Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก | ค้นหา | ข่าว | สารบัญเว็บ | ห้องสมุด |
Like facebook
 
หน้าแรกข่าว | อุตสาหกรรม | พลังงาน | โลจิสติกส์ | คุณภาพชีวิต | ต่างประเทศ | รายงานพิเศษ | ดูข่าวย้อนหลัง
 

คมนาคม ผลักดันแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์

หมวด : ข่าวโลจิสติกส์
โพสต์โดย : ไทยแลนด์อินดัสตรี้ดอทคอม เวลา:2012-09-25 15:56:50 ผู้อ่าน:497
Share
 
 
 

กระทรวงคมนาคมจัดเสวนา “โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓”     เพื่อวางรากฐานการปรับโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง ในระยะยาว สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พร้อมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียน ในปี ๒๕๕๘

นายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานเสวนา “โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓” ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้และเสีย จำนวน๕๐๐ คน ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ เพื่อให้ประชาชนความร่วมมือต่อการดำเนินงานตามแผนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของประเทศ และจัดทำรายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่อไป

หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมดูความพร้อมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งทางราง เพื่อผลักดันโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ- เชียงใหม่ ระยะทาง ๖๑๖ กิโลเมตร ความเร็ว ๓๐๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ    3 ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบันได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทย และสาธารณรัฐ ประชาชนจีนเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะเริ่มเซ็นสัญญาและดำเนินการก่อสร้างได้ในภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๖

รัฐมนตรีว่าการฯ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า ๑๐ สายทาง โดยเก็บค่าบริการ ๒๐ บาทตลอดสาย พัฒนาการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวี และพัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของไทย พร้อมทั้งรองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 โดยรัฐบาลได้จัดทำแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓ วงเงินลงทุน ๒ ล้านล้านบาท ครอบคลุมทั้งการขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอีก ๑๐ – ๑๕ ปีข้างหน้า โดยแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านคมนาคมขนส่ง อันส่งผลดีต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ซึ่งแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานฯ ดังกล่าวเป็นโครงการระยะยาวที่มีผลกระทบต่อประชาชนในทุกภาคส่วน ดังนั้น การดำเนินงานตามแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ จึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และสร้างความตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับความสนใจของประชาชนต่อแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ ที่จะเกิดในแต่ละภูมิภาค

รัฐมนตรีว่าการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเชียงใหม่  เป็นจังหวัดเศรษฐกิจสำคัญของทางภาคเหนือ ที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านระบบราง โดยการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางระบบรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง เส้นทาง กรุงทพฯ -  เชียงใหม่ และเส้นทางกรุงเทพฯ – หนองคาย – เวียงจันทน์  ซึ่งได้ให้ประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนทำการศึกษาแล้ว   คาดว่าจะดำเนินการประกวดราคาได้ในปี 2557 ซึ่งในอนาคตจะมีการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากประเทศลาวและประเทศจีน  เพื่อผ่านต่อไปยังประเทศมาเลเซีย โดยจะเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟขนาดรางมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Maekong Sub Regional) กับกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งการพัฒนาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางถนน ทางน้ำ และทางอากาศด้วย เช่น การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ ๔ ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ ๒

กระทรวงคมนาคมมีภารกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง จึงได้จัดเสวนาฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งประชาชนในระดับท้องถิ่นต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓ และนำผลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ มาใช้วิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

 
 
บันทึกหน้านี้ บันทึกหน้านี้ ส่งต่อให้เพื่อน ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ พิมพหน้านี้ โหวตเรื่องนี้ โหวตเรื่องนี้
 
   โหวตให้กับเรื่องนี้ จำนวนคนโหวด 0 คน   
     
ความน่าสนใจของเรื่องนี้
น่าสนใจมากที่สุด

      น่าสนใจน้อยที่สุด
 
น่าสนใจมากที่สุด 0 คน
%
?น่าสนใจมากที่สุด 0 คน
%
     
 
  เรื่องในหมวดเกี่ยวข้อง
ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรสเร่งขยายเครือข่ายให้บริการ เปิดเซอร์วิสพอยต์แห่งที่ 100 ในประเทศไทย
FedEx ขยายกิจการสู่นานจิง เพิ่มศักยภาพการขนส่งตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ซ เล็งเห็นธุรกิจร้านค้าออนไลน์ในไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมเปิดให้บริการจัดส่งภายในประเทศ
FedEx Express คว้ารางวัล “องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น” ระดับโกลด์ประจำปี 2558 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
SME ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เน้นการส่งออกมีแนวโน้มเติบโตเป็นเลขสองหลัก
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เตรียมรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงไฮซีซั่น
กพร. หนุนจัดการโลจิสติกส์ซัพพลายเชนชงปี 58 ลดต้นทุนโลจิสติกส์ทะลุเป้า 2,500 ล้านบาท
 
 
 
  แสดงความคิดเห็น
     
ชื่อ : *
อีเมล : *
ความคิดเห็น : *
 
 
 
 ข่าวด่วนอุตสาหกรรมวันนี้
08:53:54
08:52:19
08:49:58
08:43:42
10:55:05
10:51:37
08:39:48
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

  5 อันดับข่าวอัพเดทล่าสุด
 
กระทรวงอุตฯ จับมือบิ๊กภาคเอกชน เปิดหลักสูตร “เอสเอ็มอี สปริงอัพ” ติวเข้ม SMEs ไทย
 

“อิตัลไทยวิศวกรรม” เดินหน้าสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง หลังแตกไลน์ธุรกิจบริหารจัดการน้ำ และโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้าจากขยะ
 

สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย ชี้ทิศทางอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 

“TRT ถึงจะขาดทุน แต่ก็จ่ายปันผล” เพราะขาดทุนครั้งนี้ คือทิศทางที่ดีในการขยายธุรกิจในอนาคต
 

นักวิจัย มจธ. พัฒนาเอนไซม์ย่อยชีวมวลที่เหนือกว่าท้องตลาด
 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  Facebook Thailandindustry.COM
 
         
 
สารบัญเว็บอุตสาหกรรม
 

อินดัสตรี้ ลิงก์
ข่าว ความรู้ ค้นหาเว็บ สินค้าและบริการ สมัครงาน ตลาดซื้อขาย
อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ
การค้าการลงทุน
พลังงาน
โลจิสติกส์
   
สาระน่ารู้
ถามตอบล่าสุด
ศัพท์อุตสาหกรรม
นิตยสาร
เรื่องน่ารู้วันนี้
   
เว็บอุตสาหกรรม
สารบัญเว็บไทย
เว็บมาใหม่
เว็บยอดนิยม
เพิ่มเว็บไซต์ที่นี่
   
หมวดหมู่ร้านค้า
ร้านค้ายอดนิยม
สินค้าขายดี
สินค้าลดราคา
เปิดร้านค้าใหม่
   
หางาน
ตำแหน่งงาน
ฝากประวัติ
บริษัทหาคน
งานมาใหม่
   
ค้นหาสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
ลงประกาศฟรี
ประกาศซื้อขาย
ประกาศแบบพิเศษ
   

thailandindustry.com    
    Copyright © 2010 Thalandindustry.com All rights reserved. free counter statistics