Regulars ; News Update ข่าว!

LIGHT & SOUND INDUSTRY FORUM

          สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดงานเสวนาอุตสาหกรรมแสงและเสียงขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ที่โรงแรมสวีสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ ซึ่งในคราวนี้เป็นรอบของ การสัมมนาประชาพิเคราะห์ร่างมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ นักเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง โดยมี อ.วันชัย ลิ่มศิริวงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบันเทิง สาขา เทคโนโลยีระบบเสียง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เป็นประธานการจัดงาน พร้อมผู้พิธีกรผู้ดำเนินงาน คุณชมพูนุช ภัทรขจี ผู้ประกาศข่าว/พิธีกรรายการ ที่เริ่มงานโดยกล่าวเชิญแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้รับชมการฉายภาพแสดงถึงความเป็นมาและความก้าวหน้าของโครงการและความมุ่งหมายของการจัดงานในครั้งนี้ ต่อจากนั้นทางประธานการจัดงาน อ.วันชัย ลิ่มศิริวงศ์ ก็ได้ขึ้นกล่าวทักทายผู้ร่วมงาน พร้อมกับกล่าวเสริมถึงจุดประสงค์และขั้นตอนการทำงานต่างๆของโครงการให้ทางผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ จากนั้นจึงเป็นการเปิดงานสัมมนาอย่างเป็นทางการโดยประธานโครงการ คุณสมพงศ์ จตุทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ก็ได้ขึ้นกล่าวเปิดงาน พร้อมกับแนะนำวิทยากรผู้ร่วมบรรยายและอธิบายถึงความสำคัญและความแตกต่างของคุณวุฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิทางการศึกษาที่มีการดำเนินการอยู่ขณะนี้ว่ามีความแตกต่างและมีประโยชน์ร่วมกันอย่างไร โดยวิทยากรผู้ร่วมบรรยายในครั้งนี้ประกอบด้วย คุณนิรัน ตั้งไพบูลย์ ที่ปรึกษาและออกแบบอิสระระบบ Audio Visual และ คุณธนาฒย์ ปิติพรเทพิน ที่ปรึกษาและออกแบบ Stage Lighting โดยวิทยากรทั้งสองท่านได้ขึ้นมาอธิบายการจัดแบ่งระดับของมาตรฐานทางคุณวุฒิที่จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจกันก่อนว่ามีการจำแนกออกเป็นหมวดหมู่หรือหัวข้อของระดับต่างๆในแต่ละแขนงของงานระบบแสงและเสียงที่ควรมีอยู่ ซึ่งต่างก็สร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก และสามารถมองและเข้าใจในความสำคัญของโครงการไปในทิศทางเดียวกัน และพร้อมสำหรับการดำเนินการของโครงการในลำดับขั้นต่อไป และในช่วงท้ายของการบรรยายก็ได้มีการตอบคำถามที่เป็นประเด็นสำคัญๆหลายประเด็น ซึ่งก็สามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทางผู้เข้าร่วมงานได้อย่างดีเยี่ยม

 

          ส่วนรายละเอียดในด้านต่างๆของโครงการนั้น ผู้สนใจสามารถติดตามได้ที่เว็ปไซต์ www.veis3.go.th หรือที่ Facebook : สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด