เนื้อหาวันที่ : 2015-05-27 11:56:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1780 views

Metrel MI 6201 Multinorm

เครื่องวัดสภาพแวดล้อมหลายพารามิเตอร์และวัดเสียง

Indoor ENVironmental Quality (IEQ) นั้นก็คือ การวัดหรือประเมินค่าที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในอาคาร ซึ่งได้แก่ คุณภาพอากาศ (air quality), การหมุนเวียนระบายอากาศ (ventilation), อุณหภูมิที่สบาย (thermal comfort), แสงสว่าง (lighting) และความดังของเสียงรบกวน (noise)


สภาพแวดล้อมที่สบายและมีสุขอนามัยที่ดีนั้น เกิดจากสัดส่วนที่เหมาะสมของอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ การถ่ายเทอากาศ ระดับแสงสว่างที่พอดี และความดังเสียงรบกวนต่ำ


MI6201 Multinorm เป็นการรวมเครื่องวัดสภาพแวดล้อมหลายพารามิเตอร์ และเครื่องวัดเสียงเข้าไว้ด้วยกันในเครื่องเดียว มีความสามารถในการวัด

 • Air temperature
 • Air velocity
 • Air flow
 • Relative humidity
 • Dew point
 • Temperature difference (option)
 • K thermocouple temperature (option)
 • Illuminance
 • Luminance (option)
 • Contrast (option)
 • Black globe radiant temperature (option)
 • CO and CO2 concentration (option)
 • Sound level
 • Real time 1/1 and 1/3 octave analysis


ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ SensorLink PRO สำหรับเก็บบันทึกค่าวัดต่อเนื่องเพื่อการวิเคราะห์ ทำกราฟ และออกเอกสารรายงาน SoundLink LITE สาหรับดาวน์โหลด ดูข้อมูล และส่งออกข้อมูลไปยังแอพลิเคชั่นอื่น พร้อมความสามารถเสริมในการวิเคราะห์ความถี่ ทำกราฟ และจัดทำรายงาน


MI6201 Multinorm มี 3 รุ่นย่อยคือ

 1. MI6201PR เป็นการรวม MI6401EU เข้ากับ SLM class1 รุ่น MI6301PR ซึ่งจะได้ Full ISO certificate of calibration และมี PC Software สองชุดคือ Sensorlink Pro + Soundlink Lite สำหรับออกเอกสารรายงาน
 2. MI6201EU เป็นการรวม MI6401EU เข้ากับ SLM class2 รุ่น MI6301EU ซึ่งจะได้ Full ISO certificate of calibration และมี PC Software สองชุดคือ Sensorlink Pro + Soundlink Lite สำหรับออกเอกสารรายงาน
 3. MI6201ST เป็นการรวม MI6401EU เข้ากับ SLM class2 รุ่น MI6301EU แต่จะได้ Certificate of calibration ธรรมดาและมี PC Software สองชุดคือ Sensorlink Pro + Soundlink Lite สำหรับออกเอกสารรายงาน


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสารกิจ จูมวันทา sarakit@measuretronix.com
โทร.08-1641-8438
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จากัด
2425/2 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ 0-2514-1000, 0-2514-1234 (อัตโนมัติ)
โทรสาร 0-2514-0001, 0-2514-0003