เนื้อหาวันที่ : 2012-07-17 14:30:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1512 views

นักวิชาการ ม.อ. เร่งวิจัยสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก

นักวิชาการ ม.อ. เร่งวิจัยสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก คิดค้นวิธีลดต้นทุน หวังสร้างทางเลือกใหม่พลังงานทดแทน

นักวิชาการ ม.อ. เร่งวิจัยสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก
คิดค้นวิธีลดต้นทุน หวังสร้างทางเลือกใหม่พลังงานทดแทน

ผศ. ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักวิชาการ ม.อ. เดินหน้าศึกษาวิธีการสกัดไขมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก โดยสาหร่ายไม่ต้องผ่านการอบแห้ง ระบุช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เผยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน หวังใช้สาหร่ายขนาดเล็กเป็นวัตถุดิบทำเชื้อเพลิงในอนาคต เหตุเติบโตเร็ว และให้น้ำมันในสัดส่วนที่มากกว่าพืชชนิดอื่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า “ได้ร่วมกับคณะผู้วิจัยจัดทำ “โครงการการผลิตพลังงานทดแทนจากสาหร่ายขนาดเล็ก” โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายหลักเพื่อให้สามารถใช้สาหร่ายขนาดเล็ก เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตพลังงานทดแทนในอนาคต

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการผลิตพลังงานจากพืชในประเทศไทย มักจะพบปัญหาการขัดแย้งด้านวัตถุดิบ เนื่องจากพืชที่ใช้สกัดเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น ปาล์มน้ำมัน เป็นชนิดเดียวกับพืชน้ำมันที่ใช้บริโภค อีกทั้งต้องใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกมาก และใช้ระยะเวลานานในการเจริญเติบโต ซึ่งเมื่อพบว่า สาหร่ายขนาดเล็กหรือ Microalgae บางสายพันธุ์ มีปริมาณน้ำมันและปริมาณสารอินทรีย์ไฮโดรคาร์บอนเหมาะสมที่จะผลิตเป็นพลังงาน และใช้เวลาในการเจริญเติบโตเพียง 1 สัปดาห์ก็สามารถนำไปสกัดน้ำมันได้ จึงได้ดำเนินการศึกษาโครงการดังกล่าวขึ้น”


อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. กล่าวต่อว่า “น้ำมันในสาหร่ายมีองค์ประกอบหลายส่วน บางชนิดมีองค์ประกอบที่สกัดแล้วได้น้ำมันที่มีคุณค่าทางอาหาร แต่ในงานวิจัยนี้ จะเน้นการนำมาผลิตไบโอดีเซล และไบโอแก๊สโซลีน ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งการที่จะได้สาหร่ายชนิดที่จะนำมาสกัดเป็นพลังงานในครั้งนี้ ได้มีการร่วมมือกับนักวิชาการที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสาหร่ายที่มีปริมาณน้ำมันสูงจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้มี

การศึกษาการเลี้ยงสาหร่าย โดยมีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่พบในแหล่งน้ำในท้องถิ่น และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงสาหร่ายสายพันธุ์ Chlorella ซึ่งมีรายงานว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีศักยภาพ”
“เมื่อได้สาหร่ายสายพันธุ์ที่ต้องการแล้ว เราต้องมาหาวิธีการเก็บเกี่ยว และสกัดน้ำมันที่เหมาะสม เนื่องจากวิธีการสกัดสาหร่ายแบบดั้งเดิมจะต้องเป็นสาหร่ายที่ทำให้แห้งแล้ว แต่สาหร่ายตัวอย่างที่นำขึ้นมาจากบ่อ จะมีเนื้อสาหร่ายจริงอยู่ไม่ถึง 5% ที่เหลือเป็นน้ำ ซึ่งในการสกัดน้ำมันแต่เดิมนั้นมีหลายวิธี เช่น การใช้การบีบอัด

ซึ่งไม่เหมาะสมเนื่องจากสาหร่ายมีขนาดเล็กมาก และการใช้เฮกเซน (Hexane) มาเป็นตัวทำละลาย แต่สารชนิดนี้ เป็นตัวทำละลายที่ไม่ละลายในน้ำ ดังนั้น หากมีน้ำผสมอยู่จะทำให้การสกัดทำได้ไม่ดี สาหร่ายจึงต้องไปผ่านกระบวนการอบแห้งมาก่อน ซึ่งต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ดังนั้น โครงการวิจัยนี้ จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาและพัฒนาเรื่องการเก็บเกี่ยว และวิธีการสกัดน้ำมันโดยใช้ตัวทำละลายตัวอื่นที่ไม่จำเป็นต้องอบสาหร่ายให้แห้งเสียก่อน เพียงแต่ทำให้สาหร่ายตกตะกอนแล้วนำไปสกัดได้เลย ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมใหม่” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกามาศกล่าว

จากการศึกษาพบว่า สาหร่ายขนาดเล็กเป็นพืชที่ให้น้ำมันมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันที่สกัดได้กับพืชน้ำมันชนิดอื่น เช่น ปาล์มน้ำมัน สบู่ดำ เป็นต้น โดยใน 1 กรัม ของมวลสาหร่ายแห้งจะมีน้ำมันอยู่ประมาณ 30% แต่การที่จะเลี้ยงเพื่อนำมาสกัดน้ำมันให้เพียงพอนั้น ต้องใช้พื้นที่มาก ซึ่งหากมีการพัฒนารูปแบบวิธีการเลี้ยงสาหร่ายที่เหมาะสมจะสามารถประหยัดพื้นที่ได้มากขึ้น เช่น ออกแบบให้เลี้ยงในท่อ เป็นต้น
แม้โครงการนี้จะกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัย ซึ่งจะใช้การเลี้ยงสาหร่ายด้วยสารอาหารในน้ำธรรมดา อย่างไรก็ตาม หากมีการศึกษาต่อไป ก็มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถเลี้ยงสาหร่ายชนิดนี้ในแหล่งน้ำที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาจทำอาชีพให้กับเกษตรกรได้ เพราะสาหร่ายขนาดเล็กเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผลิตพลังงานในอนาคต เนื่องจากไม่ไปแย่งน้ำมันจากพืชที่ใช้บริโภคซึ่งเคยเกิดปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมา

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด