุณภาพงานบริการและผลการสอบเทียบ

   นอกจากนี้การบริการด้านการสอบเทียบในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซในประเทศไทยแล้ว เอสจีเอส ยังให้บริการการสอบเทียบเพื่อขอคำรับรองจากหน่วยงานราชการและการสอบเทียบ Pipe prover ทั้งภาคพื้นดินและกลางทะเล (On shore&Off Shre) งานการสอบเทียบมาตรวัด เครื่องตวงและถังบรรจุภัณฑ์ 

    การสอบเทียบเครื่องมือสอบเทียบมาตรฐาน ได้แก่ Pip-provers (On Shore& Off Shore)   Compact provers (On Shore&Off Shore) Master meters การสอบเทียบเครื่องตวงของเหลว การสอบเทียบมาตรวัด ไม่ว่าจะเป็น มาตรวัดปริมาตรของเหลว มาตรวัดปริมาตรน้ำ การสอบเทียบถังบรรจุผลิตภัณฑ์ของเหลวและก๊าซ ไม่ว่าจะเป็น Sphere Tanks  Cone Roof Tanks  Floating Roof Tanks Horizontal Tanks การสอบเทียบรถบรรทุกของเหลว ได้แก่ รถบรรทุกน้ำมันรถบรรทุกสารเคมี การสอบเทียบเครื่องมือวัดระดับและการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดัน

 


บริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม
 ด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์จากหลากหลายสาขาทำให้เราสามารถใช้ความชำนาญของเราให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ด้วยศักยภาพในงานบริการทางด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้เราเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สำหรับห้องปฏิบัติการเอกชนและการตรวจวัดงานคุณภาพ บริการอันเป็นหัวใจของเรา ได้แก่  การตรวจวัดคุณภาพอากาศ  การตรวจวัดคุณภาพน้ำ  การตรวจวัดคุณภาพดินตะกอน  การตรวจวัดคุณภาพกากของเสีย  การตรวจวัดด้านชีวอนามัย  การตรวจวัดคุณภาพอากาศในเขตโรงงานอุตสาหกรรม และโรงกำเนิดไฟฟ้า  การสอบเทียบระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMs) การตรวจวัดสารระเหย (VOC & SVOC) การตรวจวัดสารไดออกซิน (DIOXIN)  การตรวจวัดแร่ใยหิน (Asbestos)และการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม


การบริการอุตสาหกรรมของเอสจีเอส
 การบริการอุตสาหกรรมของเอสจีเอส ครอบคลุมถึงการบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพในงานอุตสาหกรรม โดยให้บริการผ่านเครือข่ายของเอสจีเอสทั่วโลก ลูกค้าจึงมั่นใจได้ในทุก ๆ ครั้งที่ขอรับบริการอันเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ การประเมิน การทดสอบ การจัดการงานโครงการ การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ผลิต การสอบทานงานออกแบบ บริการการรับมอบงาน การรับรองภายใต้ข้อบังคับกฎหมาย บริการการประกันคุณภาพ บริการให้คำปรึกษา ฯลฯ ซึ่งการบริการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการงานวิศวกรรม การจัดหา และการก่อสร้าง


 จากการที่มีเครือข่ายเอสจีเอสที่ครอบคลุมทั่วโลก ผนวกกับความหลากหลายของตลาด และธุรกิจที่เราให้บริการอยู่ ทำให้เอสจีเอสเป็นหุ้นส่วนหนึ่งเดียวในงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการบริการอุตสาหกรรมของเอสจีเอส ครอบคลุมเกือบทั้งหมดของตลาดงานอุตสาหกรรมทุกประเภท อันได้แก่ การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าอุตสาหกรรมกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารโทรคมนาคม การขนส่ง การบำบัดน้ำมัน น้ำและก๊าซ งานเครื่องจักรกล และการจำหน่าย งานวางท่อ และงานสาธารณูปโภค


  นอกจากนี้การบริการตรวจสอบคุณภาพยังรวมถึงการตรวจสอบก่อนเริ่มการผลิต  การตรวจสอบระบบคุณภาพเบื้องต้น การตรวจสอบตามข้อสัญญา การตรวจสอบตามข้อกำหนดทางกฎหมาย  การตรวจสอบเครื่องจักรกล  การตรวจสอบระหว่างผลิต  การควบคุมการขนสินค้าขึ้น-ลงตู้สินค้า  การตรวจสอบ และควบคุม ณ สถานที่ผลิต  การประเมินผู้ผลิต  การทดสอบ และวิเคราะห์ทางโลหะการ  การทดสอบวัสดุ และโลหะ  การตรวจสอบสอบสี และสิ่งเครือบผิว การวิเคราะห์การกัดกร่อน การตรวจสอบงานเชื่อมโลหะ  การตรวจสอบโดยไม่ทำลายสภาพ  การควบคุมขนาด  การสังเกตการณ์การทดสอบการทำงานและการสังเกตการณ์การทดสอบตามข้อกำหนด


  สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าเอสจีเอสซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบรรทัดฐานระบบดับสากล ในมาตรฐานสูงสุดด้านผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ  ความสื่อสัตย์ และความรวดเร็ว โดยเป็นหน่วยงานที่สามารถให้ความไว้วางใจของผู้ใช้บริการ เพราะเป็นองค์กรที่ผ่านการรับรองระบบงานจาก NAC ซึ่งจัดได้ว่าเป็นองค์กรที่มีขั้นตอนการดำเนินงานและมีบุคลากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
   

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 100 ถนนนางลิ้นจี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2678-1813 หรือ th_industrial@sgs.com

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด