Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก | ค้นหา | ข่าว | สารบัญเว็บ | ห้องสมุด |
Like facebook
 
หน้าแรกข่าว | อุตสาหกรรม | พลังงาน | โลจิสติกส์ | คุณภาพชีวิต | ต่างประเทศ | รายงานพิเศษ | ดูข่าวย้อนหลัง
 

กกพ. ผนึกก.อุตสาหกรรมปรับเกณฑ์อนุญาตตั้งโรงไฟฟ้า

หมวด : ข่าวอุตสาหกรรม
โพสต์โดย : ไทยแลนด์อินดัสตรี้ดอทคอม
Share
 
 
 

กกพ. จับมือกระทรวงอุตสาหกรรมปรับแนวทางการให้อนุญาตตั้งโรงงาน และการอื่นเพื่อประกอบกิจการพลังงาน หวังให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ชี้โปร่งใส ลดขั้นตอนการทำงานตามนโยบายรัฐ

.

วันนี้ (28 ตุลาคม 2552) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และกระทรวงอุตสาหกรรม โดย ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง แนวทางการให้อนุญาตตั้งโรงงานและการอื่นเพื่อประกอบกิจการพลังงาน ณ ห้องบอลรูม C โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

.

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

.

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ว่า “ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้เป็นเรื่องแนวทางการให้อนุญาตตั้งโรงงานและการอื่นเพื่อประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติตามกรอบการอนุญาตตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 และกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

.

ซึ่งก่อนที่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการพลังงานที่ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 บังคับใช้ จะต้องไปขออนุญาตตั้งโรงงานกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

.

แต่เมื่อมีการออกพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ขึ้นมา ตามมาตรา 48 ของ พ.ร.บ. กำหนดให้การปลูกสร้างอาคาร หรือตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน

.

โดยให้การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของ กกพ. ตามพระราชบัญญัติฯ โดย กกพ. ต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างๆ ดังกล่าว และหน่วยงานดังกล่าวต้องแจ้งความเห็นพร้อมทั้งจำนวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามกฎหมายนั้นๆ ให้ กกพ. ทราบด้วย 

.

ดังนั้นทาง กกพ. และ กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) จึงได้ประสานความร่วมมือ และตกลงวิธีการทำงานกัน ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มายื่นขอใบอนุญาต ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่การดำเนินการตามข้อตกลงของทั้ง 2 หน่วยงาน คือ

.

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะเป็นผู้พิจารณาการให้อนุญาตตั้งโรงงานประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยจะขอความเห็นจากกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาอนุญาต นอกจากนี้ กกพ. จะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำ และแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบกิจการพลังงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม 

.

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) จะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานและแจ้งจำนวนค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บตามกฎหมายให้ กกพ. ทราบ อีกทั้งยังจะให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาแก่ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานร่วมกับ กกพ. รวมถึงจะเป็นผู้กำกับและดูแลโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

.

ภายหลังเมื่อผู้ประกอบกิจการโรงงานปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแล้ว สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานต่อ กกพ. ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่ง กกพ. จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ที่ กกพ. ประกาศกำหนด

.

โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการแข่งขัน และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในระหว่างผู้รับใบอนุญาตด้วยกัน ตลอดจนคุ้มครองและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้พลังงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้ กกพ. จะทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการพลังงานผ่านเงื่อนไขในใบอนุญาต เพื่อให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ความปลอดภัยและทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงคุณภาพการให้บริการ

.

โดยผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด หากผู้รับใบอนุญาตรายใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข กกพ. ก็จะมีบทลงโทษตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าจะได้รับความเป็นธรรม และประโยชน์สูงสุด ดังคำกล่าวที่ว่า กกพ. โปร่งใส เที่ยงธรรม เชื่อถือได้” ดร.ดิเรกกล่าว

.

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า “ลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานระหว่าง สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) และกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า และโรงงานที่เกี่ยวกับกิจการไฟฟ้า

.

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ประการสำคัญเพื่อ คือ เพื่อประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนที่อาจจะได้ผลกระทบอันเกิดจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และประการสำคัญที่สุดเป็นการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

.

ทั้งนี้เนื่องจากพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานและการอื่นเพื่อประกอบกิจการพลังงานระหว่างสองหน่วยงาน คือ สกพ. และ อก. ในการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ของกระทรวงอุตสาหกรรม และตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ยังไม่ชัดเจนในเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ ในการให้อนุญาตตั้งโรงงานและการอื่นเพื่อประกอบกิจการพลังงาน จึงสร้างความสับสนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วย 

.

ข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะได้กำหนดขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ แนวทาง และระยะเวลาในทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่แล้ว ยังทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตลอดจนประชาชนสามารถทราบถึงระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และประการสำคัญยังเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย” ดร.วิฑูรย์ฯ กล่าวคุมสิ่งแวดล้อม การจดทะเบียนเครื่องจักร เดียวกับในวันราชการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก

 
 
บันทึกหน้านี้ บันทึกหน้านี้ ส่งต่อให้เพื่อน ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ พิมพหน้านี้ โหวตเรื่องนี้ โหวตเรื่องนี้
 
   โหวตให้กับเรื่องนี้ จำนวนคนโหวด 0 คน   
     
ความน่าสนใจของเรื่องนี้
น่าสนใจมากที่สุด

      น่าสนใจน้อยที่สุด
 
น่าสนใจมากที่สุด 0 คน
%
?น่าสนใจมากที่สุด 0 คน
%
     
 
  เรื่องในหมวดเกี่ยวข้อง
L&E ตั้งโต 20% ผลิตเพิ่มจากโรงใหม่ แรงหนุนจากตลาด ตปท.
WORLD เปิดแผนปี 58 บุกอสังหาฯ-ศูนย์ทันตกรรม-การศึกษา
สภาอุตสาหกรรมฯ ผนึกกำลัง นิด้า ทำโพลสำรวจเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
QTC เซ็น MOU กฟน. ผลิตหม้อแปลงอะมอร์ฟัส เพิ่มประสิทธิภาพลดค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบ
น้ำตาลบุรีรัมย์ โชว์ไตรมาส 3 ธุรกิจน้ำตาลรุ่ง-โรงไฟฟ้าชีวมวลหนุน ดันกำไรพุ่ง
เครือสหวิริยา ย้ำไม่มีนโยบายนำเข้าเหล็กเส้นเจืออัลลอยด์
Lucy Electric สยายปีกลุยอาเซียน ทุ่ม 400 ล้าน ดันไทยขึ้นฐานผลิตสวิทซ์เกียร์
 
 
 
  แสดงความคิดเห็น
     
ชื่อ : *
อีเมล : *
ความคิดเห็น : *
 
 
 
 ข่าวด่วนอุตสาหกรรมวันนี้
10:07:35
09:31:24
09:29:10
09:28:11
09:27:03
09:26:19
09:25:35
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

  5 อันดับข่าวอัพเดทล่าสุด
 
ดีเอชแอล ซัพพลายเชน เปิดคลังสินค้ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ให้บริการโลจิสติกส์ปี 2558
 

TNDT รุกคืบธุรกิจพลังงานในเมียนมาร์ เซ็น MOA พันธมิตรพัฒนาแหล่งถ่านหินโครงการ2
 

L&E ตั้งโต 20% ผลิตเพิ่มจากโรงใหม่ แรงหนุนจากตลาด ตปท.
 

EA ยิ้มร่า! โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ลำปางขายไฟให้ กฟผ. แล้ว
 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  Facebook Thailandindustry.COM
 
         
 
สารบัญเว็บอุตสาหกรรม
 

อินดัสตรี้ ลิงก์
ข่าว ความรู้ ค้นหาเว็บ สินค้าและบริการ สมัครงาน ตลาดซื้อขาย
อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ
การค้าการลงทุน
พลังงาน
โลจิสติกส์
   
สาระน่ารู้
ถามตอบล่าสุด
ศัพท์อุตสาหกรรม
นิตยสาร
เรื่องน่ารู้วันนี้
   
เว็บอุตสาหกรรม
สารบัญเว็บไทย
เว็บมาใหม่
เว็บยอดนิยม
เพิ่มเว็บไซต์ที่นี่
   
หมวดหมู่ร้านค้า
ร้านค้ายอดนิยม
สินค้าขายดี
สินค้าลดราคา
เปิดร้านค้าใหม่
   
หางาน
ตำแหน่งงาน
ฝากประวัติ
บริษัทหาคน
งานมาใหม่
   
ค้นหาสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
ลงประกาศฟรี
ประกาศซื้อขาย
ประกาศแบบพิเศษ
   

thailandindustry.com    
    Copyright © 2010 Thalandindustry.com All rights reserved. free counter statistics