From Editor

ตำบลแสนสุข นำร่อง สมาร์ท ซิตี้ ลีฟวิ่งดูแลสุขภาพด้วย อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์

     เมื่อเร็วๆ นี้ ไอดีซี เอเชียแปซิฟิก ได้ประกาศผลรางวัลผู้ชนะ 2016 Smart City Asia Pacific Awards หรือ SCAPA ซึ่งเป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับโครงการสมาร์ทซิตี้ต่างๆ ที่โดดเด่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นญี่ปุ่น ครอบคลุมหน้าที่การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 14 สาขาด้วยกัน ในปีที่สองของการให้รางวัลนี้ ผู้ได้รับรางวัล SCAPA จะถูกคัดเลือกจากประเทศหลักในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นในแต่ละสาขาการให้บริการ โครงการแสนสุขสมาร์ทซิตี้ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับราวงวัลในโครงการริเริ่มที่มีความโดดเด่นด้านการให้บริการออนไลน์เพื่อสังคม

 

          ทั้งนี้ แสนสุข สมาร์ท ซิตี้ ซึ่งเป็นโครงการของเทศบาลตำบลแสนสุข ในประเทศไทย และกลายเป็นสมาร์ท ซิตี้ แห่งแรกในประเทศ เผยโฉมโครงการต้นแบบของจริงที่ได้มีการพิสูจน์แนวคิดหลากหลายรูปแบบว่าสามารถนำไปต่อยอดการใช้แอพพลิเคชันอัจฉริยะที่มีนวัตกรรมและเชื่อถือได้จริง สำหรับการดำเนินโครงการในระยะแรกก็คือ การติดตั้งระบบอัจฉริยะเพื่อการติดตามดูแลสุขภาพ โดยมุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงคุณภาพการดูแลประชากรสูงอายุที่อยู่ในพื้นที่

 

          จุดเปลี่ยนสำคัญของสมาร์ทซิตี้ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เกิดขึ้นเมื่อหลายประเทศเริ่มเห็นว่าสิ่งนี้เป็นเหมือนนวัตกรรมช่วยสนับสนุนการเติบโต ที่อาจจะเริ่มจากการเรียนรู้จากจุดเริ่มต้น หรือ เป็นเรื่องที่ต่อยอดมา ตลอดจนการสร้างความยั่งยืนด้านสิงแวดล้อม ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มการพัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐฯ ในระยะถัดไป ขณะที่ ไม่น้อยกว่า 90% ของหน่วยงานรัฐฯ ท้องถิ่นทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ งบประมาณสนับสนุนการเติบโตด้านสมาร์ทซิตี้ จะได้รับการจัดสรรจากศูนย์กลางหรือรัฐบาลกลางที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านนี้ หน่วยงานท้องถิ่นจำนวนมากจะมีอำนาจในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนอย่างเป็นเอกเทศในด้านการบริหารปกครองท้องที่ การปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์ และการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิผล

 

          ประเทศไทย ถือเป็นประเทศที่ประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องสำหรับการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในเรื่องการมีนวัตกรรมเพื่อให้บริการประชาชน ผลสำเร็จของประเทศในเรื่องสมาร์ทซิตี้ยังคงอยู่ในโครงการต่าง ๆ ที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการให้สวัสดิการและผลประโยชน์กับประชาชน โครงการสมาร์ทซิตี้ของประเทศไทยเป็นการดำเนินโครงการเน้นคุณค่าทางจิตใจและความมุ่งมั่นเป็นอันดับต้น ๆ  มีการพิจารณาถึงความสำคัญของการจัดทำโครงการต่าง ๆ มากกว่าจะเน้นในเรื่องการใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน

 

 

ณิญาพัณณ์ ฤทธิพีระศักดิ์

niyaphan@se-ed.com

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด