News Print

หัวเว่ยจับมือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดตัวโครงการ HAINA ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

 

หัวเว่ย ผู้นำทางด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับโลก ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัวโครงการ Huawei Authorized Information and Network Academy (HAINA) มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ตั้งเป้าส่งเสริมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านไอซีทีแก่นักเรียนนักศึกษา และยกระดับความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

 

          HAINA เป็นโครงการความร่วมมือที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาและนักศึกษาจากทั่วโลก เข้าร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทางของหัวเว่ย โดยโครงการนำร่องที่ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วยหลักสูตร  Routing and Switching Technology ซึ่งครอบคุลมองค์ความรู้พื้นฐานด้านเครือข่ายและความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย เช่น วิธีการพื้นฐานสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายที่นิยมใช้ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในเครือข่าย ตลอดจนการติดตั้งและการทดสอบการทำงานของระบบอุปกรณ์เราติ้งและสวิทชิ่งของหัวเว่ย

           

          ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว หัวเว่ยได้จัดทำห้องปฏิบัติการในโครงการ HAINA รวมถึงมอบอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่สามารถรองรับการทำงาน Software-Defined Network – SDN เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจากอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมไอซีที ส่วนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ จะจัดหาอาจารย์ผู้สอนเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อจะทำหน้าที่ฝึกอบรมแก่นักศึกษา และจัดพิมพ์คู่มือตามโปรแกรมมาตรฐานของ HAINA และด้วยความรู้และทักษะความชำนาญที่ได้จากการฝึกอบรมนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะมีขีดความสามารถในการหางานทั้งในและต่างประเทศได้มากขึ้น 

           

          “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาร่วมเป็นพันธมิตรกับเราในโครงการ HAINA ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย” มร. โรบิน หลู รองประธานบริหาร กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เราเชื่อมั่นว่าความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ จะช่วยให้พวกเขามีทักษะในการแข่งขัน และสามารถทำประโยชน์ให้ชุมชนในระยะยาวสืบไป นอกจากนี้ โปรแกรม HAINA ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย ให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นดิจิทัลฮับแห่งภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย”

           

          ผศ. ดร. สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวแสดงความชื่นชมโครงการ HAINA รวมถึงความสำคัญของโครงการที่จะช่วยพัฒนาประเทศได้ว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นและเป็นผู้นำหลักสูตรด้านไอซีทีของประเทศไทย สถาบันฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการฝึกอบรมนักศึกษาให้กลายเป็นบุคลากรด้านไอซีทีรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญ และโครงการนี้จะช่วยส่งมอบทักษะความรู้และเครื่องมือให้พวกเขาประสบความสำเร็จในสาขาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับหัวเว่ยในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้ต่อยอดโครงการความร่วมมืออื่นๆ กับหัวเว่ยอีกในอนาคต เรายังให้ความสำคัญกับการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างนักศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในสิบสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2020 และได้ชื่อว่าเป็น “Master of Innovation” “

           

          เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านไอซีทีให้กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก หัวเว่ย ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ทั่วโลกผ่านโครงการ HAINA แล้วมากกว่า 150 แห่ง ฝึกอบรมและจัดสอบวัดระดับความรู้ตามมาตรฐานให้แก่นักศึกษากว่า 5,000 คน โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 300 คน เพื่อให้พวกเขาได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทางและกลายเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในสาขาไอซีทีต่อไป ภายใต้โครงการฝึกอบรมด้านไอซีทีระดับโลกนี้ หัวเว่ยได้ส่งมอบโซลูชั่นการเรียนการสอนพร้อมกับเทคโนโลยีไอซีทีอันทันสมัยให้แก่สถาบันการศึกษาเหล่านี้ เพื่อช่วยให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกสามารถก้าวทันการพัฒนาเติบโตของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด