เนื้อหาวันที่ : 2013-04-22 16:06:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 4974 views

ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม (ตอนจบ)

ความอันตรายหลายอย่างที่มีนัยสำคัญหรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถเกิดอันตรายได้โดยการหรือมีการตรวจพบ

ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม (ตอนจบ)
(Safety in Instrument and Control Engineering)


ทวิช ชูเมือง

 

2. ความอันตราย (Hazard)


     ความอันตรายหลายอย่างที่มีนัยสำคัญหรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถเกิดอันตรายได้โดยการหรือมีการตรวจพบ, บรรเทาลงหรือย้ายออกโดยฟังก์ชันการควบคุม เรื่องเหล่านี้ให้มีการทบทวนอย่างเป็นทางการในการทำ HAZOP ในขั้นตอนการพัฒนาในการออกแบบ แต่ควรได้รับการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของความปลอดภัยในการออกแบบ โดยปกติเหตุการณ์เหล่านี้จะรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้


ก) สูญเสียการจัดเก็บ (Loss of Containment); เป็นผลโดยตรงจากความล้มเหลวของฟังก์ชันการควบคุมและการป้องกัน ดังตัวอย่างเช่น
- ความดันมากเกิน/น้อยเกิน (Over/Under Pressure)

- ระดับของเหลวมากเกิน/น้อยเกิน (Over/Under Liquid Level)

- อุณหภูมิมากเกิน/น้อยเกิน (Over/Under Temperature)

- การไหลมากเกิน/น้อยเกิน (Over/Under Flow)


ข) สูญเสียการจัดเก็บ (Loss of Containment); เป็นผลโดยตรงจากความล้มเหลวของเครื่องมือวัดในกระบวนการ เช่น :
- ความล้มเหลวของตัวอุปกรณ์หรือตัวป้องกันการรั่วไหล (Seals/Glanding) เนื่องจากคุณสมบัติของวัสดุไม่ถูกต้องเช่น ชนิดวัสดุ, อัตราการทนความดันหรืออุณหภูมิไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน

- สถานที่ติดตั้งอยู่ในจุดที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด


ค) ความล้มเหลวอุปกรณ์เครื่องมือวัดหรือฟังก์ชันการทำงานที่ใช้ในการควบคุมเพื่อให้กระบวนการทำงานตรงกับความต้องการ ความล้มเหลวเหล่านี้จะนำไปสู่??การผลิตของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด สิ่งเหล่านี้จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเช่น
- ของเหลวไหลเข้าไป (Liquid Carry Over) สู่กระบวนการที่เป็นก๊าซ

- แก๊สไหลเข้าไป (Gas Blow-by) ในกระบวนการที่เป็นของเหลว

- น้ำมันปนในน้ำ (Oil in Water) จะถูกปล่อยออกเป็นส่วนหนึ่งของการไหลของน้ำที่ผลิตไปในทะเล


ง) ความล้มเหลวในการทำงานของการป้องกัน เพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสมเมื่อถึงเวลาที่ต้องการเช่น
- ความล้มเหลวของวาล์วปิด/เปิดนิรภัย (Shut-Down Valve) หรือวาล์วระบายนิรภัย (Blow-Down Valve) ในการแยกส่วนหรือลดความดันของกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ความล้มเหลวของฟังก์ชันการหยุดการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพในการปิดระบบการประมวลหรือ การหยุดอุปกรณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องสูบน้ำหรืออุปกรณ์การหมุนอื่น ๆ


จ) ความล้มเหลวของฟังก์ชันการตรวจจับไฟไหม้และก๊าซรั่ว เพื่อให้มีใช้งานอย่างเหมาะสมในกรณีที่มีการสูญเสียการจัดเก็บ 
- ความล้มเหลวของเครื่องตรวจจับเพลิงไหม้และก๊าซรั่ว เพื่อตรวจสอบการสูญเสียการจัดเก็บของ, โดยการถูกติดตั้งอยู่ในที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

- ความล้มเหลวของระบบตรวจจับไฟไหม้และก๊าซรั่วเพื่อเริ่มต้นการตอบสนองที่เหมาะสมในการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน
    

       ความอันตรายอาจถูกทำให้แย่ลงจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ในสถานที่ห่างไกล สภาพแวดล้อมที่ร้ายแรงมากและลักษณะของการจัดการผลิตภัณฑ์ยังมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเกิดเหตุการณ์อันตรายเหล่านี้


     2.1 วัสดุก่อสร้าง (Material of Construction)
     อุปกรณ์เครื่องมือวัดและการควบคุมทั้งหมดจะต้องมีการสร้างให้ได้รับการป้องกันความเสียหายเนื่องจาก
- UV

- ความร้อน

- สารเคมีในอากาศที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ติดตั้งใช้งาน


     เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมทั้งหมดจะต้องสร้างจากวัสดุที่จะทนต่อการกัดกร่อนของผลกระทบของของเหลวในกระบวนการและขั้นตอนการปนเปื้อนในกระบวนการ ในการจัดหาและกำหนดรายละเอียดจะต้องมีการปรึกษาส่วนต่าง ๆ ดังนี้
- วิศวกรกระบวนการ

- วิศวกรระบบท่อ 

- ผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญในวิชาผสมวัสดุโลหะ


     ปัญหาการกัดกร่อนร่วมกันเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ใช้งานกับ H2S และ/หรือ CO2 วัสดุที่ไวต่อการกัดกร่อนและต้องให้การความสนใจที่เฉพาะเจาะจง สำหรับวัสดุในการใช้งานกับ H2S นั้นเอกสารอ้างอิงหลักคือ NACE MR-0175 และวัสดุที่ควรใช้ต้องได้รับการอนุมัติจาก NACE


     แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีมาตรฐาน NACE CO2 ที่เกี่ยวข้องสำหรับการกัดกร่อน มีสิ่งพิมพ์อ้างอิงสามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่า เพื่อเป็นแนวทางในการแสวงหาทางออก การกัดกร่อนจาก CO2 มีผลมาจากการที่ CO2 ละ??ลายในน้ำทำให้เกิดกรดคาร์บอน (H2CO3) ในปริมาณที่เพียงพอที่จะเริ่มต้นการกัดกร่อนของเหล็กกล้าคาร์บอน การปรับปรุงที่สำคัญในการต้านทานการกัดกร่อนโดยการเพิ่มระดับของโครเมียมในเหล็กให้น้อยที่สุด 12%


     2.2 การป้องกันไฟฟ้ากระชาก (Lightning Surge Protection)
     อุปกรณ์ที่นำไปใช้งานในภาคสนาม จะแนะนำให้มีการต่อลงดิน (พื้น) เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขยายไปยังการระบบควบคุม ซึ่งอาจต้องมีการจัดเตรียมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากในห้องอุปกรณ์และในอุปกรณ์ภาคสนามที่มีความสำคัญเพื่อให้ความมั่นใจในการป้องกันไฟกระชากจากฟ้าผ่า


     2.3 การป้องกันอันตรายจากพืชหรือสัตว์ตามธรรมชาติ (Flora, Fauna, Vermin)
     วัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการควบคุมควรจะต้องไม่เกิดความเสียหายจากพืชและสัตว์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อถูกติดตั้งในบริเวณใช้งาน (เช่น สิ่งมีชีวิตทางทะเล, หนู, กระต่าย, นกและอื่น ๆ) ส่วนที่เปิดออกสู่บรรยากาศภายนอกที่อาจมีโอกาสให้สิ่งต่าง ๆ เข้าไปได้ ควรจะป้องกันด้วยตาข่าย


     2.4 แหล่งกำเนิดรังสี (Radiation Sources)
     ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือวัดที่เป็นแหล่งกำเนิดรังสีชนิดความหนาแน่น ดังเช่น เครื่องวัดระดับและเครื่องมืออื่น ๆ และเมื่อมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ควรได้รับการออกแบบให้มีกุญแจปิดได้และมีการอนุมัติระหว่างประเทศเต็มรูปแบบและเป็นไปตามกฎระเบียบของรัฐบาลทั้งหมด


     การพิจารณาจะต้องได้รับการกำหนดไปถึงการขนส่งจากสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์ของโรงงานของผู้ผลิตไปยังบริเวณใช้งานและยอมรับแหล่งกำเนิดรังสีที่ใช้งานแล้ว ยังรวมถึงการส่งกลับมาเพื่อสำหรับการกำจัดขยะที่ปลอดภัยเมื่อหมดอายุหรือเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป

3. ระบบควบคุมและการป้องกัน (Control and Safeguarding Systems) 
     3.1 สถาปัตยกรรมโดยรวม (Overall Architecture)
     ในอดีตระบบควบคุมและระบบป้องกันได้รับการออกแบบให้เป็นระบบที่ต้องแยกจากกันอย่างเคร่งครัด เซนเซอร์หรือเครื่องมือวัด, ส่วนประมวลผลทางลอจิกและแม้กระทั่งการปิดวาล์วที่ใช้ฮาร์ดแวร์ที่แยกออกไปจากระบบควบคุม สิ่งเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของโหมดทั่วไป

          ในอดีตระบบควบคุมและระบบป้องกันได้รับการออกแบบให้เป็นระบบที่ต้องแยกจากกันอย่างเคร่งครัด เซนเซอร์หรือเครื่องมือวัด, ส่วนประมวลผลทางลอจิกและแม้กระทั่งการปิดวาล์วที่ใช้ฮาร์ดแวร์ที่แยกออกไปจากระบบควบคุม สิ่งเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของโหมดทั่วไป


     ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันสำหรับระบบความปลอดภัย ระบบป้องกันล่าสุดได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานแม้ว่าจะใช้ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์เช่นเดียวกับระบบควบคุม และระบบทั้งสองสามารถนำไปรวมกันอย่างใกล้ชิด แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องระบุส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างชัดเจนว่าส่วนใดที่เป็นของระบบป้องกันและให้โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ของระบบควบคุมหรือการกำหนดค่าไม่ได้ลดประสิทธิภาพระบบการป้องกัน ฟังก์ชันที่ไม่ใช่ความปลอดภัยควรจะแยกออกจากฟังก์ชันความปลอดภัย


     ส่วนประกอบของระบบป้องกัน (เช่นเซนเซอร์, กล่องแยกสายสาย, I/O, ส่วนประมวลผลลอจิก, องค์ประกอบสุดท้าย, สวิตช์ต่าง ๆ และอื่น ๆ) จะถูกแยกออกจากชิ้นส่วนประกอบของระบบควบคุม
     ในแต่ละเซนเซอร์หรือเครื่องมือวัดต้องใช้จุดต่อจากกระบวนการที่แยกจากกัน (เช่น แผ่นออริฟิสชุดเดียวที่ใช้สำหรับวัดการไหลของการควบคุมและ ระบบป้องกัน, จะต้องแยกชุดจุดต่อเข้ากับเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับระบบป้องกัน)


     เซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบป้องกันที่สามารถตรวจสอบการวัดกระบวนการเดียวกับระบบควบคุม ฟังก์ชันเหล่านี้สามารถจัดทำการตรวจสอบค่าความเบี่ยงเบนในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเตือนภัยล่วงหน้าของความผิดพลาดไม่ปลอดภัยก่อนที่จะเกิดขึ้น สิ่งที่พึงประสงค์สำหรับช่วงการวัดของทั้งสองเซ็นเซอร์จะต้องเหมือนกัน เพื่อจะกำจัดแหล่งที่มาใด ๆ ที่เป็นไปได้ของความสับสนสำหรับผู้ปฎิบัติการ


     การทำงานของสัญญาณเตือนที่สำคัญและอุปกรณ์การปิดเครื่องควรจะสามารถถูกตรวจสอบและบำรุงรักษาได้ในขณะที่กระบวนการทำงาน


     3.1.1 โหมดการล้มเหลว (Failure Modes)
     เครื่องมือวัดทั้งหมดและวาล์วปิด/เปิด (ทำงานด้วย อากาศ, ก๊าซหรือไฟฟ้า) จะต้องล้มเหลวไปในตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุด (Fail-Safe) หรือล็อกอยู่ในตำแหน่งสุดท้าย (Fail-Last) เมื่อสูญเสียความดันอากาศที่ใช้ การตรวจจับความล้มเหลวภายในหรือความล้มเหลวของระบบไฟฟ้าจะใช้ในการกำหนดความต้องการของกระบวนการ ตำแหน่งล้มเหลวของวาล์วควบคุมและการปิดเครื่องทั้งหมดจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนใน P & IDs

และจะต้องได้รับการพิจารณาหลังจากการวิเคราะห์อย่างระมัดระวังโดยวิศวกรกระบวนการและเครื่องมือวัด สิ่งเหล่านี้จะถูกตรวจสอบในระหว่างการศึกษา HAZOP ของโรงงาน


     ความสนใจเป็นพิเศษควรได้รับกับการกระทำกับความล้มเหลวของระบบอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมจากไมโครโปรเซสเซอร์ที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ส่วนที่จะต้องพิจารณา ได้แก่
- เวลาสูงสุดที่แหล่งจ่ายไฟสามารถจะหยุดชะงักโดยไม่มีการหยุดชะงักการทำงานของวงจรควบคุม อุปกรณ์ส่วนบุคคลสามารถคาดว่าจะทำหน้าที่แตกต่างกันกับผลกระทบที่แตกต่างกัน

- การดำเนินการอีกครั้งเมื่อเกิดความล้มเหลวและเหตุการณ์ภายหลังจากที่มีการจ่ายไฟฟ้ากลับมาอีกครั้ง (เช่น ขับสัญญาณไปในตำแหน่งสูงสุดหรือต่ำสุดหรือล็อกในตำแหน่งปัจจุบัน) การออกแบบโรงงานจะต้องไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นที่คาดว่าจะทำให้ขาดความปลอดภัยของบุคลากรหรือโรงงาน 


     3.1.2 เครื่องจ่ายไฟฟ้า (Power Supplies)
     ความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สำคัญเพื่อใช้ในการระบุเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา HAZOP ระบบควบคุมกระบวนการ แต่ระบบความปลอดภัยรวมทั้ง ระบบป้องกัน, ระบบตรวจจับเพลิงไหม้หรือการรั่วไหล และการสื่อสารโทรคมนาคมที่สำคัญต้องการไฟฟ้าที่จะมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ปลอดภัย

เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะมีการจัดการ อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเรียกคืนการทำงานปกติได้อย่างปลอดภัย, ระบบควบคุมปิดตัวลงและการลดความดัน (depressurization) หรือการอพยพที่เคยเป็นความเหมาะสมสำหรับโรงงาน


     3.2 ฟังก์ชันการป้องกัน (Safeguarding Functions) 
     3.2.1 ระบบ ESD หรือระบบป้องกันด้วยเครื่องมือวัด หรือ SIS (Safety Instrumented System)
     ระบบป้องกันด้วยเครื่องมือวัดจะต้องทำงานเพื่อสำหรับฟังก์ชันความปลอดภัยหรือ SIF (Safety Instrumented Function) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งต้องไม่มีฟังก์ชันอื่น ๆ (เช่น การควบคุมทางลอจิก) ที่ทำงานในระบบป้องกันนี้


     ความล้มเหลวเซนเซอร์มีผลทำให้เกิดการ Bypass ของระบบการป้องกันโดยอัตโนมัติและควรเริ่มต้นการส่งสัญญาณเตือนอย่างต่อเนื่องที่ระดับความสำคัญเดียวกันกับสัญญาณเตือนการ Bypass เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปฎิบัติการต้องเข้าใจความสำคัญของการเตือนภัยนี้อย่างเต็มที่


     เพื่อที่จะลดโอกาสของการเริ่มหยุดทำงานที่ไม่ปลอดภัย ก่อนฟังก์ชันป้องกันจะทำงานควรจะมีสัญญาณเตือนอิสระก่อน โดยปกติจะกำหนดค่าในระบบควบคุมเพื่อแสดงว่ากระบวนการได้ก้าวมาถึงจุดที่เซนเซอร์ของระบบป้องกันกำลังจะก่อให้เกิดการทำงานเว้นแต่จะได้รับการดำเนินการแก้ไขอย่างถูกต้องจากผู้ปฎิบัติการ


     สวิตช์ปิดฉุกเฉิน (ESD) จะต้องเดินสายตรงไปยังอินพุตของระบบและมีส่วนป้องกันจากการดำเนินการโดยไม่ตั้งใจด้วยการจัดเตรียมฝาปิดหรือกุญแจและแสดงป้ายหน้าที่อย่างชัดเจน

     สวิตช์ Bypass ที่อยู่ในตำแหน่งทำงาน ทำให้เกิดการ Bypass ของระบบการป้องกัน จะต้องเริ่มต้นสัญญาณเตือน Bypass

     วาล์วปิดเปิดนิรภัยที่ทำหน้าสำหรับการป้องกันเพียงอย่างเดียวและต้องไม่ถูกใช้ในการควบคุมหรือบริการอื่น ๆ

     ระบบประสานงาน (Interlocking System) และระบบปิดควรมีการออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่เกิดจากกระบวนการกระเพื่อมชั่วคราวหรือพลังงานลดลงเป็นระยะเวลาสั้น ๆ 


     เซนเซอร์ (Sensors)
     เครื่องส่งสัญญาณกับสัญญาณอะนาลอกเอาต์พุต (เช่น อุณหภูมิ, ความดัน, ระดับ) ควรถูกนำมาใช้ เป็นอุปกรณ์เริ่มต้นที่จะให้การอ่านค่าอย่างต่อเนื่องสามารถที่จะตรวจสอบเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวต่าง ๆ สวิตช์ควรได้รับการพิจารณาการให้ใช้งานกับกระบวนการที่สะอาดและเมื่อใช้งานร่วมกับรีเลย์โลจิกและสวิทช์อุณหภูมิอุณหภูมิ Bimetallic จะต้องหลีกเลี่ยงในการนำมาใช้งาน


     องค์ประกอบสุดท้าย (Final Elements)
     ในกรณีที่วาล์วปิดเปิดใช้โซลินอยด์วาล์วแบบคู่สำรอง (2oo2) เพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน (Availability) ที่สูงขึ้น (เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานในกรณีของความล้มเหลวเพียงครั้งเดียว) จะมีแนะนำดังนี้
- โซลินอยด์วาล์วต้องได้รับการขับเคลื่อนจากเอาต์พุตที่แยกออกจากกันและมีการตรวจสอบสำหรับขดลวดเปิดวงจร

- โซลินอยล์วาล์วจะเป็นแบบ De-energized เพื่อทำงาน

- ต้องมีระบบการทดสอบโซลินอยด์วาล์วของแต่ละตัว


     3.2.2 ระบบตรวจไฟไหม้และก๊าซรั่วไหล (Fire & Gas Systems)
     วัตถุประสงค์สำหรับการติดตั้งระบบตรวจไฟไหม้และก๊าซรั่วไหลที่แยกออกจากระบบอื่น ๆ (แยกออกจากระบบป้องกันและระบบควบคุม) เพื่อให้เป็นชั้นการป้องกันเพิ่มเติมในรูปแบบระบบความปลอดภัยและเป็นองค์ประกอบสำคัญในวิธีการลดความเสี่ยง ระบบตรวจไฟไหม้และก๊าซรั่วไหลทำหน้าที่เมื่อมีการสูญเสียของบรรจุและใช้เวลาการดำเนินการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงจากการลุกลามหรือแพร่ขยายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 


     เครื่องตรวจจับภาคสนาม (Field Detectors)
     การติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับเปลวไฟควรพิจารณาสถานที่เพื่อป้องกันการทำงานไปยังแหล่งกำเนิดเทียมเนื่องจากในบริเวณใกล้เคียงของรังสีเช่นเครื่องเอกซเรย์


     3.3 ฟังก์ชันการควบคุม (Control Functions)
     3.3.1 ส่วนเชื่อมต่อกับผู้ปฎิบัติการหรือ HMI (Human Machine Interface)
     เป็นอุปกรณ์ที่ใช้การเชื่อมต่อหลักเพื่อสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ปฎิบัติการไปยังกระบวนการ ส่วนเชื่อมต่อหรือคอนโซลควบคุมการทำงาน ถ้าดำเนินการจัดเตรียมอย่างดีและเหมาะสมแล้ว จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยในการควบคุมกระบวนการอย่างมีนัยสำคัญ ความชัดเจนและความสะดวกที่ใช้ในการแสดงแผนภาพและหน้าจอช่วยลดข้อผิดพลาดของผู้ปฎิบัติการ ฟังก์ชันการควบคุมที่มีการใช้บ่อยและมีความสำคัญควรอยู่ไม่ไกลหรือสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก


     การจัดการสัญญาณเตือนภัยและการรายงานรวมทั้งการกำหนดระดับวิกฤตและโหมดการแสดงผลที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้คำแนะนำปัญหาและหลีกเลี่ยงการแพร่ขยายเหตุการณ์อันตรายให้มากยิ่งขึ้น ระบบสัญญาณเตือนภัยควรมีโครงสร้างที่จะกำจัดสัญญาณเตือนที่ซ้ำซ้อนในสถานการณ์ที่ผิดปกติ


     การออกแบบที่ดีเป็นผลจากการเข้าร่วมให้ข้อมูลและแสดงความเห็นจากส่วนต่าง ๆ ดังนี้

- ผู้ควบคุมกระบวนการผลิต (Operation)

- ผู้ออกแบบกระบวนการผลิต (Process)

- ระบบเครื่องมือวัดและควบคุม (Instrument and Control)

- เจ้าของโรงงาน (Customer)

- ส่วนความปลอดภัยในการดำเนินงาน (Safety)

- ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายระบบการควบคุม (Supplier)

- อาจเกี่ยวข้องกับการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (specialist Consultant) 


     กิจกรรมเหล่านี้สามารถที่จะเป็นการดำเนินการเป็นส่วนหลักของงานวิศวกรรมเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์และระยะเวลาในการดำเนินการจะมีความไวต่อแรงกดดันจากระยะเวลาของโครงการ ขอแนะนำให้รวมงานเหล่านี้เป็นรายการแยกต่างหากรวมทั้งระยะเวลาการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการและรวมรายการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องลงไว้ในตารางเวลาการผลิตของผู้จัดจำหน่ายเพื่อให้ความสำคัญ


     3.3.2 แผนผังห้องควบคุม (Control Room Layout)
     การศึกษาเกี่ยวกับการจัดวางรูปแบบของห้องควบคุมและอุปกรณ์สำนักงานให้มีความเหมาะสม, สะดวก, ปลอดภัย เพื่อให้การตอบสนองความต้องการที่มีประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ปฎิบัติการ สถานที่ตั้งของอุปกรณ์ต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฎิบัติการเพื่อใช้งานและหลีกเลี่ยงความสับสนระหว่างอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ใช้งานที่แตกต่างกัน แต่ยังคงรูปแบบที่จะช่วยให้ผู้ปฎิบัติการหลายคนจะทำงานร่วมกันและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ


     การแยกกันทางกายภาพระหว่างรายการที่มีการทำงานด้านบริหารความปลอดภัยและการควบคุมและตรวจสอบตามปกติ ที่ต้องใช้การตัดสินใจจากผู้ปฎิบัติการเพื่อจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน
     สำหรับขนาดห้องวางอุปกรณ์ (Equipment Room) มักจะได้รับการกำหนดมาตั้งแต่เริ่มต้นในการออกแบบโดยใช้ข้อมูลประมาณการขนาดอุปกรณ์เบื้องต้น พื้นที่ช่องว่างในการเข้าถึงและข้อมูลขนาดเบื้องต้นจะหาได้จากผู้จัดจำหน่าย ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในการกำหนดรูปแบบ


     ขนาดอุปกรณ์จะไม่ค่อยลดลงในการออกแบบต่อในภายหลังและพื้นที่สำรองอาจเป็นที่ต้องให้การเพียงพอสำหรับการขยายในอนาคต การเดินสายไฟเข้าถึงอุปกรณ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์เข้าห้องอุปกรณ์และอาคารควบคุม การติดตั้งที่ปลอดภัย, การเข้าซ่อมบำรุงรักษาและการขยายงานในอนาคตจำเป็นต้องใช้พื้นที่ทำงานเพียงพอ ซึ่งต้องจัดเตรียมไว้สำหรับในการออกแบบ


     ข้อกำหนดหรือจำกัดจากส่วนอื่น ๆ อาจมีผลกระทบในสิ่งที่อาจดูเหมือนว่าในระยะแรกในโครงการที่จะค่าเผื่อการออกแบบเพียงพอ เช่น มีความต้องการไฟฟ้าที่คล้ายกันที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด ฐานรากของอาคารจำกัดการเข้าถึงสายเคเบิลใต้ดิน และบันไดอาจจะต้องมีการเคลื่อนย้าย ซึ่งจะต้องปรึกษากับส่วนที่เกี่ยวข้อง


     3.3.3 แผงควบคุมหน่วยย่อย หรือ UCPs (Unit Control Panels) 
     ในกรณีที่แผงควบคุมหน่วยย่อย (UCPs) ถูกจัดเตรียมไว้ให้มาเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมกระบวนการและระบบความปลอดภัยที่คาดว่าจะเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบด้านความปลอดภัยเดียวกันและดังนั้นจึงไม่ควรมีการพิจารณาเพิ่มเติมใด ๆ


     บ่อยครั้งที่แผงควบคุมหน่วยย่อยเป็นส่วนหนึ่งของผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลหรือกระบวนการขนาดเล็ก (Supplier’s Package) โดยทั่วไปแผงควบคุมหน่วยย่อยเหล่านี้จะถูกติดตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อม ซึ่งอาจเป็นพื้นที่อันตรายและมักจะมีฟังก์ชันความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องจักรกลเหล่านั้น ลักษณะของการออกแบบโดย

ผู้จัดจำหน่ายก็คือจะขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ผลิตและจำหน่ายให้กับโรงงานที่คล้ายกันหรือเหมือนกันมาในอดีตโดยผู้ผลิตเหล่านี้ไม่อาจรวมหรือพิจารณาได้ถึงวันที่กฎหมายพื้นที่อันตรายหรือความต้องการของท้องถิ่นหรือความต้องการอื่น ๆ ของโครงการที่เฉพาะเจาะจงเข้าไปได้ภายในขอบเขตของผู้จัดจำหน่าย ซึ่งเป็นเรื่องท้าทาย หากผู้จัดจำหน่ายไม่สามารถให้การปฏิบัติตามความต้องการได้ก็จะมีความจำเป็นต้องบรรลุการยอมรับเอกสารโดยผู้ประเมินอิสระ


     แผงควบคุมหน่วยย่อยที่จัดการความปลอดภัยในการทำงานนอกเหนือจากการควบคุมการทำงาน ควรให้ความสนใจในการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการในด้านระดับความสมบูรณ์ของความปลอดภัย (Safety Integrity Level)


     แผงควบคุมหน่วยย่อยควรมีการติดตั้งอยู่ในพื้นที่ไม่เป็นอันตรายและการแสดงผลต้องสามารถมองเห็นได้ภายใต้สภาพแสงทั้งหมด (แสงสว่างเพียงพอ, กรอบป้องกันแสงจ้า) แผงควบคุมที่ใช้สำหรับการเฝ้าระวังตามปกติจะตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางการเฝ้าระวัง 

4. อุปกรณ์ภาคสนาม (Field Equipment)
     4.1 พื้นที่อันตรายและการรับรองอุปกรณ์ (Hazardous Areas and Equipment Certification)
     4.1.1 การจำแนกประเภทพื้นที่อันตราย (Hazardous Area Classification)
     อุปกรณ์ที่ติดตั้งในบริเวณอันตรายต้องมีการเลือกและติดตั้งเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดตามกฎหมาย, เกณฑ์มาตรฐานและวิธีการที่ใช้บังคับในประเทศ มาตรฐานที่อาจเป็นที่ยอมรับในสถานที่หนึ่งอาจไม่ได้รับการยอมรับในสถานที่อื่นๆ เช่น ATEX ไม่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปให้เป็นทางเลือกในการรับรองจาก IEC

 หากอุปกรณ์ไม่สามารถที่จัดหามาสำหรับใช้กับงานโดยเฉพาะแล้ว อีกทางเลือกหนึ่งจะเป็นการประเมินและจัดเตรียมเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะสนับสนุนความเหมาะสมอาจจะแก้ปัญหาได้

          อุปกรณ์ที่ติดตั้งในบริเวณอันตรายต้องมีการเลือกและติดตั้งเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดตามกฎหมาย, เกณฑ์มาตรฐานและวิธีการที่ใช้บังคับในประเทศ มาตรฐานที่อาจเป็นที่ยอมรับในสถานที่หนึ่งอาจไม่ได้รับการยอมรับในสถานที่อื่นๆ เช่น ATEX ไม่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปให้เป็นทางเลือกในการรับรองจาก IEC หากอุปกรณ์ไม่สามารถที่จัดหามาสำหรับใช้กับงานโดยเฉพาะแล้ว อีกทางเลือกหนึ่งจะเป็นการประเมินและจัดเตรียมเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะสนับสนุนความเหมาะสมอาจจะแก้ปัญหาได้


     เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกประเภทของพื้นที่อันตรายของสายไฟและอุปกรณ์และการติดตั้งและการทดสอบการทำงานจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของชุดการออกแบบ ซึ่งจะเป็นเอกสารพื้นที่อันตรายที่ยังคงอยู่กับโรงงานตลอดวงจรชีวิตของมัน


     ตามปกติเอกสารเหล่านี้มีการจัดทำโดยส่วนไฟฟ้าโดยมีการสนับสนุนจากส่วนเครื่องมือวัด เอกสารในการจำแนกพื้นที่อันตรายรวมถึงเอกสารต่าง ๆ ดังนี้


- ตารางวัสดุ รายละเอียดทั้งหมดของวัสดุที่ติดไฟได้พร้อมกับคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดที่เหมาะสมคือตาราง C.1 ใน IEC60079–10

- การจัดหมวดหมู่ตาราง รายละเอียดโรงงาน, แหล่งที่มาของการปล่อยและการแบ่งเขตที่กำหนด 

- รายการอุปกรณ์ที่มีการรับรอง 

- เขียนแบบเพื่ออธิบายรายละเอียดของพื้นที่อันตราย

- ภาพรวมรายงาน ชุดพื้นฐานของการจำแนกออกจากพื้นที่อันตรายกับสมมติฐาน, ข้อจำกัด และประเด็นสำคัญอื่น ๆ ควรจะจัดทำเป็นรายงานทางเทคนิค 


     4.1.2 การรับรองอุปกรณ์สำหรับใช้ในพื้นที่อันตราย (Certification of Equipment for use in Hazardous Areas)
     อุปกรณ์ที่ติดตั้งในพื้นที่อันตรายทั้งหมดจะต้องมีการรับรองขั้นต่ำที่เพียงพอตามที่กำหนดโดยโครงการ ควรสังเกตว่าการเลือกและจัดซื้ออุปกรณ์ก่อนที่จะส่งเอกสารรายละเอียดอย่างเป็นทางการอาจบ่งบอกถึงความเหมาะสมอุปกรณ์ แต่เอกสารนี้สามารถถูกประนีประนอมในภายหลังโดยวันที่รับรองไม่ถูกต้อง, ความต้องการติดตั้งเฉพาะเจาะจงเป็นต้น ซึ่งอาจจะกลายเป็นความชัดเจนต่อไปในโครงการ ความพยายามยืนยันลักษณะและการลดปัญหาเหล??่านี้จะเป็นผลประโยชน์ที่ได้รับ


     4.2 การวัดกระบวนการ (Process Measurement)
     เครื่องส่งสัญญาณที่มีเอาต์พุตเป็นแบบอะนาลอก (แทนที่จะเป็นสวิตช์) คว??รจะใช้เป็นอุปกรณ์ในภาคสนามถ้าเป็นไปได้ในการลดความล้มเหลวที่ตรวจสอบไม่ได้และสามารถจัดเตรียมใช้งานการตรวจสอบความผิดพลาดของอุปกรณ์


     4.2.1 ความดันและความดันแตกต่าง
     เนื่องจากการพิจารณาจะได้รับเพื่อให้แน่ใจว่าของเหลวในกระบวนการที่ใช้จะไม่ทำลายตัวอุปกรณ์เครื่องมือวัดหรืออุดตันท่อทางเดินของไหลไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งาน วิธีการปิดผนึกดังต่อไปนี้อาจมีการใช้


- การปิดผนึกด้วยแผ่นไดอะแฟรม (Diaphragm Seal) ดังแสดงในรูปที่ 7 เพื่อให้การแยกทางกายภาพที่สมบูรณ์จากกระบวนการ แผ่นไดอะแฟรมที่มีความยืดหยุ่นซึ่งบรรจุด้วยของเหลวปิดผนึก (น้ำมันปกติ) ในการแยกเครื่องมือวัดทางกลสำหรับแยกของเหลวปิดผนึกนี้มาจากของไหลกระบวนการ จะเชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดโดย Capillary Tube ในกรณีที่มีการติดตั้งการปิดผนึกด้วยแผ่นไดอะแฟรมแล้วจะต้องมีการจุดเชื่อมต่อเพื่อใช้ในการล้างสิ่งสกปรก (Flushing Connection) 


รูปที่ 7 การปิดผนึกด้วยแผ่นไดอะแฟรม (Diaphragm Seal)

- การปิดผนึกด้วยของเหลว (Liquid Seal) ดังแสดงในรูปที่ 8 เป็นวิธีที่มีต้นทุนต่ำลงของการปิดผนึกโดยการใช้ความหนาแน่นของเหลวที่มีองค์ประกอบ/แตกต่างกันและผสมเข้ากันไม่ได้ (Immiscible) กับของเหลวกระบวนการที่จะวัด ข้อผิดพลาดในการวัดอาจจะอยู่ภายใต้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

รูปที่ 8 การปิดผนึกด้วยของเหลว (Liquid Seal)

- การล้างด้วยของไหลกระบวนการ (Process Purge) หมายถึงการล้างท่อจากกระบวนการวัด มักจะใช้กับไอน้ำที่ตกตะกอนหรือสารปนเปื้อนอื่น ๆ อาจเกิดความเสียหายหรืออุดตันในตัวอุปกรณ์หรือท่อ ในการวัดบางสถานการณ์เป็นการดำเนินงานที่สามารถยอมรับได้ 


     4.2.2 การไหล
     เครื่องวัดการไหลแบบความดันแตกต่างจะใช้งานเหมือนกับเครื่องมือวัดความดันดังรายละเอียดในหัวข้อที่ผ่านมา เครื่องมือวัดการไหลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต้องเลือกใช้วัสดุและอัตราการทนความดันที่ถูกต้อง


     4.2.3 ระดับ 
     เครื่องวัดระดับแบบความดันแตกต่างจะใช้งานเหมือนกับเครื่องมือวัดความดันดังรายละเอียดในหัวข้อที่ผ่านมา เครื่องมือวัดระดับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต้องเลือกใช้วัสดุและอัตราการทนความดันที่ถูกต้อง


     4.2.4 อุณหภูมิ 
     Thermowell Wake Frequency และการคำนวณแรงดัดจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ภายใต้เงื่อนไขการไหลกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่แตกออกและก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่อเนื่องด้านปลายทางและยังระบุแหล่งที่มาสำหรับการเปิดกระบวนการ 


     4.2.5 เครื่องวิเคราะห์ (Analyser)
     การวิเคราะห์กระบวนการต้องมีการเคลื่อนย้ายของกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหรืออุปกรณ์ On–line การดำเนินการนี้มีอันตรายอย่างเห็นได้ชัดเกี่ยวกับการบรรจุตัวอย่างและการลดลงของความดันในระดับที่สามารถจัดการได้ 


     การเก็บตัวอย่าง On-line จะต้องพิจารณาแง่มุมของการจัดการตัวอย่างทั้งหมดจากการออกแบบของท่อเก็บตัวอย่างที่มักจะมีท่อพิเศษที่มีการให้ความร้อน, การลดความดันและการเปลี่ยนผ่านการวิเคราะห์และการกำจัดของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการวิเคราะห์อาจถูกกำจัดด้วยวิธีการดังนี้


- ส่งกลับไปยังกระบวนการ

- ส่งไปยังระบบเผาทิ้ง

- ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศและอาจมีผลต่อการกำหนดพื้นที่อันตราย


     ระบบวิเคราะห์อาจกำหนดให้มีการใช้ก๊าซเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นก๊าซการขนส่งให้ความช่วยเหลือการไหลผ่านของก๊าซตัวอย่างและก๊าซสอบเทียบที่ใช้ในการวิเคราะห์การทำงาน การเติมก๊าซเหล่านี้จะต้องมีการพิจารณาเพื่อความปลอดภัย 


4.3 วาล์วเปิด/ปิด
วาล์วทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการเกี่ยวกับไฮโดรคาร์บอนควรมีการออกแบบให้มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต 


4.4 I.S Barriers
     IS Barriers สมัยใหม่จะถูกออกแบบในลักษณะ Galvanically Isolated เพื่อที่จะนำเสนอทางเลือกที่ดีในการเลือกใช้ IS Barriers แบบดั้งเดิมที่เป็น Zener ที่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์หลายประเภท เพื่อหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการแยกการต่อลงดินของ intrinsically Safe ซึ่งเป็นที่ต้องการ IS Barriers ชนิด Zener แต่อย่างไรก็ตามมีอุปกรณ์บางรายการที่ยังคงต้องใช้ IS Barriers แบบ Zener เพื่อการรับรองความต้องการ เหล่านี้ควรได้รับการพิจารณาก่อนในการออกแบบด้วยมุมมองเพื่อการกำจัดหรือให้มีการต่อลงดินโดยเฉพาะ


     4.5 เคเบิลและสายไฟ
     สายไฟควรมีการป้องกันทางกายภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมกับความเสียหายในโรงงานในสภาวะการทำงานตามปกติ วิธีการที่ใช้จะได้รับการตกลงกันในช่วงต้นของโครงการและอาจรวมถึงข้อกำหนดในรายละเอียดดังนี้


- Steel Wire Amour (SWA)

- Steel Wire Braid (SWB)

- ท่อร้อยสาย

- Ducting 


     โรงงานที่มีการจัดการของเหลวที่มีการกัดกร่อนอาจต้องใช้สายไฟที่มีการป้องกันสารเคมีเพิ่มเติม 


     สายควบคุมและเครื่องมือวัดควรจะติดตั้งแยกต่างหากจากสายไฟที่จะหลีกเลี่ยงการรบกวนจากสายไฟฟ้าและสัญญาณที่ผิดพลาด ถ้ามีการใช้ถาดรองรับสายเคเบิล (Cable Tray) ที่จะใช้ร่วมกันระหว่างสายควบคุมและสายไฟฟ้ากำลัง ต้องจัดให้มีการแบ่งกัน (โลหะ) สายไฟของวงจร I.S จะต้องใช้สายแยกออกจากที่ไม่เป็นสายวงจร I.S


     4.5.1 สายทนไฟหรือหน่วงการลุกไหม้ 
     อย่างน้อยที่สุดสายไฟที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยควรได้รับการป้องกันในกรณีที่มีการเกิดไฟไหม้เพื่อที่จะรักษาความสมบูรณ์สำหรับช่วงเวลาเพื่อให้ระบบป้องกันทำงาน, คาดการณ์การหยุดทำงานที่จะดำเนินการ โครงการบางแห่งอาจต้องใช้สารหน่วงการไหม้ไฟ (Retardant) หรือสายทนไฟ (Fireproof) ขึ้นอยู่กับการยอมรับ ความหมายของความล้มเหลวในการติดตั้งอุปกรณ์ภาคสนามในสถานการณ์ไฟไหม้ต้องมีการทบทวน

ซึ่งอาจแสดงถึงความต้องการป้องกันไฟไหม้เพิ่มเติมในรูปแบบของการปิดล้อมสายไฟด้วยวัสดุทนไฟ

 
    4.5.2 การคำนวณ 
     ในกรณีที่การคำนวณด้วยตนเองจะทำทุกขั้นตอนวิธีการคำนวณและพื้นฐานของการคำนวณจะต้องแสดง เป็นอย่างน้อยให้เห็นว่าสายเคเบิลมีขนาดที่จะต้องพิจารณาผลกระทบของการลดลงของแรงดันไฟฟ้าที่อาจจะคาดหวัง นอกจากนี้หากมีสายที่จะใช้ในวงจร Intrinsically Safe แล้ว การคำนวณเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อยืนยันการเก็บรักษาพลังงานที่ต่ำกว่าระดับที่ยอมรับได้ 

     4.6 การเชื่อมต่อในบริเวณใช้งาน (Field Interfaces)
      กล่องต่อสาย, สายไฟ และจุอต่อสายไฟต่าง ๆ ในแผงควบคุม จะต้องใช้แยกจากกันระหว่างระบบการควบคุมและระบบป้องกัน

 
      4.7 การควบคุมไฮดรอลิก (Hydraulic Controls)
      การใช้งานระบบไฮดรอลิกควรต้องมีการพิจารณาปริมาณของไหลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของวาล์ว ถ้ามีหัวขับวาล์วหลายตัวอาจจำเป็นต้องมีอ่างเก็บน้ำมันไฮดรอลิกที่มีขนาดอย่างเหมาะสม 


      อุปกรณ์ระบบไฮดรอลิกจำเป็นต้องมีวิธีการรักษาความสะอาด โดยเฉพาะที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างและการติดตั้งเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีปัญหาในการทำงาน 


      4.7.1 การคำนวณไฮดรอลิก (Hydraulic Calculations)
      อย่างน้อยการคำนวณดังต่อไปนี้จะต้องดำเนินการสำหรับการออกแบบระบบไฮดรอลิก


- การตอบสนองความดันเพื่อให้วาล์วทำงาน (Pressure Response)

- เวลาการเดินทาง (Transit Time)

- แรงบิดหัวขับวาล์ว (Actuator Torque) 

- ปริมาณการใช้ของไหล (Fluid Consumption) 


      4.7.2 ของไหลไฮดรอลิก (Hydraulic Fluids)
เมื่อมีการเลือกน้ำมันไฮดรอลิกที่เหมาะสมที่สุด ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมจะเป็นตัวแปรในการพิจารณาหลัก     

  
      ถ้าเป็นไปได้ ควรใช้ของไหลไฮดรอลิกที่สามารถทนไฟไหม้และเท่าที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตั้งอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม, ควรใช้ของเหลวตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำมันที่ย่อยสลายได้
      หากมีการปฏิบัติการในเครื่องจักรที่มีส่วนร่วมในการประมวลผลการผลิตและการบรรจุภัณฑ์ของยาหรืออาหารแล้ว น้ำมันหล่อลื่นเกรดอาหารอาจจะต้องถูกนำมาใช้


      ระบบไฮดรอลิกจะเก็บของไหลภายใต้ความกดดันสูง ซึ่งอาจมีอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีเคลื่อนย้ายหรือปรับเปลี่ยนองค์ประกอบโดยไม่ปล่อยความดัน ผู้ปฎิบัติการสามารถสัมผัสกับอันตรายได้ดังเช่น
- ความดันสูงรั่วไหล

- การตัดแผลหรือถลอกจากสายไฮโดรลิก

- การฉีดของไหลเข้าสู่ผิวหนัง


      ข้อต่อหรือการเชื่อมต่อกันโดยไม่ถูกต้องของชิ้นส่วนไฮดรอลิกความดันสูง อาจเป็นผลจากการเลือกใช้ที่ไม่ถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนท่อหรือข้อต่อความกดดันต่ำไม่รวมอยู่ในระบบความดันสูง วาล์วระบายความดันเป็นสิ่งสำคัญในด้านความปลอดภัย


      4.8 การควบคุมนิวเมติก (Pneumatic Controls)
      โดยทั่วไปสายหรือท่อที่ใช้จ่ายลมและสัญญาณลมจะใช้เป็นสแตนเลสเกรด 316 หรือดีกว่า โดยมีขนาดเป็นไปตามความตั้งใจสำหรับการนำไปใช้งาน 


     ข้อกำหนดด้านคุณภาพอากาศควรจะพิจารณาจากความเหมาะสมกับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่จะถูกจัดเตรียมมา ตามกฎทั่วไปจุด Dew Point ต้องไม่เกิน -10 องศาเซลเซียสที่ 700 kPa ปริมาณน้ำมันต้องไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตรมาตรฐานและขนาดอนุภาคเล็กกว่า 5 ?m ควบคุมการกรองและแนะนำให้มีเกจวัดความดันด้านทางออกสำหรับแต่ละการใช้งาน


      อากาศที่ใช้ในการทำงานของโรงงานอาจไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นลมหายใจ ถ้ามีการพิจารณาแล้ว อุปกรณ์ปรับอากาศอาจมีความต้องการพิจารณายิ่งกว่าชนิดของคอมเพรสเซอร์ที่ใช้ควร เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งปนเปื้อนอันตรายระดับสูงของ CO (จากความเสี่ยงของความร้อนเกิน) และอนุภาค PTFE (จากวงแหวนซีล) เป็นต้น


      4.9 การติดตั้ง (Installation)
      4.9.1 การเข้าถึง (Access)
      อุปกรณ์ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบตามปกติ, การทดสอบและการบำรุงรักษาควรจะสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้บันไดชั่วคราว, นั่งร้านหรือการยกอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมแก่ผู้ปฎิบัติการ
      อุปกรณ์ภาคสนามทุกตัวจะต้องอยู่ในลักษณะที่จะไม่ขัดขวางการเข้าถึงการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโรงงานอื่น ๆ เช่น ส่วนรองรับสายไฟให้เก็บรักษาไว้เหนือหัวและความสูงที่ต่ำสุดที่เหนือระดับพื้นดินในพื้นที่อื่น ๆ ทั้งหมด


      อุปกรณ์ภาคสนามทั้งหมด (เครื่องมือวัด, สายเคเบิลสายไฟและขั้วต่อสาย) ควรจะมีป้ายแสดงข้อความที่เหมาะสม, มีแสงสว่างเพียงพอที่จะอ่านป้ายข้อความทั้งกลางวันและกลางคืน
      เมื่อเครื่องมือวัด, แผงควบคุม, กล่องแยกและแผงจ่ายไฟฟ้าที่ถูกติดตั้งอยู่ตามทางเดินซึ่งมีราวจับ (Handrails) อุปกรณ์จะต้องติดตั้งเหนือราวจับ และไม่ก้าวก่ายหรือขัดขวางการจราจรตามปกติ
      เครื่องส่งสัญญาณภาคสนามจะติดตั้งกับ ส่วนรองรับมาตรฐานที่ดีที่สุด โดยติดตั้งให้ใกล้กับกระบวนการ ที่สามารถเข้าถึงได้จากระดับพื้นดินหรือทางเดินแพลตฟอร์ม 


      4.9.2 Hook  Ups
      Hook-Ups เป็นรายละเอียดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องมือวัดหรือเซนเซอร์เข้ากับจุดต่อที่กระบวนการ วัสดุที่ใช้รวมทั้งอุปกรณ์ข้อต่อ (Fitting) ที่เหมาะสมจะต้องพิจารณาให้อัตราทนความดันของอุปกรณ์และถูกเลือกเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปิดผนึกที่ดี (Good Sealing) เป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้ส่วนประกอบชนิดเดียวกันของผู้ผลิตในการบีบอัดข้อต่อท่อร่วม ส่วนบีบอัด (Ferrules) ผสมที่แตกต่างกันและส่วนประกอบเกลียว (Threaded) จากผู้ผลิตที่แตกต่างกันนำไปสู่??ความไม่แน่นอนในประสิทธิภาพของการปิดผนึก แต่เป็นวิธีการที่ดีในการสร้างมาตรฐานกับผู้ผลิตข้อต่อเดียวกัน สำหรับพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสของการใช้งานรวมกันจากหลายผู้ผลิต ด้านนี้ควรจะหารือและตกลงกับผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดก่อนที่จะสั่งซื้อรวมทั้งผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกล, อุปกรณ์ภาคสนามและผู้รับเหมาช่วง 


      จากหัวข้อที่แสดงไปทั้งหมดที่ผ่านมาจะเป็นส่วนที่ต้องมีการพิจารณาในด้านความปลอดภัยตลอดช่วงงานด้านวิศวกรรมการออกแบบระบบเครื่องมือวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ สำหรับรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงนั้นจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์และมาตราฐานที่ใช้อ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
      [1] API RP 551, Process Measurement Instrumentation
      [2] ANSI/API RP 505, Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Zone 0, and Zone 2
      [3] ISA 5.2-1992, Binary logic diagrams for process operations
      [4] ทวิช ชูเมือง, Safety Integrity Level (SIL) Determination for Safety function, บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด, 2551, ISBN 978-974-06-7200-5
[5] ทวิช ชูเมือง, “Industrial Instrumentation Engineering and Design Part II: Instrument Engineering and Selection, Chapter 9 Instrument Protection,” บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด, 2549, ISBN 974-933-207-5.

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด